RPSFS 2004:1

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan;

beslutade den 19 januari 2004.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 a § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser m.m.

1 §

Bestämmelser om Nationella insatsstyrkan finns i 2 § första stycket 5,

6 § 6 § 8 och 9 a § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om larm m.m. (RPSFS 2000:66, FAP 465-1) framgår att en polismyndighet omgående skall informera Rikspolisstyrelsen genom rikskommunikationscentralen bl.a. om en terroraktion har inträffat eller kan befaras inträffa i polisdistriktet.

2 §

Rikskriminalpolisen ansvarar för de uppgifter som ankommer på Riks-

polisstyrelsen när det gäller den Nationella insatsstyrkan.

Nationella insatsstyrkans uppgifter

3 §

Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terroraktioner i

landet.

Allmänna råd

En polismyndighet kan begära förstärkning med personal från Nationella insatsstyrkan för att genomföra en annan polisinsats där styrkans särskilda utbildning och kompetens kan bidra till ett framgångsrikt resultat.

Exempel på situationer när en polismyndighet kan begära polisförstärkning av Nationella insatsstyrkan är:

- gisslansituationer, - andra situationer där det krävs förhandlingskapacitet, - ingripande i farliga situationer, - observation och kartläggning i svårtillgänglig miljö, - dykuppdrag,

RPSFS 2004:1

FAP 201-3

Utkom från trycket den 13 februari 2004

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan;

beslutade den 19 januari 2004.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 a § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Författningsbestämmelser m.m.

1 §

Bestämmelser om Nationella insatsstyrkan finns i 2 § första stycket 5,

6 § 6 § 8 och 9 a § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om larm m.m. (RPSFS 2000:66, FAP 465-1) framgår att en polismyndighet omgående skall informera Rikspolisstyrelsen genom rikskommunikationscentralen bl.a. om en terroraktion har inträffat eller kan befaras inträffa i polisdistriktet.

2 §

Rikskriminalpolisen ansvarar för de uppgifter som ankommer på Riks-

polisstyrelsen när det gäller den Nationella insatsstyrkan.

Nationella insatsstyrkans uppgifter

3 §

Nationella insatsstyrkans huvuduppgift är att bekämpa terroraktioner i

landet.

Allmänna råd

En polismyndighet kan begära förstärkning med personal från Nationella insatsstyrkan för att genomföra en annan polisinsats där styrkans särskilda utbildning och kompetens kan bidra till ett framgångsrikt resultat.

Exempel på situationer när en polismyndighet kan begära polisförstärkning av Nationella insatsstyrkan är:

- gisslansituationer, - andra situationer där det krävs förhandlingskapacitet, - ingripande i farliga situationer, - observation och kartläggning i svårtillgänglig miljö, - dykuppdrag,

RPSFS 2004:1

FAP 201-3

Utkom från trycket den 13 februari 2004

- skydd och insatsberedskap vid statsbesök eller liknande händelser där det finns en förhöjd hotbild och där insatskapacitet, distansskydd eller dykkompetens behövs samt

- andra uppdrag som kräver den särskilda kompetens som styrkan besitter.

4 §

En begäran av en polismyndighet om förstärkning skall framställas av

berörd polischef till Rikskriminalpolisen genom det vakthavande befälet vid Rikskommunikationscentralen.

5 §

När en polismyndighet begär förstärkning enligt 4 § skall myndigheten

bifoga en order av vilken följande tydligt framgår:

- styrkans arbetsuppgift och uppgiftens avgränsning, - ledningsförhållandena vid insatsen, - vilken organisatorisk ställning styrkans insatsledare får på plats, - kontaktperson vid polismyndigheten, - brytpunkt för styrkan samt - vid behov, tillstånd att använda förstärkningsvapen. Ordern skall ha kommit Rikskriminalpolisen till handa innan förstärkningen skall tas i anspråk för själva insatsen.

6 §

En polismyndighet som begär förstärkning skall samråda med Riks-

kriminalpolisen om uppgiften. Samråd skall i förekommande fall även ske med det samverkansbefäl vid Nationella insatsstyrkan som ställts till förfogande för förstärkningsuppgiften.

7 §

Om personalen ur styrkan behövs för huvuduppgiften, annan mer an-

gelägen uppgift eller om uppgiften inte längre är förenlig med Nationella insatsstyrkans verksamhet, skall förstärkningen avbrytas.

Om Nationella insatsstyrkan deltar vid en sådan transport som avses i 6 § 5 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och det inträffar en händelse som föranleder ett polisingripande, bör det ankomma på insatsstyrkan att vidta de akuta åtgärder som krävs. Ledningen av den fortsatta polisinsatsen bör så snart som möjligt övertas av den berörda polismyndigheten.

Lokal polisorganisations biträde vid inventering av riskobjekt

8 §

På begäran av Rikskriminalpolisen skall den berörda polismyndigheten

biträda med personal och information när Nationella insatsstyrkan gör en objektinventering i polisdistriktet.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2004, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan (RPSFS 2000:2, FAP 201-3) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

RPSFS 2004:1

- skydd och insatsberedskap vid statsbesök eller liknande händelser där det finns en förhöjd hotbild och där insatskapacitet, distansskydd eller dykkompetens behövs samt

- andra uppdrag som kräver den särskilda kompetens som styrkan besitter.

4 §

En begäran av en polismyndighet om förstärkning skall framställas av

berörd polischef till Rikskriminalpolisen genom det vakthavande befälet vid Rikskommunikationscentralen.

5 §

När en polismyndighet begär förstärkning enligt 4 § skall myndigheten

bifoga en order av vilken följande tydligt framgår:

- styrkans arbetsuppgift och uppgiftens avgränsning, - ledningsförhållandena vid insatsen, - vilken organisatorisk ställning styrkans insatsledare får på plats, - kontaktperson vid polismyndigheten, - brytpunkt för styrkan samt - vid behov, tillstånd att använda förstärkningsvapen. Ordern skall ha kommit Rikskriminalpolisen till handa innan förstärkningen skall tas i anspråk för själva insatsen.

6 §

En polismyndighet som begär förstärkning skall samråda med Riks-

kriminalpolisen om uppgiften. Samråd skall i förekommande fall även ske med det samverkansbefäl vid Nationella insatsstyrkan som ställts till förfogande för förstärkningsuppgiften.

7 §

Om personalen ur styrkan behövs för huvuduppgiften, annan mer an-

gelägen uppgift eller om uppgiften inte längre är förenlig med Nationella insatsstyrkans verksamhet, skall förstärkningen avbrytas.

Allmänna råd

Om Nationella insatsstyrkan deltar vid en sådan transport som avses i 6 § 5 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och det inträffar en händelse som föranleder ett polisingripande, bör det ankomma på insatsstyrkan att vidta de akuta åtgärder som krävs. Ledningen av den fortsatta polisinsatsen bör så snart som möjligt övertas av den berörda polismyndigheten.

Lokal polisorganisations biträde vid inventering av riskobjekt

8 §

På begäran av Rikskriminalpolisen skall den berörda polismyndigheten

biträda med personal och information när Nationella insatsstyrkan gör en objektinventering i polisdistriktet.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2004, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Nationella insatsstyrkan (RPSFS 2000:2, FAP 201-3) skall upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

ULF BERG

Tommy Hydfors (Rikskriminalpolisen)

RPSFS 2004:1

Tommy Hydfors (Rikskriminalpolisen)