RNFS 2005:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet

(RNFS 2001z2)

beslutade den 31 oktober 2005

Med stöd av 17 och 18 %% förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver

Revisorsnämnden att det i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för re-

visorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 200112) skall

införas en ny paragraf, 10 &, samt närmast före 10 å en ny rubrik av följande

lydelse.

Periodiskt återkommande kvalitetskontroll

10 & Revisorer skall, i den omfattning Revisorsnämnden bestämmer, vara

föremål för periodiskt återkommande kvalitetskontroll utförd av en kontrol-

lant utsedd av Revisorsnämnden.

Revisorer som har varit föremål för periodiskt återkommande kvalitets-

kontroll skall betala avgift till Revisorsnämnden. Nämnden fastställer regel-

bundet beräkningsgrunder för avgiften.

Efter slutförd kvalitetskontroll bestärmner Revisorsnämnden avgiftens

storlek med beaktande av kontrollantens arbete, tidspillan och utlägg.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2005.

GUNNEL WENNBERG

Per Eskilsson

Elanders Gotab 49508. Stockholm 2005

RN

RgVISORs

NAMNDEN

RNFS 2005:2

Utkom från trycket

den 21 november 2005