RPSFS 1999:2

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förskott på böter

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förskott på böter;

beslutade den 6 april 1999.

Rikspolisstyrelsen meddelar, med stöd av 26 § bötesverkställighetsförordningen (1979:197) och 13 § första stycket 1 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, följande föreskrifter.

1 § 1 § En polismyndighet som tar emot förskott på böter skall använda kvitto-

blankett RPS 400.7.1-3. På blanketten skall kryssas för förskott samt antecknas person- och adressuppgifter om den misstänkte samt uppgifter om brott och tid och plats för detta.

2 § 2 § Mottaget förskott skall anges med bokstäver i angivet fält på blan-

ketten. Om förskott har erlagts i utländsk valuta, skall dessutom valutakod anges.

Mottaget förskott skall i beloppsfältet anges med siffror i svenska kronor. Det gäller även förskott som mottagits i utländsk valuta. I ett sådant fall anges det belopp i svenska kronor som förskottet motsvarar vid mottagningstillfället.

3 § 3 § Den som har tagit emot förskottsbetalningen skall teckna sitt namn och

ange polismyndighetskod på blanketten. Polismyndighetskoden skall avse den organisatoriska enhet där ärendet handläggs.

4 § 4 § Det exemplar av den ifyllda blanketten som utgör original (vita ex.)

skall överlämnas till den misstänkte. En kopia (rosa ex.) skall överlämnas till åklagaren i samband med redovisningen av ärendet, och en kopia (gröna ex.) skall sitta kvar i blocket.

5 § 5 § Uppgift om att betalning för böter har erlagts i förskott skall antecknas

i förundersökningsprotokollet eller annan utredningshandling.

6 § 6 § Mottagna förskottsmedel skall snarast överlämnas till polismyndig-

hetens ekonomifunktion.

RPSFS 1999:2 FAP 979-1

Utkom från trycket

den 10 juni 1999

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om förskott på böter;

beslutade den 6 april 1999.

Rikspolisstyrelsen meddelar, med stöd av 26 § bötesverkställighetsförordningen (1979:197) och 13 § första stycket 1 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, följande föreskrifter.

1 § 1 § En polismyndighet som tar emot förskott på böter skall använda kvitto-

blankett RPS 400.7.1-3. På blanketten skall kryssas för förskott samt antecknas person- och adressuppgifter om den misstänkte samt uppgifter om brott och tid och plats för detta.

2 § 2 § Mottaget förskott skall anges med bokstäver i angivet fält på blan-

ketten. Om förskott har erlagts i utländsk valuta, skall dessutom valutakod anges.

Mottaget förskott skall i beloppsfältet anges med siffror i svenska kronor. Det gäller även förskott som mottagits i utländsk valuta. I ett sådant fall anges det belopp i svenska kronor som förskottet motsvarar vid mottagningstillfället.

3 § 3 § Den som har tagit emot förskottsbetalningen skall teckna sitt namn och

ange polismyndighetskod på blanketten. Polismyndighetskoden skall avse den organisatoriska enhet där ärendet handläggs.

4 § 4 § Det exemplar av den ifyllda blanketten som utgör original (vita ex.)

skall överlämnas till den misstänkte. En kopia (rosa ex.) skall överlämnas till åklagaren i samband med redovisningen av ärendet, och en kopia (gröna ex.) skall sitta kvar i blocket.

5 § 5 § Uppgift om att betalning för böter har erlagts i förskott skall antecknas

i förundersökningsprotokollet eller annan utredningshandling.

6 § 6 § Mottagna förskottsmedel skall snarast överlämnas till polismyndig-

hetens ekonomifunktion.

RPSFS 1999:2 FAP 979-1

Utkom från trycket

den 10 juni 1999

RPSFS 1999:2

7 § 7 § Polismyndighetens ekonomifunktion skall utfärda ett kvitto på de me-

del som överlämnats dit. Blanketten Inkomstkvitto (RPS 972.5) skall användas för detta ändamål. Kvittot skall fästas vid det exemplar av förskottsblanketten som behållits i blocket

8 § 8 § Om förskott har erlagts i utländsk valuta, skall polismyndigheten växla

beloppet till svenska kronor Det kvitto banken lämnar skall fästas vid det exemplar av förskottsblanketten som behållits i blocket.

9 § 9 § Polismyndigheten skall snarast sätta in mottagna förskottsmedel på

Rikspolisstyrelsens postgirokonto 445 59 04-5.

Om förskottsbetalning har skett i utländsk valuta, skall det belopp som vid valutaväxling erhållits i svenska kronor gireras till Rikspolisstyrelsen. I fältet Deponentens land på postgirotalongen skall myndigheten redovisa valutakursdifferenser och bankens växlingsavgifter.

10 § 10 § Uppgifter om den misstänktes namn, adress och personnummer eller

födelsetid samt förskottsnummer och polismyndighetskod skall anges på postgirotalongen

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Genom författningen upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter rörande deposition av böter m.m. utgiven den 28 november 1986 (FAP 979-1).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Torgil Thornqvist

RPSFS 1999:2

7 § 7 § Polismyndighetens ekonomifunktion skall utfärda ett kvitto på de me-

del som överlämnats dit. Blanketten Inkomstkvitto (RPS 972.5) skall användas för detta ändamål. Kvittot skall fästas vid det exemplar av förskottsblanketten som behållits i blocket

8 § 8 § Om förskott har erlagts i utländsk valuta, skall polismyndigheten växla

beloppet till svenska kronor Det kvitto banken lämnar skall fästas vid det exemplar av förskottsblanketten som behållits i blocket.

9 § 9 § Polismyndigheten skall snarast sätta in mottagna förskottsmedel på

Rikspolisstyrelsens postgirokonto 445 59 04-5.

Om förskottsbetalning har skett i utländsk valuta, skall det belopp som vid valutaväxling erhållits i svenska kronor gireras till Rikspolisstyrelsen. I fältet Deponentens land på postgirotalongen skall myndigheten redovisa valutakursdifferenser och bankens växlingsavgifter.

10 § 10 § Uppgifter om den misstänktes namn, adress och personnummer eller

födelsetid samt förskottsnummer och polismyndighetskod skall anges på postgirotalongen

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Genom författningen upphävs Rikspolisstyrelsens föreskrifter rörande deposition av böter m.m. utgiven den 28 november 1986 (FAP 979-1).

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Torgil Thornqvist