RPSFS 2012:34

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring;

beslutade den 12 november 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och 8 kap. 13 § 5 utlänningsförordningen (2006:97) och meddelar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 § 1 § Organiserad illegal invandring enligt denna författning föreligger när en person planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att

1. anskaffa falska eller på felaktig grund utfärdade handlingar för att främja utlänningars inresa eller uppehälle i Sverige, eller

2. främja att utlänningar reser till eller in i Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa eller vistelse i Sverige.

2 § 2 § Vid misstänkta fall av organiserad illegal invandring ska polisarbetet vara inriktat särskilt på att identifiera och lagföra organisatören.

Allmänna råd

Att främja utlänningars resa till eller in i Sverige kan, till exempel, bestå av

1. hjälp med transport till eller över gränsen, 2. framställning eller anskaffning av förfalskade handlingar, eller

3. tillhandahållande av handling som är utställd för annan än mottagaren i syfte att handlingen ska missbrukas. Det är särskilt angeläget att samtliga omständigheter utreds som gäller utlänningens resa till Sverige. Det bör så långt som möjligt klarläggas bl.a. färdväg, färdsätt och identitetsuppgifter för utlänningen och dem som före, under eller efter resan lämnat utlänningen hjälp. Vidare bör det utredas vilka handlingar utlänningen använt för resan, deras äkthet, hur utlänningen fått tag i dem, samt vilka handlingar som utlänningen har kvar och var övriga handlingar kan finnas.

Samordning m.m.

3 § 3 § Varje polismyndighet ska snarast registrera uppgifter om organiserad illegal invandring i nationella spanings- och underrättelseregister.

RPSFS 2012:34 FAP 429-1

Utkom från trycket den 26 november 2012

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring;

beslutade den 12 november 2012.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och 8 kap. 13 § 5 utlänningsförordningen (2006:97) och meddelar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 § 1 § Organiserad illegal invandring enligt denna författning föreligger när en person planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad på att

1. anskaffa falska eller på felaktig grund utfärdade handlingar för att främja utlänningars inresa eller uppehälle i Sverige, eller

2. främja att utlänningar reser till eller in i Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa eller vistelse i Sverige.

2 § 2 § Vid misstänkta fall av organiserad illegal invandring ska polisarbetet vara inriktat särskilt på att identifiera och lagföra organisatören.

Allmänna råd

Att främja utlänningars resa till eller in i Sverige kan, till exempel, bestå av

1. hjälp med transport till eller över gränsen, 2. framställning eller anskaffning av förfalskade handlingar, eller

3. tillhandahållande av handling som är utställd för annan än mottagaren i syfte att handlingen ska missbrukas. Det är särskilt angeläget att samtliga omständigheter utreds som gäller utlänningens resa till Sverige. Det bör så långt som möjligt klarläggas bl.a. färdväg, färdsätt och identitetsuppgifter för utlänningen och dem som före, under eller efter resan lämnat utlänningen hjälp. Vidare bör det utredas vilka handlingar utlänningen använt för resan, deras äkthet, hur utlänningen fått tag i dem, samt vilka handlingar som utlänningen har kvar och var övriga handlingar kan finnas.

Samordning m.m.

3 § 3 § Varje polismyndighet ska snarast registrera uppgifter om organiserad illegal invandring i nationella spanings- och underrättelseregister.

RPSFS 2012:34 FAP 429-1

Utkom från trycket den 26 november 2012

2

Elanders Sverige AB, 2012

RPSFS 2012:34

4 § 4 § Varje polismyndighet ska snarast möjligt informera Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) om företeelser som kan antas ha anknytning till organiserad illegal invandring och till personer som kan misstänkas ägna sig åt eller medverka i sådan verksamhet. Informationen ska lämnas i form av kopia av brottsanmälan, promemoria, förhörsutsaga eller annan dylik handling.

Förstärkning

Allmänna råd

En polismyndighet bör, om det behövs för att bekämpa organiserad illegal invandring, begära förstärkning av personal från Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen).

Denna författning träder i kraft den 1 december 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring (RPSFS 2000:38, FAP 429-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Sandra Vukotic (Polisavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2012

RPSFS 2012:34

4 § 4 § Varje polismyndighet ska snarast möjligt informera Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) om företeelser som kan antas ha anknytning till organiserad illegal invandring och till personer som kan misstänkas ägna sig åt eller medverka i sådan verksamhet. Informationen ska lämnas i form av kopia av brottsanmälan, promemoria, förhörsutsaga eller annan dylik handling.

Förstärkning

Allmänna råd

En polismyndighet bör, om det behövs för att bekämpa organiserad illegal invandring, begära förstärkning av personal från Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen).

Denna författning träder i kraft den 1 december 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder mot organiserad illegal invandring (RPSFS 2000:38, FAP 429-1) ska upphöra att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Sandra Vukotic (Polisavdelningen)