SIFS 2019:2

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1

Spelinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Spelinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna

råd om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism

;

beslutade den 18 december 2019.

Spelinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 7 § 2 och 3 spel-

förordningen (2018:1475), 18 § första stycket 1, 3–7 och 9–16 samt 20 § för-

sta stycket förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om de åt-

gärder som den som bedriver spelverksamhet med licens eller registrering

enligt spellagen (2018:1138) ska genomföra för att förhindra att verksam-

heten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Föreskrif-

terna innehåller också bestämmelser om undantag från lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kravet på regist-

rering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen.

2 §

Följande speltjänster undantas från tillämpningen av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kravet på

registrering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138).

1. lotterier som bedrivs med licens enligt 5 kap.spellagen och som inte är

onlinespel eller kasinospel på ett kasino,

2. lotterier som bedrivs med licens eller registrering enligt 6 kap. spel-

lagen och som inte är onlinespel,

3. kasinospel och spel på varuspelsautomater med licens enligt 9 kap.

spellagen, och

4. spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel, med undantag

för kortspel i turneringsform, med licens enligt 10 kap.spellagen.

Undantaget i första stycket 1 och 2 gäller inte om kunden i samband med

deltagande i lotteriet får möjlighet att tillföra medel som inte är direkt betal-

ning för deltagandet på ett konto hos den som bedriver spelverksamheten.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv nr (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

SIFS 2019:2

Utkom från trycket

den 14 januari 2020

2

SIFS 2019:2

3 §

Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i

föreskrifterna och de allmänna råden samma betydelse som i lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och i

spellagen (2018:1138).

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. försäljningsställe: den eller de platser där spelombudet tillhandahåller

licenshavarens spel,

2. risk: risken för att speltjänster utnyttjas för penningtvätt eller finansie-

ring av terrorism.

2 kap. Riskbedömning, rutiner och riktlinjer

Den allmänna riskbedömningen

1 §

Riskerna i verksamheten ska kartläggas och bedömas enligt 2 kap. 1

och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

Riskbedömningen ska omfatta de spelprodukter och speltjänster som till-

handahålls samt övriga faktorer som är relevanta för verksamheten.

2 §

De speltjänster som kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av

terrorism och som inte är undantagna enligt 1 kap. 2 § ska identifieras.

De hot som är relevanta för speltjänsterna och vilka egenskaper de olika

speltjänsterna har som gör dem sårbara för försök till att utnyttjas för pen-

ningtvätt eller finansiering av terrorism ska beskrivas.

Den allmänna riskbedömningen ska innehålla en värdering av identifie-

rade risker i syfte att möjliggöra att åtgärder för att förhindra penningtvätt

och finansiering av terrorism sätts in där riskerna är som störst.

Allmänt råd:

Vid den allmänna riskbedömningen kan följande faktorer tyda på låg

risk

1. låg intensitet av transaktioner,

2. liten omfattning (omsättning),

3. låg vinståterbetalning, eller

4. låga insats- och vinstnivåer.

Vid den allmänna riskbedömningen kan följande faktorer tyda på

hög risk

1. möjlighet till anonymt spel,

2. spel där spelare spelar mot varandra,

3. användning av ny teknik för betalning och distribution,

4. spel på distans, eller

5. gränsöverskridande spel.

3 §

Vid riskklassificering av kunden kan ovanliga eller irrationella spel-

mönster, ovanligt stora transaktioner och ovilja att svara på kundkännedoms-

frågor tyda på hög risk, liksom när tveksamhet råder avseende sätt och

underlag för identifiering av kunden eller liknande.

3

SIFS 2019:2

4 §

En riskbedömning ska uppdateras innan nya eller väsentligt förändrade

spelprodukter eller speltjänster erbjuds.

Interna rutiner

5 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer som beskriver de

åtgärder som ska vidtas för kundkännedom enligt 3 kap. 7–13 §§ lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

6 §

Det ska finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer för övervakning

och rapportering enligt 4 kap.13 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism.

Det ska finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer för att upptäcka och

bedöma aktiviteter och transaktioner som i sin tur kan leda till att en kunds

riskprofil justeras.

För spel som inte registreras ska det finnas dokumenterade rutiner och

riktlinjer för manuell övervakning.

7 §

Rutiner enligt 2 kap. 13 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism ska säkerställa att anställda, uppdrags-

tagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksamheten är

lämpliga för de uppgifter de förväntas utföra och har sådan kunskap om om-

rådet penningtvätt och finansiering av terrorism som är lämplig med hänsyn

till personens uppgifter och funktion.

