RNFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS om utbildning 1996:1)och om prov utbildning (RNFS 1996:1)

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Anita Wickström

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning

och prov;

beslutade den 8 maj 2014.

Revisorsnämnden föreskriver med stöd av 25 § förordningen (1995:665)

om revisorer att 13 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om

utbildning och prov ska ha följande lydelse.

13 §1 För att få avlägga prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov

ska sökanden betala en administrationsavgift med 5 000 kr samt en

examensavgift med 20 000 kr. Administrationsavgiften ska betalas till

Revisorsnämnden i samband med att ansökan ges in. Examensavgiften

ska betalas vid anmodan och vara Revisorsnämnden till handa senast fem

veckor före respektive provtillfälle. En sökande till revisorsexamen, som

med stöd av 12 § ansöker efter den 5 februari till det första provtillfället

eller den 5 september till det andra provtillfället, behöver dock inte betala

examensavgiften förrän i samband med att ansökan ges in.

Administrationsavgift och examensavgift återbetalas om provet ställs in.

Examensavgift får återbetalas även om sökanden inte kan delta i provet

och det finns särskilda skäl.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första

gången i fråga om det prov för revisorsexamen som anordnas i november

eller december 2014 och för lämplighetsprov som anordnas under okto-

ber–december 2014.

2. Äldre föreskrifter om administrationsavgift gäller i fråga om ansök-

ningar som har kommit in till Revisorsnämnden senast den 31 maj 2014.

STEN ANDERSSON

Adam

Diamant

1 Senaste lydelse RNFS 2013:1.

RNFS 2014:1

Utkom från trycket

den 12 maj 2014

RN

R

EVISORS

N

ÄMNDEN

1

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Anita Wickström

ISSN 1401-7288

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter om utbildning och prov

(RNFS 1996:1);

beslutade den 13 juni 2013.

Revisorsnämnden föreskriver med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om

revisorer följande.

Revisorsnämnden föreskriver i fråga om Revisorsnämndens föreskrifter om

utbildning och prov (RNFS 1996:1)

1

dels att 10–13 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 10, 11 och 12 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 2 a–9 och 14–16 §§ ska betecknas 3–10 respektive

11–13 §§,

dels att rubriken till Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och

prov (RNFS 1996:1), 1 § och de nya 3, 4, 6–10 och 11–13 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 6 § ska sättas närmast före den

nya 7 §,

dels att rubriken närmast före nuvarande 14 § ska sättas närmast före den

nya 11 §,

dels att den nya rubriken före den nya 11 § ska ha följande lydelse.

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning

och prov

1 § För att få avlägga prov för revisorsexamen fordras att sökanden har ge-

nomgått teoretisk och praktisk utbildning. Kraven på den teoretiska utbild-

ning som avses i 4 § första stycket 1 förordningen (1995:665) om revisorer

anges i 2–6 §§. Även annan likvärdig teoretisk utbildning kan godtas.

Kraven på den praktiska utbildningen anges i 7–10 §§.

3 §

2

Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola ska omfatta

minst 180 högskolepoäng. Minst 135 högskolepoäng ska ha den fördelning

och inriktning som anges i 4 §.

1

Senaste lydelse av

10 § RNFS 2010:1

11 § RNFS 2009:1.

2

Senaste lydelse av tidigare 2 a § RNFS 2009:1.

RNFS 2013:1

Utkom från trycket

den 1 juli 2013

RFSN 2013-1.fm Page 1 Monday, June 24, 2013 10:47 AM