RPSFS 2012:23

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 17 § förordningen ( 2006:311 ) om transport av farligt gods och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt

1 § 1 § Enligt 10 § första stycket förordningen ( 2006:311 ) om transport av farligt gods ska polismyndigheterna ha tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Polisens tillsyn avser transporter på land med undantag för järnvägstransporter.

Polismyndigheternas tillsynsansvar enligt första stycket omfattar tiden från förberedelse av en transport till dess att godset har nått mottagaren.

Polismyndigheterna ansvarar även för tillsynen av lastning och lossning av farligt gods samt för företagens och myndigheternas utbildningsrutiner på området.

2 kap. Tillsynsområde

1 § 1 § Tillsynen över transporter av farligt gods ska utövas på väg, i terräng eller vid terminaler och andra liknande lastningsställen varifrån väg- och terrängtransporter av farligt gods utgår eller där sådant gods tas emot. De platser som väljs för tillsynen ska vara så beskaffade att fel och brister som kan föranleda förbud i förekommande fall kan rättas till på platsen.

Tillsynen ska ske slumpvis på ett sådant sätt att en representativ del av transporterna av farligt gods blir föremål för kontroll.

Tillsynen får i det enskilda fallet inte ta oskäligt lång tid.

2 § 2 § Polismyndighetens tillsyn över transporter av farligt gods ska som regel utgöra en del i Polisens trafiksäkerhetsverksamhet.

Tillsynen ska i huvudsak ske i enlighet med rådets direktiv 95/50/EG, bilaga I och II.

Riskkategorierna/överträdelserna är genomförda i Rikspolisstyrelsens ingripande-/åtgärdskatalog avseende tillsyn av transport av farligt gods.

1 Jfr rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L 249, 17.10.1995 s. 35, Celex 31995L0050 ), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/ EG av den 17 juni 2008 (EUT 162, 21.6.2008, s. 11-12. Celex 32008L0054 ).

RPSFS 2012:23 FAP 338-1

Utkom från trycket den 16 juli 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods;

beslutade den 20 juni 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 17 § förordningen ( 2006:311 ) om transport av farligt gods och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Allmänt

1 § 1 § Enligt 10 § första stycket förordningen ( 2006:311 ) om transport av farligt gods ska polismyndigheterna ha tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Polisens tillsyn avser transporter på land med undantag för järnvägstransporter.

Polismyndigheternas tillsynsansvar enligt första stycket omfattar tiden från förberedelse av en transport till dess att godset har nått mottagaren.

Polismyndigheterna ansvarar även för tillsynen av lastning och lossning av farligt gods samt för företagens och myndigheternas utbildningsrutiner på området.

2 kap. Tillsynsområde

1 § 1 § Tillsynen över transporter av farligt gods ska utövas på väg, i terräng eller vid terminaler och andra liknande lastningsställen varifrån väg- och terrängtransporter av farligt gods utgår eller där sådant gods tas emot. De platser som väljs för tillsynen ska vara så beskaffade att fel och brister som kan föranleda förbud i förekommande fall kan rättas till på platsen.

Tillsynen ska ske slumpvis på ett sådant sätt att en representativ del av transporterna av farligt gods blir föremål för kontroll.

Tillsynen får i det enskilda fallet inte ta oskäligt lång tid.

2 § 2 § Polismyndighetens tillsyn över transporter av farligt gods ska som regel utgöra en del i Polisens trafiksäkerhetsverksamhet.

Tillsynen ska i huvudsak ske i enlighet med rådets direktiv 95/50/EG, bilaga I och II.

Riskkategorierna/överträdelserna är genomförda i Rikspolisstyrelsens ingripande-/åtgärdskatalog avseende tillsyn av transport av farligt gods.

1 Jfr rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (EGT L 249, 17.10.1995 s. 35, Celex 31995L0050 ), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/54/ EG av den 17 juni 2008 (EUT 162, 21.6.2008, s. 11-12. Celex 32008L0054 ).

