SIFS 2019:1

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om bingo för allmännyttiga ändamål

1

Spelinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Spelinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om bingo för allmännyttiga ändamål;

beslutade den 13 februari 2019.

Spelinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 kap. 3 §, 10 § 1 och

11 § 1–2 spelförordningen (2018:1145) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för den som har licens att

tillhandahålla bingo enligt 6 kap. 5 § spellagen (2018:1138).

2 §

De uttryck och benämningar som används i dessa föreskrifter har

samma betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförordningen

(2018:1475).

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. aktiv medlem: medlem som betalat medlemsavgift, är matrikelförd och

kontinuerligt varit verksam i föreningen under verksamhetsåret,

2. automatbingo: bingo som bedrivs i en särskild lokal med fasta eller

elektroniska brickor,

3. avkastning: resultatet (intäkter minus vinster och kostnader) som blir

behållningen från bingospelet och som delas ut till föreningen/föreningarna,

4. bingobricka: fysisk eller elektronisk bricka med förtryckta siffror i ett

mönster som används i ett bingospel,

5. dagrapport: sammanställning av spelrapporter för en dag,

6. förening för funktionshindrade: förening som bedriver verksamhet som

främjar förståelsen för och underlättar anpassningen i samhället för barn och

ungdomar med funktionsnedsättning och som i övrigt uppfyller kraven för

att få licens att tillhandahålla bingo enligt 6 kap. 5 § spellagen,

7. paraplyförening: förening vars medlemmar endast utgörs av andra för-

eningar som uppfyller kraven för att få licens att tillhandahålla bingo enligt

6 kap. 5 § spellagen,

8. samordnad bingo: en licenshavare som, eller flera licenshavare som

tillsammans, tillhandahåller bingospel samtidigt på flera platser,

9. spelomgång: en kombination av händelser från det att licenshavaren

öppnar ett spel och spelaren lägger en insats tills det att resultatet av spelet

genereras,

10. spelrapport: sammanställning av information om ett enskilt spel, och

11. vinstpott: alla eller delar av spelarnas insatser i enlighet med den aktu-

ella spelformens spelregler och där licenshavaren behåller dessa insatser till

SIFS 2019:1

Utkom från trycket

den 1 mars 2019

2

SIFS 2019:1

dess att hela eller delar av insatserna delas ut, kan t.ex. vara en jackpott,

poolspel eller en fördelad jackpott.

2 kap. Spel och vinstplan

1 §

Elektroniska och fysiska bingobrickor ska innehålla samma informa-

tion och erbjuda samma förutsättningar för deltagande i spelet.

2 §

Om det vid dragning finns två eller flera spelare som får vinst på

samma antal drag, får vinstsumman antingen delas eller lottas mellan vin-

narna.

Allmänt råd:

Om vinst utfaller på identiskt lika brickor bör full vinst beta-

las till alla vinnarna, om inte bricka som sålts för annan

spelomgång eller spel på bricka där spelarna själva kan välja

nummer på brickan använts.

3 §

Vinstpottspel ska konstrueras så att vinstpotten utfaller inom ett visst

antal drag. Antalet drag ska vara realistiskt.

Vinstpottspel får vara förknippat med andra villkor för vinst än det som

anges i första stycket under förutsättning att certifierad dragningsutrustning

används.

4 §

Om det finns andra vinster än penningvinster ska dessa värderas till

marknadsvärdet.

Om vinster är svåra att värdera ska dessa värderas av opartisk sakkunnig.

Allmänt råd:

Vinster i form av konstföremål eller liknande bör värderas av

en opartisk sakkunnig.

3 kap. Spelregler

1 §

Vid anspråk på vinst måste det sist utropade numret finnas med på den

vinnande bingobrickan.

2 §

En bingobricka på vilken vinst utfallit på en eller flera rader får använ-

das för fortsatt spel till dess att den aktuella spelomgången är slut.

3 §

En bingobricka får användas endast vid det speltillfälle för vilket den

sålts.

4 §

Vid samordnad bingo ska alla deltagare spela med samma vinstplan

och vara med i samma dragning.

3

SIFS 2019:1

4 kap. Hantering av bingobrickor och fördelningsvinstdragning

1 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner för förvaring och hantering av

bingobrickor.

