RPSFS 2005:15

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om systemet för hemlig teleavlyssning m.m.

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X

Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om systemet för hemlig teleavlyssning m.m.;

beslutade den 30 november 2005.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4-6 och 10 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Rikspolisstyrelsens ansvar

1 §

Rikspolisstyrelsen (Polisväsendets IT-service) skall inom Polisen ha

ansvar för

1 distribution till polismyndighet av telemeddelanden och uppgifter om

telemeddelanden från den centrala anslutningspunkt som anges i 2 § första stycket 3, samt 2 utrustning för bearbetning av telemeddelanden och uppgifter om tele-

meddelanden som polismyndighet erhåller genom distribution enligt första punkten.

Säkerhetspolisens ansvar

2 §

Säkerhetspolisen skall inom Polisen ha ansvar för 1 tekniska och administrativa frågor som rör åtgärder hos enskilda så att

beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas, 2 ett centralt system för lagring, uppspelning och bevissäkring av tele-

meddelanden och uppgifter om telemeddelanden som erhålls genom hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, 3 den centrala anslutningspunkt som tillhandahålls Rikspolisstyrelsen

(Polisväsendets IT-service) för distribution av telemeddelanden och uppgifter om telemeddelanden från det centrala systemet, 4 annan distribution av telemeddelanden och uppgifter om telemedde-

landen till och från det centrala systemet än som anges i 1 § 1, samt 5 att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen och polismyndighet klientpro-

gramvara för det användargränssnitt (GUI) som används i det centrala systemet. Med enskilda avses den som bedriver verksamhet där beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan komma att verkställas.

Säkerhetspolisens ansvar enligt första stycket omfattar frågor såsom

RPSFS 2005:15 FAP 171-1

Utkom från trycket den 23 december 2005

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X

Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om systemet för hemlig teleavlyssning m.m.;

beslutade den 30 november 2005.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4-6 och 10 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Rikspolisstyrelsens ansvar

1 §

Rikspolisstyrelsen (Polisväsendets IT-service) skall inom Polisen ha

ansvar för

1 distribution till polismyndighet av telemeddelanden och uppgifter om

telemeddelanden från den centrala anslutningspunkt som anges i 2 § första stycket 3, samt 2 utrustning för bearbetning av telemeddelanden och uppgifter om tele-

meddelanden som polismyndighet erhåller genom distribution enligt första punkten.

Säkerhetspolisens ansvar

2 §

Säkerhetspolisen skall inom Polisen ha ansvar för 1 tekniska och administrativa frågor som rör åtgärder hos enskilda så att

beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas, 2 ett centralt system för lagring, uppspelning och bevissäkring av tele-

meddelanden och uppgifter om telemeddelanden som erhålls genom hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, 3 den centrala anslutningspunkt som tillhandahålls Rikspolisstyrelsen

(Polisväsendets IT-service) för distribution av telemeddelanden och uppgifter om telemeddelanden från det centrala systemet, 4 annan distribution av telemeddelanden och uppgifter om telemedde-

landen till och från det centrala systemet än som anges i 1 § 1, samt 5 att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen och polismyndighet klientpro-

gramvara för det användargränssnitt (GUI) som används i det centrala systemet. Med enskilda avses den som bedriver verksamhet där beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan komma att verkställas.

Säkerhetspolisens ansvar enligt första stycket omfattar frågor såsom

RPSFS 2005:15 FAP 171-1

Utkom från trycket den 23 december 2005

RPSFS 2005:15

1 utveckling av teknik, 2 inköp, tillhandahållande, installation, teknisk drift, reparation, service

och underhåll av all utrustning i det centrala systemet, 3 slutande av avtal rörande verkställighet och övriga kontakter med en-

skilda, 4 fördelning av verkställighetskostnader mellan myndigheterna, och 5 utfärdande av handledningar och utbildningsunderlag.

Allmänna råd

I frågor som rör verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning bör Säkerhetspolisen svara för kontakter med brottsutredande myndigheter även utanför Polisen som nyttjar systemet.

Polismyndighets ansvar

3 §

Vid polismyndighet som är ansluten till det centrala systemet för

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall det finnas en person som ansvarar för verksamheten. Den ansvarige skall ha minst en ställföreträdare.

Uppgifter om vem som är ansvarig och vem eller vilka som är dennes ställföreträdare skall lämnas till Säkerhetspolisen

.

4 §

Polismyndighet skall besluta om behörighet för den personal som

skall arbeta med det centrala systemet för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Polismyndighet skall även besluta om återkallelse av sådan behörighet.

Beslut enligt första stycket skall anmälas till Säkerhetspolisen för hantering av behörighet i det centrala systemet.

Systemsäkerhet

5 §

Bestämmelser om den lägsta säkerhetsnivå som kan godtas för Poli-

sens IT-system och vid informationsbehandling med stöd av IT finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2005:1, FAP 174-1).

