RPSFS 2013:3

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisflyget

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisflyget;

beslutade den 28 januari 2013.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Inledning

1 § 1 § Rikskriminalpolisen ansvarar för de uppgifter som ankommer på Rikspolisstyrelsen vad gäller Polisflyget.

Flygverksamhetens uppgifter

2 § 2 § Polisflygets uppgift är att genomföra flygoperativa uppdrag på uppdrag av Rikskriminalpolisen, polismyndigheterna eller i övrigt enligt beslut av Rikspolisstyrelsen.

Begäran om och biträde av flygverksamheten

3 § 3 § En polismyndighets begäran om biträde ska framställas till Rikskriminalpolisens Rikskommunikationscentral, vid akut behov till vakthavande befäl via telefon.

4 § 4 § När en polismyndighet begär biträde enligt 3 § ska formulär Biträdes- begäran/förstärkning (RPS 490.11) användas och ifyllas så att det av begäran tydligt framgår:

– enhet och kontaktperson vid polismyndigheten, – flygresursens arbetsuppgift och dess avgränsning, – ledningsförhållanden vid insatsen, – geografiskt område, – vid ingripande mot farlig person/i farlig situation ska även aktuell hot-

bildsbedömning ingå.

5 § 5 § En polismyndighet som begär biträde ska samråda med Rikskriminalpolisen och aktuell befälhavare vid helikoptern om uppgiften.

6 § 6 § Om helikoptern behövs för annan mer angelägen uppgift eller om uppgiften inte längre är förenlig med flygverksamhetens uppdrag, ska den pågående flyguppgiften avbrytas. Arbetsuppgifternas prioriteringsordning beslutas av Rikskriminalpolisen.

RPSFS 2013:3 FAP 121-1

Utkom från trycket den 14 februari 2013

1

Rikspolisstyrelsens författningssamling

ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisflyget;

beslutade den 28 januari 2013.

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 och 13 e § förordningen ( 1989:773 ) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd.

Inledning

1 § 1 § Rikskriminalpolisen ansvarar för de uppgifter som ankommer på Rikspolisstyrelsen vad gäller Polisflyget.

Flygverksamhetens uppgifter

2 § 2 § Polisflygets uppgift är att genomföra flygoperativa uppdrag på uppdrag av Rikskriminalpolisen, polismyndigheterna eller i övrigt enligt beslut av Rikspolisstyrelsen.

Begäran om och biträde av flygverksamheten

3 § 3 § En polismyndighets begäran om biträde ska framställas till Rikskriminalpolisens Rikskommunikationscentral, vid akut behov till vakthavande befäl via telefon.

4 § 4 § När en polismyndighet begär biträde enligt 3 § ska formulär Biträdes- begäran/förstärkning (RPS 490.11) användas och ifyllas så att det av begäran tydligt framgår:

– enhet och kontaktperson vid polismyndigheten, – flygresursens arbetsuppgift och dess avgränsning, – ledningsförhållanden vid insatsen, – geografiskt område, – vid ingripande mot farlig person/i farlig situation ska även aktuell hot-

bildsbedömning ingå.

5 § 5 § En polismyndighet som begär biträde ska samråda med Rikskriminalpolisen och aktuell befälhavare vid helikoptern om uppgiften.

6 § 6 § Om helikoptern behövs för annan mer angelägen uppgift eller om uppgiften inte längre är förenlig med flygverksamhetens uppdrag, ska den pågående flyguppgiften avbrytas. Arbetsuppgifternas prioriteringsordning beslutas av Rikskriminalpolisen.

RPSFS 2013:3 FAP 121-1

Utkom från trycket den 14 februari 2013

2

Elanders Sverige AB, 2013

RPSFS 2013:3

Beslutanderätten gällande arbetsuppgifternas prioriteringsordning inom den polismyndighet där Polisflyget för tillfället biträder får överlåtas till den aktuella polismyndigheten. Vakthavande befäl vid Rikskommunikationscentralen ska omedelbart underrättas av polismyndigheten vid en sådan lokal omprioritering.

7 § 7 § Helikopterns befälhavare avgör alltid om det finns hinder för att genomföra arbetsuppgiften.

8 § 8 § Vid uppdrag i polismyndighet som inte själva begärt biträde ska Rikskriminalpolisen underrätta den aktuella polismyndigheten om närvaron av helikoptern.

Kostnader

9 § 9 § Polisflygets biträde till polismyndigheterna bekostas av Rikskriminalpolisen. Vid biträde till annan myndighet än polismyndighet gäller avgiftsförordningen (1992:191) .

Dokumentation

10 § 10 § Rikskriminalpolisen ska dokumentera samtliga begärda respektive genomförda uppdrag samt skälen för bifall respektive avslag. Rikskriminalpolisen ska besluta om särskilda direktiv för att uppföljning av verksamheten ska kunna ske.

Lokala föreskrifter

Allmänna råd

Polismyndigheten bör i lokala föreskrifter reglera vem som får fatta ett sådant beslut om arbetsuppgifternas prioriteringsordning inom den egna polismyndigheten som sägs i 6 § andra stycket. I första hand bör det vakthavande befälet utses att vara behörig beslutsfattare.

Övrigt

11 § 11 § Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2013, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter för den polisiära flygverksamheten (RPS FS 1987:13, FAP 121-1) upphör att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Martin Lundin (Polisavdelningen)

2

Elanders Sverige AB, 2013

RPSFS 2013:3

Beslutanderätten gällande arbetsuppgifternas prioriteringsordning inom den polismyndighet där Polisflyget för tillfället biträder får överlåtas till den aktuella polismyndigheten. Vakthavande befäl vid Rikskommunikationscentralen ska omedelbart underrättas av polismyndigheten vid en sådan lokal omprioritering.

7 § 7 § Helikopterns befälhavare avgör alltid om det finns hinder för att genomföra arbetsuppgiften.

8 § 8 § Vid uppdrag i polismyndighet som inte själva begärt biträde ska Rikskriminalpolisen underrätta den aktuella polismyndigheten om närvaron av helikoptern.

Kostnader

9 § 9 § Polisflygets biträde till polismyndigheterna bekostas av Rikskriminalpolisen. Vid biträde till annan myndighet än polismyndighet gäller avgiftsförordningen (1992:191) .

Dokumentation

10 § 10 § Rikskriminalpolisen ska dokumentera samtliga begärda respektive genomförda uppdrag samt skälen för bifall respektive avslag. Rikskriminalpolisen ska besluta om särskilda direktiv för att uppföljning av verksamheten ska kunna ske.

Lokala föreskrifter

Allmänna råd

Polismyndigheten bör i lokala föreskrifter reglera vem som får fatta ett sådant beslut om arbetsuppgifternas prioriteringsordning inom den egna polismyndigheten som sägs i 6 § andra stycket. I första hand bör det vakthavande befälet utses att vara behörig beslutsfattare.

Övrigt

11 § 11 § Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2013, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter för den polisiära flygverksamheten (RPS FS 1987:13, FAP 121-1) upphör att gälla.

På Rikspolisstyrelsens vägnar

BENGT SVENSON

Martin Lundin (Polisavdelningen)