RSFS 2003:16

Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter

Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter

beslutade den 7 april 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 14 kap. 11 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 11 kap. 3 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Ett sammandrag av kontrolluppgifter enligt 14 kap. 10 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte innehålla sådana uppgifter som avses i 3 och och 4 nämnda lagrum.

2 §   Om uppgiftsskyldigheten fullgörs på medium för automatiserad behandling, skall något sammandrag av kontrolluppgifter inte lämnas.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2003.