RPSFS 2000:53

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m. m. - Dokumentation av stråldoser

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m. m. - Dokumentation av stråldoser;

beslutade den 23 augusti 2000.

Rikspolisstyrelsen meddelar, efter samråd med Statens strålskyddsinstitut, följande allmänna råd med stöd av 12 § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 Allmänt om stråldoser och dosgränser

Statens strålskyddsinstitut är enligt strålskyddsförordningen (1988:293) ansvarig strålskyddsmyndighet och anger de dosgränser som skall gälla för allmänheten och för personal som i sitt arbete utsätts för bestrålning.

Vid kärnkraftverk och annan kärnteknisk anläggning sker dosregistrering enligt särskilda föreskrifter och registrerade doser samlas i ett centralt dosregister som ordnats gemensamt av kärnkraftindustrin. Detta dosregister är samordnat med ett nationellt dosregister vid Statens strå lskyddsinstitut.

2 Doslista

I sådana fall där en dosregistrering över rapporteringsnivå har skett beträffande en polis som utfört arbete i en kärnteknisk anläggning får polismyndigheten i län med kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning en doslista över polispersonal från operatören för kärnkraftindustrins centrala dosregister.

Vid polismyndigheten bör doslistorna förvaras på sökbart sätt. Doslistans innehåll delges skyddsinstruktören i länet och berörd polisman.

Uppgifter i doslista som avser polispersonal från annan polismyndighet rapporteras genom mottagande polismyndighet till berörd polismyndighet.

3 Radiologiskt ansvar

En polismyndighet har ett grundläggande arbetsgivaransvar även i strå lskyddsfrågor.

I frågor som rör arbete i kärnteknisk anläggning bör polismyndighet med kärnkraftverk inom sitt distrikt samarbeta med den av Statens strål-

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

RPSFS 2000:53

FAP 206-2

Utkom från trycket den 15 september 2000

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om polisinsatser vid kärnkraftverk m. m. - Dokumentation av stråldoser;

beslutade den 23 augusti 2000.

Rikspolisstyrelsen meddelar, efter samråd med Statens strålskyddsinstitut, följande allmänna råd med stöd av 12 § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 Allmänt om stråldoser och dosgränser

Statens strålskyddsinstitut är enligt strålskyddsförordningen (1988:293) ansvarig strålskyddsmyndighet och anger de dosgränser som skall gälla för allmänheten och för personal som i sitt arbete utsätts för bestrålning.

Vid kärnkraftverk och annan kärnteknisk anläggning sker dosregistrering enligt särskilda föreskrifter och registrerade doser samlas i ett centralt dosregister som ordnats gemensamt av kärnkraftindustrin. Detta dosregister är samordnat med ett nationellt dosregister vid Statens strå lskyddsinstitut.

2 Doslista

I sådana fall där en dosregistrering över rapporteringsnivå har skett beträffande en polis som utfört arbete i en kärnteknisk anläggning får polismyndigheten i län med kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning en doslista över polispersonal från operatören för kärnkraftindustrins centrala dosregister.

Vid polismyndigheten bör doslistorna förvaras på sökbart sätt. Doslistans innehåll delges skyddsinstruktören i länet och berörd polisman.

Uppgifter i doslista som avser polispersonal från annan polismyndighet rapporteras genom mottagande polismyndighet till berörd polismyndighet.

3 Radiologiskt ansvar

En polismyndighet har ett grundläggande arbetsgivaransvar även i strå lskyddsfrågor.

I frågor som rör arbete i kärnteknisk anläggning bör polismyndighet med kärnkraftverk inom sitt distrikt samarbeta med den av Statens strål-

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström

RPSFS 2000:53

FAP 206-2

Utkom från trycket den 15 september 2000

skyddsinstitutet godkända strålskyddsföreståndaren vid kärnkraftverket. Vid behov kan upplysningar inhämtas från institutet.

4 Tillbudsanmälan

Uppgifterna i doslistan skall av berörd skyddskommitté behandlas som tillbudsanmälan.

5 Dosregistrering av personal i beredskapsorganisationen

Vid kärnteknisk olycka ansvarar beredskapsorganisationens arbetsgivare för att de anställda dosregistreras. Länsstyrelsen är ansvarig för dosuppföljning och information till berörd arbetsgivare om aktuella dosvärden.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2000, då Rikspolisstyrelsens allmänna råd, gällande från och med den 26 februari 1987, om polisinsatser vid kärnkraftverk m m – Dokumentation av stråldoser (FAP 206-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Gunnar Månsson (Rättssekretariatet)

RPSFS 2000:53

skyddsinstitutet godkända strålskyddsföreståndaren vid kärnkraftverket. Vid behov kan upplysningar inhämtas från institutet.

4 Tillbudsanmälan

Uppgifterna i doslistan skall av berörd skyddskommitté behandlas som tillbudsanmälan.

5 Dosregistrering av personal i beredskapsorganisationen

Vid kärnteknisk olycka ansvarar beredskapsorganisationens arbetsgivare för att de anställda dosregistreras. Länsstyrelsen är ansvarig för dosuppföljning och information till berörd arbetsgivare om aktuella dosvärden.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2000, då Rikspolisstyrelsens allmänna råd, gällande från och med den 26 februari 1987, om polisinsatser vid kärnkraftverk m m – Dokumentation av stråldoser (FAP 206-2) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

OLOF EGERSTEDT

Gunnar Månsson (Rättssekretariatet)