RPSFS 2007:3

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av så- RPSFS 2007:3 dan personal som skall delta i en stödinsats som sker FAP 779-1 med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens Utkom från trycket stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av sådan personal som skall delta i en stödinsats som sker med stöd av lagen ( 2006:343 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning;

beslutade den 7 maj 2007.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Försvarsmakten, följande med stöd av 5 och 6 §§ förordningen ( 2006:344 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

Utbildning

1 §

Endast den personal från Försvarsmakten som har genomgått särskild

utbildning är kvalificerad att ha de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) i en stödinsats som avses i 1 § första och andra stycket lagen ( 2006:343 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

Utbildning som avses i första stycket skall bedrivas enligt en kursplan som, efter samråd med Försvarsmakten, beslutas av Rikspolisstyrelsen.

2 §

Utbildning enligt 1 § andra stycket skall ge den som tillhör Förvars-

makten sådana kunskaper som behövs för att han eller hon skall kunna medverka vid en stödinsats som kan innebära användning av tvång eller våld mot enskilda.

3 §

Rikspolisstyrelsen får, efter framställning från Försvarsmakten, medge

undantag från utbildningskravet enligt 1 § i fråga om personal från Försvarsmakten som på annat sätt har förvärvat dokumenterade kunskaper som avses i 2 §.

Övning

4 §

Om en polismyndighet planerar att samöva med Försvarsmakten i ett

sådant syfte som avses i 3 § förordningen ( 2006:344 ) om Försvarsmaktens

RPSFS 2007:3 FAP 779-1

Utkom från trycket den 30 maj 2007

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347–545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson

Rikspolisstyrelsens föreskrifter om utbildning av sådan personal som skall delta i en stödinsats som sker med stöd av lagen ( 2006:343 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning;

beslutade den 7 maj 2007.

Rikspolisstyrelsen föreskriver, efter samråd med Försvarsmakten, följande med stöd av 5 och 6 §§ förordningen ( 2006:344 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

Utbildning

1 §

Endast den personal från Försvarsmakten som har genomgått särskild

utbildning är kvalificerad att ha de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) i en stödinsats som avses i 1 § första och andra stycket lagen ( 2006:343 ) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

Utbildning som avses i första stycket skall bedrivas enligt en kursplan som, efter samråd med Försvarsmakten, beslutas av Rikspolisstyrelsen.

2 §

Utbildning enligt 1 § andra stycket skall ge den som tillhör Förvars-

makten sådana kunskaper som behövs för att han eller hon skall kunna medverka vid en stödinsats som kan innebära användning av tvång eller våld mot enskilda.

3 §

Rikspolisstyrelsen får, efter framställning från Försvarsmakten, medge

undantag från utbildningskravet enligt 1 § i fråga om personal från Försvarsmakten som på annat sätt har förvärvat dokumenterade kunskaper som avses i 2 §.

Övning

4 §

Om en polismyndighet planerar att samöva med Försvarsmakten i ett

sådant syfte som avses i 3 § förordningen ( 2006:344 ) om Försvarsmaktens

RPSFS 2007:3 FAP 779-1

Utkom från trycket den 30 maj 2007

RPSFS 2007:3

stöd till polisen vid terrorismbekämpning, skall en framställning om detta göras hos Rikspolisstyrelsen.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2007.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEFAN STRÖMBERG

Lena Tysk (Polisavdelningen)

RPSFS 2007:3

stöd till polisen vid terrorismbekämpning, skall en framställning om detta göras hos Rikspolisstyrelsen.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2007.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

STEFAN STRÖMBERG

Lena Tysk (Polisavdelningen)