RNFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering

RNFS 2016:2

Utkom från trycket

den 30 juni 2016

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 1401-7288

1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 2001:3) om auktorisation,

godkännande och registrering;

beslutade den 17 juni 2016.

Med stöd av 29 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskri-

ver Revisorsnämnden att 1 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS

2001:3) om auktorisation, godkännande och registrering1 ska ha föl-

jande lydelse.

1 §2 För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auk-

torisation eller godkännande som revisor ska sökanden under de fem

år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfat-

tande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett

juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska

eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad kvali-

¿FHUDGUHYLVLRQLGHQVWDWHQ8SSGUDJHQVNDKDRPIDWWDWUHYLVLRQVNOL-

enter inom olika branscher.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2016.

STEN ANDERSSON

Adam Diamant

1 Senaste lydelse av författningens rubrik RNFS 2013:3.

2 Senaste lydelse RNFS 2009:1.

Tryck: Edita Bobergs AB, Falun, 2016