RPSFS 2000:28

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 53 § jaktförordningen (1987:259) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Förordnande

1 § 1 § En ansökan om förordnande av jakttillsynsman skall göras skriftligen

av uppdragsgivaren hos länsstyrelsen. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. uppdragsgivare, t.ex. länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande,

2. personnummer och hemortsadress på den som ansökan gäller,

3. det eller de tjänstgöringsområden som ansökan avser och

4. tidpunkt då jakttillsynsmannen genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen. Ansökan skall göras på blankett Ansökan om förordnande som jakttillsynsman (RPS 696.1.1-2) och undertecknas av uppdragsgivaren.

Allmänna råd

Karta med inritade tjänstgöringsområden bör bifogas.

2 § 2 § Endast den som med godkända resultat har genomgått beslutad utbild-

ning får förordnas som jakttillsynsman.

En länsstyrelse har rätt att i samband med lämplighetsprövningen få fullständiga uppgifter ur belastnings- och misstankeregistren (10 § första stycket 6 förordningen, 1999:1134, om belastningsregister och 3 § första stycket 5 förordningen, 1999:1135, om misstankeregister).

3 § 3 § Ett förordnande skall utfärdas på blankett Förordnande för jakttill-

synsman (RPS 696.2. 1-3.) och gälla för viss tid dock högst för tre år. I förordnandet skall det område som tillsynen avser anges.

RPSFS 2000:28 FAP 696-1

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman;

beslutade den 23 maj 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 53 § jaktförordningen (1987:259) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Förordnande

1 § 1 § En ansökan om förordnande av jakttillsynsman skall göras skriftligen

av uppdragsgivaren hos länsstyrelsen. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. uppdragsgivare, t.ex. länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande,

2. personnummer och hemortsadress på den som ansökan gäller,

3. det eller de tjänstgöringsområden som ansökan avser och

4. tidpunkt då jakttillsynsmannen genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen. Ansökan skall göras på blankett Ansökan om förordnande som jakttillsynsman (RPS 696.1.1-2) och undertecknas av uppdragsgivaren.

Allmänna råd

Karta med inritade tjänstgöringsområden bör bifogas.

2 § 2 § Endast den som med godkända resultat har genomgått beslutad utbild-

ning får förordnas som jakttillsynsman.

Allmänna råd

En länsstyrelse har rätt att i samband med lämplighetsprövningen få fullständiga uppgifter ur belastnings- och misstankeregistren (10 § första stycket 6 förordningen, 1999:1134, om belastningsregister och 3 § första stycket 5 förordningen, 1999:1135, om misstankeregister).

3 § 3 § Ett förordnande skall utfärdas på blankett Förordnande för jakttill-

synsman (RPS 696.2. 1-3.) och gälla för viss tid dock högst för tre år. I förordnandet skall det område som tillsynen avser anges.

RPSFS 2000:28 FAP 696-1

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

RPSFS 2000:28

Ett förordnande bör inte meddelas den som inte har fyllt 20 år och inte heller gälla för så lång tid att jakttillsynsmannen under förordnandetiden fyller 65 år.

2 kap. Återkallelse

1 § 1 § Om det kan antas att ett förordnande kommer att återkallas, får länssty-

relsen besluta att avstänga jakttillsynsmannen från tjänstgöringen för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om jakttillsynsmannen åsidosätter vad som han är skyldig att utföra i sin verksamhet.

2 § 2 § Om det är fara i dröjsmål, får ett beslut om avstängning meddelas av en

polis. Ett sådant beslut skall underställas polismyndigheten och därefter skyndsamt anmälas till den länsstyrelse som har förordnat jakttillsynsmannen. Om avstängningen inte redan har upphört, skall länsstyrelsen omedelbart pröva om den skall bestå.

3 § 3 § Om ett förordnande att vara jakttillsynsman återkallas, är denne skyl-

dig att omedelbart överlämna sitt bevis om förordnande samt tjänstetecken till länsstyrelsen eller till polismyndigheten. Detsamma skall gälla, om en jakttillsynsman avstängs från sitt uppdrag.

3 kap. Utrustning

1 § 1 § Tjänstetecken för jakttillsynsman skall bestå av funktionsbeteckning

och emblem. Funktionsbeteckningen och emblemets utförande och placering framgår av bilaga 1.

2 § 2 § n jakttillsynsman får vara utrustad med handfängsel.

3 § 3 § Då förordnandet som jakttillsynsman upphör att gälla utan att förnyas

skall funktionsbeteckning och emblem återlämnas till länsstyrelsen.

4 § 4 § En jakttillsynsman är skyldig att vid utövande av sitt uppdrag medföra

sitt förordnande och legitimationshandling. Legitimationshandlingen skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och personnummer samt vara försedd med välliknande fotografi av innehavaren och med dennes namnteckning.

5 § 5 § En jakttillsynsman skall på begäran visa upp förordnande och legiti-

mationshandling.

RPSFS 2000:28

Allmänna råd

Ett förordnande bör inte meddelas den som inte har fyllt 20 år och inte heller gälla för så lång tid att jakttillsynsmannen under förordnandetiden fyller 65 år.

2 kap. Återkallelse

1 § 1 § Om det kan antas att ett förordnande kommer att återkallas, får länssty-

relsen besluta att avstänga jakttillsynsmannen från tjänstgöringen för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om jakttillsynsmannen åsidosätter vad som han är skyldig att utföra i sin verksamhet.

2 § 2 § Om det är fara i dröjsmål, får ett beslut om avstängning meddelas av en

polis. Ett sådant beslut skall underställas polismyndigheten och därefter skyndsamt anmälas till den länsstyrelse som har förordnat jakttillsynsmannen. Om avstängningen inte redan har upphört, skall länsstyrelsen omedelbart pröva om den skall bestå.