RPSFS 2012:23 FAP 338-1

Utkom från trycket den 16 juli 2012

RPSFS 2012:23

2

3 § 3 § Polismyndigheten ska också utöva tillsyn hos företag som avsänder eller transporterar farligt gods. Tillsynen inriktas på kontroll av lastningsoch lossningsrutiner samt att föreskriven utbildning har genomförts.

Allmänna råd

Tillsynsverksamheten bör organiseras så att effektivitet och regelbundenhet uppnås. Samverkan bör ske över länsgränserna.

Statens räddningsverk 2 har rekommenderat att en organiserad samverkan mellan de olika tillsynsmyndigheterna bör etableras i varje län och att polismyndigheten åtar sig att aktivt samordna verksamheten. Vid planeringen bör beaktas att verksamheten kräver särskilda kunskaper och erfarenheter hos de poliser som ska utöva tillsynen.

3 kap. Behörighet m.m.

1 § 1 § Endast en polis som har genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i tillsyn över väg- och terrängtransporter av farligt gods är behörig att utöva sådan tillsyn. För att bibehålla behörigheten ska han eller hon därutöver genomgå en av Rikspolisstyrelsen beslutad årlig fortbildning.

2 § 2 § För att få till stånd en effektiv kontroll av tillsynen ska det vid varje polismyndighet finnas tillgång till polisiär specialistkompetens i fråga om tillsyn över transport av farligt gods. En sådan specialistfunktion kan vara gemensam för flera polismyndigheter eller utgöra en regional stödfunktion.

För att bibehålla kompetens ska en polis med sådan funktion som avses i första stycket genomgå en av Polishögskolan anordnad årlig fortbildning för specialister och instruktörer inom området.

Allmänna råd

Endast poliser med flera års erfarenhet av tillsynsarbete och instruktörsverksamhet bör komma i fråga för specialistfunktionen.

Poliser som avses i första stycket bör hålla sig väl underrättade om utvecklingen i frågor som rör farligt gods, upprätthålla och utveckla såväl interna som externa kontakter inom ämnesområdet, svara för tillsynsutbildning och rekrytering av instruktörer samt delta i tillsynsverksamheten. Dessutom bör de vid behov bistå övriga tillsynsmän och vara beredda att lämna bistånd vid utredningar av olyckor där farligt gods har varit inblandat.

3 § 3 § Föreläggande eller förbud som avses i 14 § första stycket lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods får meddelas endast av en polis som är behörig att utöva tillsyn över sådan transport.

Befogenhet att fatta beslut enligt första stycket ska framgå av arbetsordning eller särskilt beslut.

Om det finns skäl att överväga vitesföreläggande eller förordnande om rättelse på den försumliges bekostnad enligt 14 § andra och tredje styckena

2 Numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

RPSFS 2012:23

2

3 § 3 § Polismyndigheten ska också utöva tillsyn hos företag som avsänder eller transporterar farligt gods. Tillsynen inriktas på kontroll av lastningsoch lossningsrutiner samt att föreskriven utbildning har genomförts.

Allmänna råd

Tillsynsverksamheten bör organiseras så att effektivitet och regelbundenhet uppnås. Samverkan bör ske över länsgränserna.

Statens räddningsverk 2 har rekommenderat att en organiserad samverkan mellan de olika tillsynsmyndigheterna bör etableras i varje län och att polismyndigheten åtar sig att aktivt samordna verksamheten. Vid planeringen bör beaktas att verksamheten kräver särskilda kunskaper och erfarenheter hos de poliser som ska utöva tillsynen.

3 kap. Behörighet m.m.

1 § 1 § Endast en polis som har genomgått den av Rikspolisstyrelsen beslutade utbildningen i tillsyn över väg- och terrängtransporter av farligt gods är behörig att utöva sådan tillsyn. För att bibehålla behörigheten ska han eller hon därutöver genomgå en av Rikspolisstyrelsen beslutad årlig fortbildning.

