RPSFS 2000:51

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.;

beslutade den 15 juni 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § 1 § Denna författning innehåller bestämmelser om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Allmänna råd

Tillvägagångssättet enligt 2 och 3 kap. kan tillämpas vid trafikövervakning även på annan väg än motorväg och motortrafikled.

2 § 2 § Fordon får stoppas endast av polis i bil eller på motorcykel, dock att

en polis till fots får stoppa fordon på särskilt anordnad kontrollplats, i anslutning till vägarbete eller där en trafikolycka inträffat.

2 kap. Särskilt anordnad kontrollplats

1 § 1 § Lämplig vägsträcka för särskilt anordnad kontrollplats skall vara ut-

sedd i förväg med beaktande av bland annat siktförhållandena. Kontrollplatsen skall anordnas, i första hand, på kontrollplats som väghållaren iordningställt eller, i andra hand, i anslutning till rast- eller parkeringsplats eller till avfart.

Allmänna råd

När kontrollplats utses bör ett skyddsombud delta.

2 § 2 § Vid fast trafikkontroll på motorväg och motortrafikled skall alltid sär-

skilt anordnad kontrollplats användas. Särskild kontrollplats skall anordnas enligt principskisserna i bilaga 1, 2a och 2b. Utmärkningen enligt skisserna får dock väljas med hänsyn till tillgång av materiel samt förhållandena på platsen.

RPSFS 2000:51 FAP 331-6

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m.;

beslutade den 15 juni 2000.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § 1 § Denna författning innehåller bestämmelser om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Allmänna råd

Tillvägagångssättet enligt 2 och 3 kap. kan tillämpas vid trafikövervakning även på annan väg än motorväg och motortrafikled.

2 § 2 § Fordon får stoppas endast av polis i bil eller på motorcykel, dock att

en polis till fots får stoppa fordon på särskilt anordnad kontrollplats, i anslutning till vägarbete eller där en trafikolycka inträffat.

2 kap. Särskilt anordnad kontrollplats

1 § 1 § Lämplig vägsträcka för särskilt anordnad kontrollplats skall vara ut-

sedd i förväg med beaktande av bland annat siktförhållandena. Kontrollplatsen skall anordnas, i första hand, på kontrollplats som väghållaren iordningställt eller, i andra hand, i anslutning till rast- eller parkeringsplats eller till avfart.

Allmänna råd

När kontrollplats utses bör ett skyddsombud delta.

2 § 2 § Vid fast trafikkontroll på motorväg och motortrafikled skall alltid sär-

skilt anordnad kontrollplats användas. Särskild kontrollplats skall anordnas enligt principskisserna i bilaga 1, 2a och 2b. Utmärkningen enligt skisserna får dock väljas med hänsyn till tillgång av materiel samt förhållandena på platsen.

RPSFS 2000:51 FAP 331-6

Utkom från trycket

den 30 juni 2000

RPSFS 2000:51

Särskild försiktighet skall iakttas när vägmärken och trafikkoner sätts ut och tas bort. Trafikanvisning 8.2.1. enligt 71 § vägmärkesförordningen (1978:1001) (varningstält) skall vara uppsatt. Uppsättning och nedtagning av vägmärken och koner skall ske i den färdriktning som gäller för körbanan.

3 § 3 § Vägmärken skall vara utförda i överstorlek. Trafikkoner som används

för avstängning mot trafikriktningen skall vara minst 1 meter höga och ha en projicerad yta av minst 0,2 kvadratmeter. Kon eller motsvarande som används för upprepning längs kontrollplatsen behöver inte uppfylla detta krav.

Allmänna råd

Vägmärken tillhandahålls av Vägverket.

4 § 4 § Vid infarten till den plats där en kontroll skall utföras skall det finnas

en polis med bärbar radio för att dirigera in det fordon som skall kontrolleras.

