RNFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

1

beslutade den 27 februari 2017.

Med stöd av 26 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskri-

ver Revisorsnämnden att 11 § Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS

2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags

verksamhet1 ska ha följande lydelse.

11 §2 Revisorer och registrerade revisionsbolag ska, i den omfattning

Revisorsnämnden bestämmer, vara föremål för periodiskt återkom-

mande kvalitetskontroll utförd av en kontrollant utsedd av Revisors-

nämnden.

Revisorer och registrerade revisionsbolag som har varit föremål för

periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska betala avgift till Revi-

sorsnämnden. Nämnden fastställer regelbundet beräkningsgrunder för

avgiften.

Efter slutförd kvalitetskontroll bestämmer Revisorsnämnden avgif-

tens storlek med beaktande av kontrollantens arbete, tidspillan och ut-

lägg.

För revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisions-

uppdrag i ett eller flera företag av allmänt intresse gäller i stället för

vad som sägs i andra och tredje styckena att de ska betala avgiften för

den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen i form av en särskild

årsavgift. Avgiften bestäms med hänsyn till det antal revisionsuppdrag

som varje revisor och registrerat revisionsbolag har i sådana företag

och ska betalas med följande belopp per uppdrag:

15 000 kr för företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad och vars börsvärde överstiger 1 miljard

euro, samt

7 500 kr för övriga företag.

1 Senaste lydelse av författningens rubrik RNFS 2013:2.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom RNFS 2013:2.

Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens

föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers

och registrerade revisionsbolags verksamhet;

Revisorsnämndens författningssamling

Utgivare: Per Johansson

ISSN 1401-7288

RNFS 2017:1

Utkom från trycket

den 3 mars 2017

2

Revisorsnämnden får ta ut lägre avgifter än vad som följer av fjärde

stycket i den utsträckning det är motiverat av tillfälliga minskningar

i nämndens kostnader för den periodiskt återkommande kvalitetskon-

trollen.

_________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2017.

PER JOHANSSON

Adam

Diamant

Tryck: Ale Tryckteam AB, Bohus 2017