2 § 2 § För att få till stånd en effektiv kontroll av tillsynen ska det vid varje polismyndighet finnas tillgång till polisiär specialistkompetens i fråga om tillsyn över transport av farligt gods. En sådan specialistfunktion kan vara gemensam för flera polismyndigheter eller utgöra en regional stödfunktion.

För att bibehålla kompetens ska en polis med sådan funktion som avses i första stycket genomgå en av Polishögskolan anordnad årlig fortbildning för specialister och instruktörer inom området.

Allmänna råd

Endast poliser med flera års erfarenhet av tillsynsarbete och instruktörsverksamhet bör komma i fråga för specialistfunktionen.

Poliser som avses i första stycket bör hålla sig väl underrättade om utvecklingen i frågor som rör farligt gods, upprätthålla och utveckla såväl interna som externa kontakter inom ämnesområdet, svara för tillsynsutbildning och rekrytering av instruktörer samt delta i tillsynsverksamheten. Dessutom bör de vid behov bistå övriga tillsynsmän och vara beredda att lämna bistånd vid utredningar av olyckor där farligt gods har varit inblandat.

3 § 3 § Föreläggande eller förbud som avses i 14 § första stycket lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods får meddelas endast av en polis som är behörig att utöva tillsyn över sådan transport.

Befogenhet att fatta beslut enligt första stycket ska framgå av arbetsordning eller särskilt beslut.

Om det finns skäl att överväga vitesföreläggande eller förordnande om rättelse på den försumliges bekostnad enligt 14 § andra och tredje styckena

2 Numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

RPSFS 2012:23

3

lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods, ska frågan överlämnas till polismyndigheten för avgörande.

Allmänna råd

I vissa fall kan det vara tillräckligt att utforma ett föreläggande så att avsändaren eller transportören kan åtgärda bristerna på eget ansvar utan uppföljande kontroll av en polismyndighet. Beslutstexten på formuläret Kontrollista Brister transport farligt gods (RPS 338.8) har utformats i enlighet med detta. Om det finns anledning, t.ex. då en polismyndighet har beslutat om förbud eller har förelagt vite enligt 14 § lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods, bör beslutet i regel innefatta ett åläggande att styrka att förbudet eller vitesföreläggandet har åtlytts.

Oberoende av utbildning i fråga om transport av farligt gods är en polis behörig att hindra en sådan transport som avses i 15 § lagen om transport av farligt gods. Även om en polis med stöd av den bestämmelsen har beslutat att hindra fortsatt transport får han eller hon medge att det stoppade fordonet får föras till närmaste lämpliga uppställningsplats.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Varje tillsynstillfälle ska dokumenteras på Rikspolisstyrelsens formu- lär Kontrollista transport av farligt gods (RPS 338.3).

Brister vid det tillsynstillfälle som föranleder beslut om föreläggande, förbud och/eller rapport/ordningsföreläggande, ska dokumenteras på Rikspolisstyrelsens formulär Kontrollista Brister transport farligt gods (RPS 338.8).

Exemplar 1 av formuläret ska behållas av polismyndigheten. Exemplar 2 av formuläret överlämnas

1. vid kontroll på väg: till fordonsföraren för att förenkla eller undvika ytterligare kontroll under samma transport,

2. vid kontroll i terminal eller på lastnings-/omlastningsplatser, till terminalansvarig eller motsvarande, och

3. vid kontroll enligt 2 kap. 3 §, till ansvarig 3 vid företaget . Vid brister som är relaterade till avsändaren eller annan som är delaktig i transporten överlämnas eller sänds kopior av formulärens exemplar 1 till den som är berörd, tillsammans med formuläret Underrättelser om brister vid kontroll av farligt gods (RPS 338.5).

Allmänna råd

Att en förare har exemplar av en kontrollblankett bör inte hindra att särskilda kontroller utförs.