3 § 3 § Om ett förordnande att vara jakttillsynsman återkallas, är denne skyl-

dig att omedelbart överlämna sitt bevis om förordnande samt tjänstetecken till länsstyrelsen eller till polismyndigheten. Detsamma skall gälla, om en jakttillsynsman avstängs från sitt uppdrag.

3 kap. Utrustning

1 § 1 § Tjänstetecken för jakttillsynsman skall bestå av funktionsbeteckning

och emblem. Funktionsbeteckningen och emblemets utförande och placering framgår av bilaga 1.

2 § 2 § n jakttillsynsman får vara utrustad med handfängsel.

3 § 3 § Då förordnandet som jakttillsynsman upphör att gälla utan att förnyas

skall funktionsbeteckning och emblem återlämnas till länsstyrelsen.

4 § 4 § En jakttillsynsman är skyldig att vid utövande av sitt uppdrag medföra

sitt förordnande och legitimationshandling. Legitimationshandlingen skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och personnummer samt vara försedd med välliknande fotografi av innehavaren och med dennes namnteckning.

5 § 5 § En jakttillsynsman skall på begäran visa upp förordnande och legiti-

mationshandling.

RPSFS 2000:28

4 kap. Utbildning

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen beslutar om utbildningsplan för jakttillsynsmän.

2 § 2 § Länsstyrelsen skall ansvara för utbildning av jakttillsynsmän. Polis-

myndigheten i länet skall lämna biträde åt länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen och polismyndigheten kommer överens om en annan ordning.

3 § 3 § Utbildningen skall ledas av en instruktör.

4 § 4 § Utbildningen skall ge deltagarna sådana kunskaper att de kan utöva sitt

uppdrag som jakttillsynsmän.

5 § 5 § För kontroll av deltagarnas kunskaper skall muntligt eller skriftligt

prov anordnas.

6 § 6 § Länsstyrelsen eller den polismyndighet som genomfört utbildningen

skall utfärda bevis om genomgången utbildning med godkänt resultat (utbildningsbevis).

7 § 7 § Utbildningsbeviset skall innehålla uppgift om de ämnesområden som

utbildningen omfattat samt antalet meddelade undervisningstimmar per ämnesområde.

5 kap. Kostnads- och ersättningsfrågor

Allmänna råd

Den instruktörsledda undervisningen är kostnadsfri för deltagarna. Följande kostnader ersätts inte av staten: - litteratur, - resa till utbildningsorten, - ersättning för förlorad arbetsinkomst samt - eventuella kostnader för mat och logi.

RPSFS 2000:28

4 kap. Utbildning

1 § 1 § Rikspolisstyrelsen beslutar om utbildningsplan för jakttillsynsmän.

2 § 2 § Länsstyrelsen skall ansvara för utbildning av jakttillsynsmän. Polis-

myndigheten i länet skall lämna biträde åt länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen och polismyndigheten kommer överens om en annan ordning.

3 § 3 § Utbildningen skall ledas av en instruktör.

4 § 4 § Utbildningen skall ge deltagarna sådana kunskaper att de kan utöva sitt

uppdrag som jakttillsynsmän.

5 § 5 § För kontroll av deltagarnas kunskaper skall muntligt eller skriftligt

prov anordnas.

6 § 6 § Länsstyrelsen eller den polismyndighet som genomfört utbildningen

skall utfärda bevis om genomgången utbildning med godkänt resultat (utbildningsbevis).

7 § 7 § Utbildningsbeviset skall innehålla uppgift om de ämnesområden som

utbildningen omfattat samt antalet meddelade undervisningstimmar per ämnesområde.

5 kap. Kostnads- och ersättningsfrågor

Allmänna råd

Den instruktörsledda undervisningen är kostnadsfri för deltagarna. Följande kostnader ersätts inte av staten: - litteratur, - resa till utbildningsorten, - ersättning för förlorad arbetsinkomst samt - eventuella kostnader för mat och logi.

RPSFS 2000:28

6 kap. Rapportering

Allmänna råd

Rapport kan skrivas på blanketten Rapport vid förseelse mot jaktförfattningar (RPS 696 .5).

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman (RPSFS 1986:27, FAP 696-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:28

6 kap. Rapportering

Allmänna råd

Rapport kan skrivas på blanketten Rapport vid förseelse mot jaktförfattningar (RPS 696 .5).

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning m.m. av jakttillsynsman (RPSFS 1986:27, FAP 696-1) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEN HECKSCHER

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:28

Bilaga 1

Tjänstetecken för och utmärkning av jakttillsynsman.

Funktionsbeteckningen skall vara urförd i metall på svart botten med gul text och bård samt försedd med fästanordning. Funktionsbeteckningen skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida ovanför bröstfickan eller på motsvarande plats.

Emblem

Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gult emblem och bård samt försett med fästanordning. Emblemet skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida nedanför funktionsbeteckningen.

RPSFS 2000:28

Bilaga 1

Tjänstetecken för och utmärkning av jakttillsynsman.

Funktionsbeteckningen skall vara urförd i metall på svart botten med gul text och bård samt försedd med fästanordning. Funktionsbeteckningen skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida ovanför bröstfickan eller på motsvarande plats.

Emblem

Emblemet skall vara utfört i metall på svart botten med gult emblem och bård samt försett med fästanordning. Emblemet skall bäras fastsatt på bröstets vänstra sida nedanför funktionsbeteckningen.

RPSFS 2000:28