Allmänna råd

En eller flera poliser bör ges till uppgift att kontrollera eventuella förarbyten och att fordon inte vänds eller överges.

I anslutning till kontrollplatsens slut bör det finnas personal i bil eller på motorcykel (rörlig patrull) för att varna andra trafikanter vid genomkörningar och i övrigt vidta de åtgärder som kan erfordras.

3 kap. Kontroll i andra fall än på särskilt ordnad kontrollplats

1 § 1 § Om inte rast- eller parkeringsplats finns i närheten, skall fordon anvisas

plats på vägrenen så långt till höger som möjligt.

2 § 2 § På polisfordonet skall varningsanordning och blåljus vara tillkopplade

om fordonet inte är parkerat på en rast- eller parkeringsplats. Varningstält, varningsskylt eller varningstriangel skall sättas ut då det bedöms nödvändigt med hänsyn till säkerheten. Polisfordonet skall parkeras så att ljuset från varningsanordningen och bakljusen är väl synliga.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m. (RPSFS 1986:14, FAP 331-6) skall upphör att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:51

Särskild försiktighet skall iakttas när vägmärken och trafikkoner sätts ut och tas bort. Trafikanvisning 8.2.1. enligt 71 § vägmärkesförordningen (1978:1001) (varningstält) skall vara uppsatt. Uppsättning och nedtagning av vägmärken och koner skall ske i den färdriktning som gäller för körbanan.

3 § 3 § Vägmärken skall vara utförda i överstorlek. Trafikkoner som används

för avstängning mot trafikriktningen skall vara minst 1 meter höga och ha en projicerad yta av minst 0,2 kvadratmeter. Kon eller motsvarande som används för upprepning längs kontrollplatsen behöver inte uppfylla detta krav.

Allmänna råd

Vägmärken tillhandahålls av Vägverket.

4 § 4 § Vid infarten till den plats där en kontroll skall utföras skall det finnas

en polis med bärbar radio för att dirigera in det fordon som skall kontrolleras.

Allmänna råd

En eller flera poliser bör ges till uppgift att kontrollera eventuella förarbyten och att fordon inte vänds eller överges.

I anslutning till kontrollplatsens slut bör det finnas personal i bil eller på motorcykel (rörlig patrull) för att varna andra trafikanter vid genomkörningar och i övrigt vidta de åtgärder som kan erfordras.

3 kap. Kontroll i andra fall än på särskilt ordnad kontrollplats

1 § 1 § Om inte rast- eller parkeringsplats finns i närheten, skall fordon anvisas

plats på vägrenen så långt till höger som möjligt.

2 § 2 § På polisfordonet skall varningsanordning och blåljus vara tillkopplade

om fordonet inte är parkerat på en rast- eller parkeringsplats. Varningstält, varningsskylt eller varningstriangel skall sättas ut då det bedöms nödvändigt med hänsyn till säkerheten. Polisfordonet skall parkeras så att ljuset från varningsanordningen och bakljusen är väl synliga.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikövervakning på motorväg och motortrafikled m.m. (RPSFS 1986:14, FAP 331-6) skall upphör att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Anne-Marie Niklason (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:51

Bilaga 1 Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats Enligt 11 kap.2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 90 eller 110 km/h. Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

RPSFS 2000:51

Bilaga 1 Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats Enligt 11 kap.2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 90 eller 110 km/h. Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

Bilaga 2 a Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats enligt 11 kap. 2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 90 km/h.

Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

RPSFS 2000:51

Bilaga 2 a Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats enligt 11 kap. 2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 90 km/h.

Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

Bilaga 2 b Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats enligt 11 kap. 2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 110 km/h. Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

RPSFS 2000:51

Bilaga 2 b Utmärkning vid särskilt anordnad kontrollplats enligt 11 kap. 2 §

trafikförordningen . Motorväg eller annan väg med motsvarande utformning. V till 110 km/h. Kan i tillämpliga delar även utföras på motortrafikled.

RPSFS 2000:51