Att kopior skickas till avsändare eller annan som är delaktig i transporten bör inte hindra att tillsynspersonalen per telefon underrättar avsändaren eller annan delaktig om beslut med anledning av bristen/

3 Om den delaktiges säkerhetsrådgivare finns närvarande får blanketterna överlämnas till denne.

RPSFS 2012:23

3

lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods, ska frågan överlämnas till polismyndigheten för avgörande.

Allmänna råd

I vissa fall kan det vara tillräckligt att utforma ett föreläggande så att avsändaren eller transportören kan åtgärda bristerna på eget ansvar utan uppföljande kontroll av en polismyndighet. Beslutstexten på formuläret Kontrollista Brister transport farligt gods (RPS 338.8) har utformats i enlighet med detta. Om det finns anledning, t.ex. då en polismyndighet har beslutat om förbud eller har förelagt vite enligt 14 § lagen ( 2006:263 ) om transport av farligt gods, bör beslutet i regel innefatta ett åläggande att styrka att förbudet eller vitesföreläggandet har åtlytts.

Oberoende av utbildning i fråga om transport av farligt gods är en polis behörig att hindra en sådan transport som avses i 15 § lagen om transport av farligt gods. Även om en polis med stöd av den bestämmelsen har beslutat att hindra fortsatt transport får han eller hon medge att det stoppade fordonet får föras till närmaste lämpliga uppställningsplats.

4 kap. Dokumentation

1 § 1 § Varje tillsynstillfälle ska dokumenteras på Rikspolisstyrelsens formu- lär Kontrollista transport av farligt gods (RPS 338.3).

Brister vid det tillsynstillfälle som föranleder beslut om föreläggande, förbud och/eller rapport/ordningsföreläggande, ska dokumenteras på Rikspolisstyrelsens formulär Kontrollista Brister transport farligt gods (RPS 338.8).

Exemplar 1 av formuläret ska behållas av polismyndigheten. Exemplar 2 av formuläret överlämnas

1. vid kontroll på väg: till fordonsföraren för att förenkla eller undvika ytterligare kontroll under samma transport,

2. vid kontroll i terminal eller på lastnings-/omlastningsplatser, till terminalansvarig eller motsvarande, och

3. vid kontroll enligt 2 kap. 3 §, till ansvarig 3 vid företaget . Vid brister som är relaterade till avsändaren eller annan som är delaktig i transporten överlämnas eller sänds kopior av formulärens exemplar 1 till den som är berörd, tillsammans med formuläret Underrättelser om brister vid kontroll av farligt gods (RPS 338.5).

Allmänna råd

Att en förare har exemplar av en kontrollblankett bör inte hindra att särskilda kontroller utförs.

Att kopior skickas till avsändare eller annan som är delaktig i transporten bör inte hindra att tillsynspersonalen per telefon underrättar avsändaren eller annan delaktig om beslut med anledning av bristen/

3 Om den delaktiges säkerhetsrådgivare finns närvarande får blanketterna överlämnas till denne.

4

Elanders Sverige AB, 2012

RPSFS 2012:23

bristerna. Telefonunderrättelse är särskilt viktig vid beslut om förbud mot fortsatt färd.

Vid underrättelse om brister genom överlämnande av kopior av exemplar 1 av respektive blankett, bifogas även underrättelse om hur polismyndighetens beslut kan överklagas.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods (RPSFS 2006:10, FAP 338-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Karin Mannerstedt Berg (Polisavdelningen)

4

Elanders Sverige AB, 2012

RPSFS 2012:23

bristerna. Telefonunderrättelse är särskilt viktig vid beslut om förbud mot fortsatt färd.

Vid underrättelse om brister genom överlämnande av kopior av exemplar 1 av respektive blankett, bifogas även underrättelse om hur polismyndighetens beslut kan överklagas.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna om Polisens tillsyn över transporter av farligt gods (RPSFS 2006:10, FAP 338-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Karin Mannerstedt Berg (Polisavdelningen)