RNFS 2009:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Beslutade den 11 juni 2009.

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

utbildning och prov (RNFS 1996:1)

dels

att nuvarande 2 § ska betecknas 2 a §,

dels

att 2 a, 3, 4 och 11 §§ samt nya 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

1

Den teoretiska utbildningen ska omfatta följande ämnesområden:

1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och

koncernredovisning,

3. internationella redovisningsstandarder,

4. räkenskapsanalys,

5. intern redovisning och ekonomistyrning,

6. riskhantering och intern kontroll,

7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,

9. internationella revisionsstandarder,

10. yrkesetik och oberoende,

11. associationsrätt och företagsstyrning,

12. lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott,

13. beskattningsrätt,

14. civil- och handelsrätt,

15. arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet,

16. informationsteknik och datorsystem,

17. organisationslära och nationalekonomi,

18. matematik och statistik samt

19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

Utbildningen ska omfatta de ämnesområden som anges i första stycket

11–19 i den utsträckning det har betydelse för revisionen.

2 a §

Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta

minst 180 högskolepoäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informations-

1

Senaste lydelse RNFS 2001:1.

RNFS 2009:1

Utkom från trycket

den 30 juni 2009

2

RNFS 2009:1

teknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik. Minst

165 högskolepoäng ska ha den fördelning och inriktning som anges i 3 §.

3 §

2

4 §

En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå.

Ämne

Minsta antal högskolepoäng som

ska ha erhållits

Företagsekonomi

90

Juridik

45

Övriga obligatoriska ämnen

30 (sammanlagt)

Företagsekonomi

Studierna ska ge kunskap om eko-

nomisk teori och metod samt om

ämnesområden av särskild betydelse

för revisionsverksamhet. Särskilt

avseende ska fästas vid studier i re-

dovisning (inklusive koncernredo-

visning), revision, finansiering, eko-

nomistyrning och organisationslära.

Juridik

Studierna ska ge kunskap om rätts-

systemets struktur, juridisk metod

samt materiell rätt av betydelse för

revisionsverksamhet. I studierna ska

ingå handelsrätt och beskattnings-

rätt.

– Handelsrätt

Studierna ska omfatta minst 30 hög-

skolepoäng. Särskilt avseende ska

fästas vid associationsrätt samt lag-

stiftning om konkurs och obestånd

samt förmögenhetsbrott.

– Beskattningsrätt

Studierna ska omfatta minst 15 hög-

skolepoäng. Särskilt avseende ska

fästas vid inkomstbeskattning av fö-

retag. I ämnet ska också behandlas

andra skatter och avgifter med an-

knytning till företag, främst mervär-

desskatt och arbetsgivaravgifter.

Övriga obligatoriska ämnen (infor-

mations- och databehandling, natio-

nalekonomi, matematik samt statis-

tik)

Samtliga ämnen ska studeras. De får

studeras integrerade i andra ämnen.

2

Senaste lydelse RNFS 2001:1.

3

RNFS 2009:1

11 §

Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta

minst 240 högskolepoäng. Minst 180 högskolepoäng ska ha den fördelning

och inriktning som anges i 2–3 §§. Övriga 60 högskolepoäng får inhämtas

inom valfria ämnesområden. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ ska iakttas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2009.

ELISABETH PALM

Per Eskilsson

Elanders Sverige AB, 2009