RPSFS 2012:30

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK);

beslutade den 24 september 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett datoriserat system som från mätstationer automatiskt registrerar (mäter hastigheten på och fotograferar) de fordon som överskrider gällande hastighetsbestämmelser. Mätdata och fotografi (informationen) överförs till en central utredningsenhet vid Rikspolisstyrelsen (CUE) där överträdelserna utreds, fordonsförarna identifieras och i förekommande fall lagförs.

Dessa föreskrifter avser sådan verksamhet som en polismyndighet bedriver inom ramen för ATK och som sker med en mobil mätstation från vilken informationen överförs till CUE genom polismyndighetens försorg.

Mätstationer

2 § 2 § I mätstationer får endast användas sådana mätsystem som har tillhandahållits av Rikspolisstyrelsen eller Trafikverket. Förändringar i systemen får inte göras utan medgivande av Rikspolisstyrelsen.

Mätsystemets mätande enhet (radarsensorn) ska genomgå periodiskt återkommande kontroll (verifiering) och översyn med de tidsintervaller som bestäms av Rikspolisstyrelsen. Verifieringen ska utföras av ett enligt lagen ( 2011:791 ) om ackreditering och teknisk kontroll ackrediterat kontrollorgan.

Översyn, service och reparation av mätsystem får endast utföras av ett företag som Rikspolisstyrelsen eller Trafikverket har slutit avtal med för ändamålet.

Mobila mätenheter ska monteras i fordon på ett sätt som godkänts av Rikspolisstyrelsen.

Utrustning och tjänster som avses i denna paragraf har upphandlats enligt lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling.

Datorer och datorprogram

3 § 3 § Hantering av information från mätstationerna och överföring till CUE får endast ske med användande av datorer med datorprogram och databärare som har godkänts av Rikspolisstyrelsen. Mätstationens kontrollenhet och da-

RPSFS 2012:30 FAP 331-9

Utkom från trycket den 19 oktober 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK);

beslutade den 24 september 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

Tillämpningsområde

1 § 1 § Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett datoriserat system som från mätstationer automatiskt registrerar (mäter hastigheten på och fotograferar) de fordon som överskrider gällande hastighetsbestämmelser. Mätdata och fotografi (informationen) överförs till en central utredningsenhet vid Rikspolisstyrelsen (CUE) där överträdelserna utreds, fordonsförarna identifieras och i förekommande fall lagförs.

Dessa föreskrifter avser sådan verksamhet som en polismyndighet bedriver inom ramen för ATK och som sker med en mobil mätstation från vilken informationen överförs till CUE genom polismyndighetens försorg.

Mätstationer

2 § 2 § I mätstationer får endast användas sådana mätsystem som har tillhandahållits av Rikspolisstyrelsen eller Trafikverket. Förändringar i systemen får inte göras utan medgivande av Rikspolisstyrelsen.

Mätsystemets mätande enhet (radarsensorn) ska genomgå periodiskt återkommande kontroll (verifiering) och översyn med de tidsintervaller som bestäms av Rikspolisstyrelsen. Verifieringen ska utföras av ett enligt lagen ( 2011:791 ) om ackreditering och teknisk kontroll ackrediterat kontrollorgan.

Översyn, service och reparation av mätsystem får endast utföras av ett företag som Rikspolisstyrelsen eller Trafikverket har slutit avtal med för ändamålet.

Mobila mätenheter ska monteras i fordon på ett sätt som godkänts av Rikspolisstyrelsen.

Utrustning och tjänster som avses i denna paragraf har upphandlats enligt lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling.

Datorer och datorprogram

3 § 3 § Hantering av information från mätstationerna och överföring till CUE får endast ske med användande av datorer med datorprogram och databärare som har godkänts av Rikspolisstyrelsen. Mätstationens kontrollenhet och da-

RPSFS 2012:30 FAP 331-9

Utkom från trycket den 19 oktober 2012

RPSFS 2012:30

2

tabäraren ska hanteras och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till dem. Databäraren ska krypteras innan den används för första gången.

Utbildning och hantering

4 § 4 § Den som hanterar mätstation, databärare och information ska med godkänt resultat ha genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning.

Den som har genomgått utbildning som avses i första stycket och som inte på ett år har hanterat mätstation, databärare eller information ska genomgå repetitionsutbildning. Denna utbildning ska ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i första stycket.

Uppställning av mobila mätstationer

5 § 5 § Vid uppställning av mobila mätstationer ska följande iakttas. –

Mätningen ska ske öppet och tydligt för trafikanten. –

Mätstationen ska ställas upp så, att avståndet mellan mitten av det körfält i vilket trafiken ska kontrolleras och mätsystemets kamera inte överstiger sex meter. –

Mätsystemets kamera, blixt och radar ska riktas mot det körfält där trafiken ska registreras. –

Det ska vara fri sikt minst 50 meter i radarlobens riktning. –

Den valda mätplatsen ska dokumenteras med två digitala fotografier som ska ingå i platsprotokollet enligt 8 §. Det ena ska tas i körriktningen från den position som en registrerad förare antas befinna sig i vid registreringstillfället. Det andra ska tas mot körriktningen och visa mätstationen och det körfält där registrering ska ske.