Särskilda bestämmelser om behandling av sådana hemliga uppgifter som avses i 4 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt om säkerhetsskydd i övrigt finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd (RPSFS 2004:11, FAP 244-1).

Polismyndighet bör samråda med Rikspolisstyrelsen (Säkerhetsenheten) innan beslut fattas om i vilken lokal som verksamhet som rör hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall bedrivas.

RPSFS 2005:15

1 utveckling av teknik, 2 inköp, tillhandahållande, installation, teknisk drift, reparation, service

och underhåll av all utrustning i det centrala systemet, 3 slutande av avtal rörande verkställighet och övriga kontakter med en-

skilda, 4 fördelning av verkställighetskostnader mellan myndigheterna, och 5 utfärdande av handledningar och utbildningsunderlag.

Allmänna råd

I frågor som rör verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning bör Säkerhetspolisen svara för kontakter med brottsutredande myndigheter även utanför Polisen som nyttjar systemet.

Polismyndighets ansvar

3 §

Vid polismyndighet som är ansluten till det centrala systemet för

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall det finnas en person som ansvarar för verksamheten. Den ansvarige skall ha minst en ställföreträdare.

Uppgifter om vem som är ansvarig och vem eller vilka som är dennes ställföreträdare skall lämnas till Säkerhetspolisen

.

4 §

Polismyndighet skall besluta om behörighet för den personal som

skall arbeta med det centrala systemet för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Polismyndighet skall även besluta om återkallelse av sådan behörighet.

Beslut enligt första stycket skall anmälas till Säkerhetspolisen för hantering av behörighet i det centrala systemet.

Systemsäkerhet

5 §

Bestämmelser om den lägsta säkerhetsnivå som kan godtas för Poli-

sens IT-system och vid informationsbehandling med stöd av IT finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (RPSFS 2005:1, FAP 174-1).

Särskilda bestämmelser om behandling av sådana hemliga uppgifter som avses i 4 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt om säkerhetsskydd i övrigt finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd (RPSFS 2004:11, FAP 244-1).

Allmänna råd

Polismyndighet bör samråda med Rikspolisstyrelsen (Säkerhetsenheten) innan beslut fattas om i vilken lokal som verksamhet som rör hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning skall bedrivas.

Övriga bestämmelser

6 §

När beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

skall verkställas, skall begäran om detta göras hos Säkerhetspolisen.

I frågor rörande verkställighet av beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning bör kontakt tas med den enhet inom Säkerhetspolisen som handlägger verkställigheten. Detsamma gäller vid en polismyndighets övriga kontakter med enskilda i dessa frågor. Vid behov bör Säkerhetspolisen kunna bistå vid utredning av vilken teleadress som kan komma ifråga för tvångsmedlen.

7 §

Alla som arbetar med det centrala systemet för hemlig teleavlyssning

och hemlig teleövervakning skall ha genomgått den utbildning avseende användargränssnitt, funktionalitet och andra med systemet sammanhängande frågor, som Säkerhetspolisen genomfört eller godkänt.

Innan behörighet beslutas för den som skall arbeta i det centrala systemet bör polismyndigheten säkerställa att den som skall arbeta med systemet har tillräckliga kunskaper och är väl förtrogen med det material som Säkerhetspolisen distribuerar i samband med utbildning.

Denna författning träder i kraft den 31 december 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för de äldre system för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som var i operativ drift vid ikraftträdandet, till dess att den operativa driften av dessa system upphör.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEFAN STRÖMBERG

Lars-Åke Johansson (Säkerhetspolisen)

RPSFS 2005:15

Övriga bestämmelser

6 §

När beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

skall verkställas, skall begäran om detta göras hos Säkerhetspolisen.

Allmänna råd

I frågor rörande verkställighet av beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning bör kontakt tas med den enhet inom Säkerhetspolisen som handlägger verkställigheten. Detsamma gäller vid en polismyndighets övriga kontakter med enskilda i dessa frågor. Vid behov bör Säkerhetspolisen kunna bistå vid utredning av vilken teleadress som kan komma ifråga för tvångsmedlen.

7 §

Alla som arbetar med det centrala systemet för hemlig teleavlyssning

och hemlig teleövervakning skall ha genomgått den utbildning avseende användargränssnitt, funktionalitet och andra med systemet sammanhängande frågor, som Säkerhetspolisen genomfört eller godkänt.

Allmänna råd

Innan behörighet beslutas för den som skall arbeta i det centrala systemet bör polismyndigheten säkerställa att den som skall arbeta med systemet har tillräckliga kunskaper och är väl förtrogen med det material som Säkerhetspolisen distribuerar i samband med utbildning.

Denna författning träder i kraft den 31 december 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för de äldre system för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som var i operativ drift vid ikraftträdandet, till dess att den operativa driften av dessa system upphör.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEFAN STRÖMBERG

Lars-Åke Johansson (Säkerhetspolisen)