RSFS 2003:27

Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter;

beslutade den 15 september 2003.

Nytt: 2018-10-01 Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2018:10.

1 § De uppgifter som enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall lämnas till Riksskatteverket skall avse antalet cigaretter i varje priskategori som sålts i Sverige.

Om detaljhandelspriset ändrats under tiden från och med den 1 oktober det föregående året till och med den 30 september det innevarande året skall uppgifter också lämnas om

- priset före respektive efter ändringen,

- datum för prisändringen, och

- antalet sålda cigaretter före respektive efter prisändringen.

2 § Uppgiftsskyldig representant enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt är endast sådan representant som fastställt detaljhandelspris på cigaretterna.

3 § De uppgifter som skall lämnas enligt 2 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall lämnas till Riksskatteverket, Särskilda skattekontoret.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2003.