RPSFS 2000:12

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av polisfordon

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av polisfordon;

beslutade den 12 april 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande råd.

1 § 1 § Fordon som ägs eller på annan grund disponeras av Polisen (polis-

fordon) får användas endast för sådana transporter som föranleds av Polisens verksamhet. Med polisfordon avses dock inte förmånsbilar.

2 § 2 § Endast den som är anställd inom Polisen får köra polisfordon. Utan

hinder av första stycket får polisfordon köras av

1. annan än den som är anställd inom Polisen, om färden sker på begäran av polismyndigheten eller som ett led i utbildning som bedrivs vid polismyndigheten,

2. studerande som genomgår utbildning enligt polisprogrammet som ett led i polisutbildningen eller

3. personal vid verkstad eller serviceinrättning där fordonet lämnats in, om färden sker för kontroll av utförd reparation eller service.

3 § 3 § En anställd inom Polisen kan efter beslut av polismyndigheten i varje

särskilt fall tillåtas använda ett polisfordon under annan tid än arbetstid, om det finns skäl för en sådan åtgärd och brukandet sker i direkt anslutning till en tjänsteförrättning.

4 § 4 § Polismyndigheten skall utöva tillsyn över användningen av myndighe-

tens civila polisfordon.

RPSFS 2000:12 FAP 942-2

Utkom från trycket

den 16 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av polisfordon;

beslutade den 12 april 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande råd.

1 § 1 § Fordon som ägs eller på annan grund disponeras av Polisen (polis-

fordon) får användas endast för sådana transporter som föranleds av Polisens verksamhet. Med polisfordon avses dock inte förmånsbilar.

2 § 2 § Endast den som är anställd inom Polisen får köra polisfordon. Utan

hinder av första stycket får polisfordon köras av

1. annan än den som är anställd inom Polisen, om färden sker på begäran av polismyndigheten eller som ett led i utbildning som bedrivs vid polismyndigheten,

2. studerande som genomgår utbildning enligt polisprogrammet som ett led i polisutbildningen eller

3. personal vid verkstad eller serviceinrättning där fordonet lämnats in, om färden sker för kontroll av utförd reparation eller service.

3 § 3 § En anställd inom Polisen kan efter beslut av polismyndigheten i varje

särskilt fall tillåtas använda ett polisfordon under annan tid än arbetstid, om det finns skäl för en sådan åtgärd och brukandet sker i direkt anslutning till en tjänsteförrättning.

4 § 4 § Polismyndigheten skall utöva tillsyn över användningen av myndighe-

tens civila polisfordon.

RPSFS 2000:12 FAP 942-2

Utkom från trycket

den 16 juni 2000

RPSFS 2000:12

Allmänna råd

Polismyndighet bör utfärda tjänsteföreskrifter om användning av polisfordon i samband med beredskapstjänstgöring, och om sådan användning som avses i 3 §.

Polismyndighet bör utfärda tjänsteföreskrifter om att körjournal skall föras för varje civilt polisfordon. I journalen bör varje användare anteckna

1. datum för användning av fordonet,

2. förarens namn och enhet inom polismyndigheten,

3. anledning till fordonsanvändningen och

4. klockslag då körning startade respektive avslutades. Vid en mindre arbetsenhet kan i stället motsvarande uppgifter antecknas i ett kvittenssystem för bilnycklar.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om nyttjande av polisens tjänstefordon (RPSFS 1989:10) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Gunnar Månsson (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:12

Allmänna råd

Polismyndighet bör utfärda tjänsteföreskrifter om användning av polisfordon i samband med beredskapstjänstgöring, och om sådan användning som avses i 3 §.

Polismyndighet bör utfärda tjänsteföreskrifter om att körjournal skall föras för varje civilt polisfordon. I journalen bör varje användare anteckna

1. datum för användning av fordonet,

2. förarens namn och enhet inom polismyndigheten,

3. anledning till fordonsanvändningen och

4. klockslag då körning startade respektive avslutades. Vid en mindre arbetsenhet kan i stället motsvarande uppgifter antecknas i ett kvittenssystem för bilnycklar.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter om nyttjande av polisens tjänstefordon (RPSFS 1989:10) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Gunnar Månsson (Rättssekretariatet)