Bingobrickorna ska förvaras på ett säkert och skyddat sätt.

2 §

Samtliga bingobrickor ska ha en tryckt, löpande numrering som är unik

per kategori av bingobricka. På bingobrickan ska även brickpriset framgå.

3 §

Vid fördelningsvinstdragning ska varje lott vara unik.

Lotten ska vara hänförlig till sats eller omgång i enlighet med beviljad

licens.

4 §

Elektroniska eller fysiska bingobrickor får inte ha defekter eller märk-

ningar.

5 §

Vid bingospel som tillhandahålls utan certifierad kontrollutrustning

och vid automatbingo ska dagskassan räknas av två samtidigt närvarande an-

svariga personer. Vid automatbingospel ska kassan också räknas av två sam-

tidigt närvarande ansvariga personer varje gång automatens kassalåda öpp-

nas. Dagrapporten ska undertecknas av dessa personer.

Upprättad dagrapport och av kontrollutrustningen framställd registre-

ringslista ska sparas i minst två år efter att licensen upphört.

5 kap. Information till spelaren

1 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 4 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelaren på platsen där spelet be-

drivs.

1. Licenshavarens namn, telefonnummer och e-postadress,

2. i förekommande fall uppgift om förmånstagare,

3. försäljningstid och/eller licenstid,

4. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

5. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden, och

6. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet.

Allmänt råd:

De flesta av uppgifterna som ska hållas lättillgängliga fram-

går av utfärdat licensbeslut. Beslutet bör därför hållas till-

gängligt för spelaren på platsen där spelet bedrivs.

Enligt 14 kap. 4 § spellagen (2018:1138) ska bland annat

spelets vinstmöjlighet hållas tillgänglig, det kan exempelvis

ske genom att gällande vinstplan hålls tillgänglig.

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

4

SIFS 2019:1

6 kap. Redovisning

1 §

Innan bingo till förmån för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. 3 §

spellagen (2018:1138) får tillhandahållas ska en revisor utses.

Revisorn ska granska lotteriets räkenskaper och minst årligen upprätta en

revisionsberättelse.

Allmänt råd:

För det fall lotteriets omsättning beräknas överstiga fem (5)

miljoner kronor bör revisorn vara godkänd eller auktoriserad.

Granskningen bör följa Spelinspektionens anvisning för

revisorer i lotterier för allmännyttiga ändamål.

2 §

För bingo som tillhandahålls med teknisk dragningsutrustning och som

har en variabel vinstplan ska det finnas en löpande spelrapport som redovisar

varje spelomgång.

Varje spelomgång ska märkas med ett löpnummer som räknas upp under

licenstiden. Löpnumret får endast nollställas i samband med en ny licens att

tillhandahålla bingo.

Den löpande spelrapporten ska upprättas så fort en spelomgång är avslu-

tad.

3 §

En löpande spelrapport enligt 2 § ska innehålla följande information

1. spelplatsens namn,

2. datum och tid,

3. uppgift om gällande licens,

4. uppgift om spelet skett genom samordnad bingo och i sådant fall delta-

gande hallar,

5. spelets namn och löpnummer,

6. information om vinstpottvillkor vid spelstart och spelslut,

7. dragna nummer i utropsordning,

8. antal drag,

9. nummer, vinst och pris för vinnande bingobrickor. Om vinst utfallit på

bingobricka i samordnad bingo eller i bingoterminal ska detta också anges,

10. totalt antal vinnare och total utdelning,

11. uppgift om eventuella anmärkningar under spelets gång,

12. antal sålda bingobrickor per bingobrickpris, respektive intäkt, utdel-

ning och resultat,

13. totalt antal sålda bingobrickor,

14. total intäkt, utdelning och resultat samt eventuella korrigeringar som

skett under spelets gång, och

15. räkneverkets in- och utgående ställning i eventuell automatbingo samt

förklaring till eventuell differens mellan insatsbelopp enligt dagskassan och

enligt räkneverket.

Om spel skett genom samordnad bingo ska varje hall summeras var för

sig.

5

SIFS 2019:1

Allmänt råd:

Löpande spelrapporter under en dag kan sammanställas i en

dagrapport.

