RNFS 2011:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

RN

R

EVISORS

N

ÄMNDEN

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Peter Strömberg

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om villkor för revisorers och

registrerade revisionsbolags verksamhet

(RNFS 2001:2)

Beslutade den 15 december 2011.

Med stöd av 26 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi-

sorsnämnden följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS

2001:2) att 10 § ska ha följande lydelse.

10 §

1

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, i den omfattning

Revisorsnämnden bestämmer, vara föremål för periodiskt återkommande

kvalitetskontroll utförd av en kontrollant utsedd av Revisorsnämnden.

Revisorer och registrerade revisionsbolag som har varit föremål för pe-

riodiskt återkommande kvalitetskontroll ska betala avgift till Revisorsnämn-

den. Nämnden fastställer regelbundet beräkningsgrunder för avgiften.

Efter slutförd kvalitetskontroll bestämmer Revisorsnämnden avgiftens

storlek med beaktande av kontrollantens arbete, tidspillan och utlägg.

För revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i

ett eller flera företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på

en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, gäller i

stället för vad som sägs i andra och tredje styckena att de ska betala avgiften

för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen i form av en särskild

årsavgift. Avgiften bestäms med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som

varje revisor och registrerat revisionsbolag har i sådana företag och ska be-

talas med följande belopp per uppdrag:

10 000 kr för företag vars börsvärde uppgår till högst 150 miljoner euro,

20 000 kr för företag vars börsvärde överstiger 150 miljoner euro men inte

1 miljard euro,

40 000 kr för företag vars börsvärde överstiger 1 miljard euro samt

40 000 kr för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en marknad utanför Sverige.

1

Senaste lydelse RNFS 2009:2.

RNFS 2011:1

Utkom från trycket

den 9 januari 2012

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna RNFS 2011:1. Rättelsen avser ikraft-

trädandebestämmelsen.

2

RNFS 2011:1

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag – Edita Västra Aros 2012

Revisorsnämnden får ta ut lägre avgifter än vad som följer av fjärde

stycket i den utsträckning det är motiverat av tillfälliga minskningar i nämn-

dens kostnader för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012 och tillämpas första

gången för det avgiftsuttag som sker under år 2012.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant