RSFS 1996:14

Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi

Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;

beslutade den 20 juni 1996

Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 5 § 4 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande om inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1 § Särskild avgift, som har påförts någon enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, skall vara inbetald inom fyra veckor från beskattningsmyndighetens beslut.

Den särskilda avgiften skall betalas genom insättning på beskattningsmyndighetens särskilda konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på detta konto.

2 § Om den påförda avgiften överstiger 10 000 kronor och särskilda skäl föreligger, får beskattningsmyndigheten besluta om längre tid för betalningen än som anges i 1 §. Inbetalningstiden får dock aldrig överstiga sex månader från beskattningsmyndighetens beslut.

Om beskattningsmyndigheten beslutar om längre tid för betalningen enligt första stycket, får beskattningsmyndigheten också besluta att betalningen skall delas upp på flera betalningstillfällen, dock högst tre, under betalningstiden.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:10) om inbetalning av särskild avgift.