RNFS 2010:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1)

Beslutade den 4 februari 2010.

Med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

utbildning och prov (RNFS 1996:1) att 3, 6, 9, 10 och 14 §§ ska ha följande

lydelse.

3 §

1

1

Senaste lydelse RNFS 2009:1.

Ämne

Minsta antal högskolepoäng som ska ha erhållits

Företagsekonomi

90

Juridik

45

Övriga obligatoriska

ämnen

30 (sammanlagt)

Företagsekonomi

Studierna ska ge kunskap om ekonomisk teori och

metod samt om ämnesområden av särskild bety-

delse för revisionsverksamhet. Särskilt avseende

ska fästas vid studier i redovisning (inklusive kon-

cernredovisning), revision, finansiering, ekonomi-

styrning och organisationslära.

Juridik

Studierna ska ge kunskap om rättssystemets struk-

tur, juridisk metod samt materiell rätt av betydelse

för revisionsverksamhet. I studierna ska ingå han-

delsrätt och beskattningsrätt.

– Handelsrätt

Studierna ska omfatta minst 30 högskolepoäng.

Särskilt avseende ska fästas vid associationsrätt

samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt

förmögenhetsbrott.

RNFS 2010:1

Utkom från trycket

den 9 april 2010

2

RNFS 2010:1

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2010

6 §

Den praktiska utbildningen i revisorsyrket ska pågå under minst tre år

och motsvara minst tre års heltidsarbete. Heltid ska anses motsvara minst

1 600 arbetstimmar under ett år.

9 §

Utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision varav huvud-

delen ska utgöras av revision av aktiebolag. Med ett aktiebolag jämställs ett

motsvarande bolag med säte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet än Sverige, om detta bolag enligt lag eller annan författ-

ning i den staten ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har

godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten.

10 §

2

För att få avlägga prov för högre revisorsexamen fordras att sökan-

den har genomgått teoretisk och praktisk utbildning samt att sökanden har

avlagt prov för revisorsexamen med godkänt resultat. Kraven på den teore-

tiska utbildningen anges i 11 §. Även annan likvärdig teoretisk utbildning

kan godtas. Kraven på den praktiska utbildningen anges i 12 och 13 §§.

14 §

3

Prov för revisorsexamen och prov för högre revisorsexamen anord-

nas vid två tillfällen per år varav det första infaller i maj eller juni och det an-

dra infaller i november eller december. Prov behöver dock inte anordnas vid

det första tillfället om inte minst 30 sökande uppfyller fordringarna för att få

avlägga provet i fråga. Lämplighetsprov anordnas vid ett tillfälle per år un-

der perioden oktober-december.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2010.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant

Ämne

Minsta antal högskolepoäng som ska ha erhållits

– Beskattningsrätt

Studierna ska omfatta minst 15 högskolepoäng.

Särskilt avseende ska fästas vid inkomstbeskatt-

ning av företag. I ämnet ska också behandlas andra

skatter och avgifter med anknytning till företag,

främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Övriga obligatoriska

ämnen (informations-

teknik och datorsystem,

nationalekonomi, mate-

matik samt statistik)

Samtliga ämnen ska studeras. De får studeras inte-

grerade i andra ämnen.

2

Senaste lydelse RNFS 2005:1.

3

Senaste lydelse RNFS 2005:1.