Allmänna råd

Mätstationen bör ställas upp på höger sida om det körfält i vilken trafiken ska kontrolleras.

Kontroll av vägmärken

6 § 6 § Kontroll av skyltning avseende högsta tillåtna hastighet enligt 2 kap. 8 § C31 vägmärkesförordningen (2007:90) ska ske innan mätningen påbörjas och efter att den avslutats. Kontroll av trafikföreskrift för gällande hastighetsbestämmelser ska ske.

Anvisningsmärke

7 § 7 § Anvisningsmärke enligt 2 kap. 12 § E24 vägmärkesförordningen (2007:90) ska ställas upp på lämpligt avstånd före mätstationen.

RPSFS 2012:30

2

tabäraren ska hanteras och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till dem. Databäraren ska krypteras innan den används för första gången.

Utbildning och hantering

4 § 4 § Den som hanterar mätstation, databärare och information ska med godkänt resultat ha genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning.

Den som har genomgått utbildning som avses i första stycket och som inte på ett år har hanterat mätstation, databärare eller information ska genomgå repetitionsutbildning. Denna utbildning ska ledas av en instruktör som har genomgått sådan utbildning som avses i första stycket.

Uppställning av mobila mätstationer

5 § 5 § Vid uppställning av mobila mätstationer ska följande iakttas. –

Mätningen ska ske öppet och tydligt för trafikanten. –

Mätstationen ska ställas upp så, att avståndet mellan mitten av det körfält i vilket trafiken ska kontrolleras och mätsystemets kamera inte överstiger sex meter. –

Mätsystemets kamera, blixt och radar ska riktas mot det körfält där trafiken ska registreras. –

Det ska vara fri sikt minst 50 meter i radarlobens riktning. –

Den valda mätplatsen ska dokumenteras med två digitala fotografier som ska ingå i platsprotokollet enligt 8 §. Det ena ska tas i körriktningen från den position som en registrerad förare antas befinna sig i vid registreringstillfället. Det andra ska tas mot körriktningen och visa mätstationen och det körfält där registrering ska ske.

Allmänna råd

Mätstationen bör ställas upp på höger sida om det körfält i vilken trafiken ska kontrolleras.

Kontroll av vägmärken

6 § 6 § Kontroll av skyltning avseende högsta tillåtna hastighet enligt 2 kap. 8 § C31 vägmärkesförordningen (2007:90) ska ske innan mätningen påbörjas och efter att den avslutats. Kontroll av trafikföreskrift för gällande hastighetsbestämmelser ska ske.

Anvisningsmärke

7 § 7 § Anvisningsmärke enligt 2 kap. 12 § E24 vägmärkesförordningen (2007:90) ska ställas upp på lämpligt avstånd före mätstationen.

RPSFS 2012:30

3

Platsprotokoll

8 § 8 § Ett platsprotokoll ska upprättas vid varje övervakningstillfälle. Därvid ska användas ett av Rikspolisstyrelsen särskilt framtaget datasystem. Av protokollet ska framgå vilken polis som ansvarat för mätningen.

Protokollet ska överföras till CUE tillsammans med övrig information från övervakningstillfället.

Personuppgiftsbiträde

9 § 9 § Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i ATK. För den behandling av personuppgifter som polismyndigheten utför i samband med ATK är polismyndigheten att anse som personuppgiftsbiträde med de åligganden som följer av 30 och 31 §§ första stycket i samma lag.

Registrering

Allmänna råd

I polismyndighetens arkivredovisning enligt arkivlagen (1990:782) bör framgå att Rikspolisstyrelsen ansvarar för registrering och hantering av uppgifter som genom polismyndighetens försorg överförs från mätstationer till ATK-systemet.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) (RPSFS 2012:24, FAP 331-9) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

RPSFS 2012:30

3

Platsprotokoll

8 § 8 § Ett platsprotokoll ska upprättas vid varje övervakningstillfälle. Därvid ska användas ett av Rikspolisstyrelsen särskilt framtaget datasystem. Av protokollet ska framgå vilken polis som ansvarat för mätningen.

Protokollet ska överföras till CUE tillsammans med övrig information från övervakningstillfället.

Personuppgiftsbiträde

9 § 9 § Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i ATK. För den behandling av personuppgifter som polismyndigheten utför i samband med ATK är polismyndigheten att anse som personuppgiftsbiträde med de åligganden som följer av 30 och 31 §§ första stycket i samma lag.

Registrering

Allmänna råd

I polismyndighetens arkivredovisning enligt arkivlagen (1990:782) bör framgå att Rikspolisstyrelsen ansvarar för registrering och hantering av uppgifter som genom polismyndighetens försorg överförs från mätstationer till ATK-systemet.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndighetens befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) (RPSFS 2012:24, FAP 331-9) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Bengt Svensson (Polisavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2012

Elanders Sverige AB, 2012