4 §

För bingo som är av tillfällig karaktär och tillhandahålls utan teknisk

dragningsutrustning eller bingo som enbart tillhandahålls med fast vinstplan

ska det finnas en löpande spelrapport som redovisar varje spelomgång.

Varje spelomgång ska märkas med ett löpnummer som räknas upp under

licenstiden. Löpnumret får endast nollställas i samband med en ny licens till

bingo. Den löpande spelrapporten ska upprättas så fort en spelomgång är av-

slutad.

Allmänt råd:

Bingospel som endast anordnas vid enstaka tillfällen eller en-

staka dagar i veckan under licensperioden ska anses vara av

tillfällig karaktär. Spelrapporten för bingo med tillfällig

karaktär kan föras manuellt utifrån fastställda rutiner.

5 §

Bingospel enligt 4 § första stycket får inte

1. anordnas i en lokal som huvudsakligen används för bingospel,

2. bingoterminaler användas, eller

3. vara samordnat.

6 §

En löpande spelrapport enligt 4 § ska innehålla följande information

1. spelplatsens namn,

2. datum och tid,

3. uppgift om gällande licens,

4. spelets namn och löpnummer,

5. information om vinstpottvillkor vid spelstart och spelslut,

6. uppgift om eventuella anmärkningar under spelets gång,

7. antal sålda brickor per brickpris, dess intäkt, utdelning och resultat,

8. totalt antal sålda brickor, och

9. total intäkt, utdelning och resultat samt eventuella korrigeringar som

skett under spelets gång.

7 §

Ett dragningsresultat får inte ändras.

Innan ett dragningsresultat offentliggjorts ska det makuleras om felaktig-

heter som påverkat resultatet förekommit.

Om ett dragningsresultat makuleras enligt andra stycket ska underlag och

det makulerade resultatet dokumenteras och lagras under licenstiden.

7 kap. Fördelning av avkastningen från bingospelet

1 §

Om licenshavaren är en paraplyförening eller om licenshavaren utgörs

av flera föreningar som tillsammans sökt en licens ska licenshavaren under

licenstiden, minst årsvis, fördela bingons avkastning mellan föreningarna

enligt de principer som följer av 6 kap. 6 § andra stycket spellagen

(2018:1138).

6

SIFS 2019:1

Om föreningarna inte kan komma överens om den närmare fördelningen

av avkastningen enligt första stycket ska fördelningen ske enligt 2 §.

2 §

En förening för funktionshindrade ska tilldelas avkastningen från om-

sättningen av två prisbasbelopp. Andra föreningar ska tilldelas avkastningen

från omsättningen av ett (1) prisbasbelopp. Därefter ska återstående del av

avkastningen fördelas mellan föreningarna i förhållande till det antal poäng

som framräknas på följande sätt

1. antalet aktiviteter som berättigat till lokalt statligt aktivitetsstöd under

perioden som avkastningsfördelningen avser ger motsvarande antal poäng,

och

2. antalet aktiva medlemmar mellan 7 och 25 år under perioden som

avkastningsfördelningen avser ger motsvarande antal poäng.

3 §

Medför fördelningen av avkastningen enligt 1 eller 2 §§ att mer än

50 procent av en förenings kostnader täcks av intäkter från bingo, lotterier

eller värdeautomatspel ska den del som överstiger 50 procent av föreningens

kostnader fördelas mellan övriga föreningar.

Kostnader för affärsverksamhet får inte medräknas i kostnaderna som av-

ses i första stycket.

8 kap. Uppgifter som ska finnas tillgängliga

1 §

Följande uppgifter avseende licensperioden ska finnas tillgängliga hos

licenshavaren

1. totalt antal sålda bingobrickor per insatsnivå,

2. total intäkt för sålda bingobrickor per insatsnivå,

3. totalt utbetalad vinst,

4. totalt utbetalad vinst i varje insatsnivå enligt vinstplan, och

5. faktiskt utfall av återbetalningsprocent.

Uppgifterna enligt första stycket ska sparas i minst två år efter att licensen

upphört.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 mars 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS

2004:1) om tillståndsgivning för bingospel.

På Spelinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2019