Rutinerna ska dessutom innehålla en beskrivning av hur det i övrigt säker-

ställs att en person är lämplig för de uppgifter personen förväntas utföra.

3 kap. Utbildning och skydd av anställda

1 §

Utbildning enligt 2 kap. 14 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism ska utformas utifrån de risker som

identifierats i verksamheten.

Utbildningens innehåll och frekvens ska anpassas till den anställdes upp-

gifter och funktion i frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism. Om den allmänna riskbedömningen uppdateras eller på an-

nat sätt ändras ska utbildningen justeras på lämpligt sätt.

Anställda ska utöver det som anges i första och andra styckena även lö-

pande informeras om trender, mönster och metoder samt annan information

som är relevant för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 §

Den utbildning som genomförts ska dokumenteras.

Av dokumentationen ska utbildningens innehåll, namn på deltagare samt

datum för utbildningen framgå.

3 §

Hot, hämndåtgärder eller andra fientliga åtgärder som kan förekomma

mot anställda, uppdragstagare och andra personer som på liknande grund

deltar i verksamheten ska kontinuerligt identifieras, granskas och analyseras.

Utifrån innehållet i den allmänna riskbedömningen, hotbild, verksam-

hetens art och liknande omständigheter ska incidenter utredas och användas

för att uppdatera de rutiner som ska finnas för fysiskt skydd och förbud mot

4

SIFS 2019:2

repressalier enligt 2 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism.

4 kap. Åtgärder för kundkännedom

1 §

Kan det antas att det föreligger låg risk för penningtvätt eller finansie-

ring av terrorism får förenklade åtgärder för kundkännedom vidtas.

Med förenklade åtgärder enligt första stycket avses följande och liknande.

1. Minskad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation, t.ex.

att informationen endast behöver uppdateras om vissa händelser inträffar.

2. Minskad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner, t.ex.

att granskning endast behöver göras vid transaktioner över vissa belopps-

gränser. Att beloppsgränserna är på en rimlig nivå måste säkerställas.

2 §

Om det föreligger hög risk för penningtvätt eller finansiering av terro-

rism ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas.

Med skärpta åtgärder enligt första tycket avses minst följande

1. inhämtande av ytterligare uppgifter om kunden, såsom uppgifter om

kundens ekonomiska situation och uppgifter om varifrån kundens ekono-

miska medel kommer, och

2. inhämtande av godkännande från behörig beslutsfattare inför beslut om

att ingå eller avbryta en affärsförbindelse.

Allmänt råd

Utöver vad som anges i 2 § kan följande åtgärder vara sådana skärpta

åtgärder som kan vidtas för ökad kundkännedom.

– Ökad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation

för att säkerställa att informationen är uppdaterad och riktig.

– Ökad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner,

t.ex. att granskning alltid ska göras vid transaktioner över vissa be-

loppsgränser. Att beloppsgränserna är på en rimlig nivå bör säkerstäl-

las.

5 kap. Övervakning och rapportering

1 §

System enligt 4 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism ska vara utformat så att uppgifter kan läm-

nas digitalt i ett strukturerat och bearbetningsbart format och på ett sådant

sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

6 kap. Bevarande av handlingar och uppgifter

1 §

Handlingar och uppgifter ska bevaras på ett säkert sätt enligt 5 kap. 3 §

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism. Handlingar och uppgifter ska vara daterade.

Handlingar och uppgifter som ska bevaras enligt första stycket ska vara

sökbara och enkla att identifiera, ta fram och sammanställa.

5

SIFS 2019:2

2 §

Handlingar och uppgifter ska bevaras i upp till tio år, om

1. handlingen eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av

terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling,

2. omständigheter enligt 1 har rapporterats till Polismyndigheten eller

Säkerhetspolisen enligt 4 kap.3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, och

3. en myndighet har uppmärksammat licenshavaren om att handlingarna

eller uppgifterna behöver förvaras under en längre tidsperiod.

7 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta

transaktioner

Rutiner och riktlinjer för intern kontroll

1 §

Rutiner och riktlinjer för intern kontroll i verksamheten enligt 6 kap.

1 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism ska innehålla en beskrivning av

1. de åtgärder som vidtas för att kontrollera att verksamheten bedrivs i en-

lighet med bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism och dessa föreskrifter,

2. uppgifter och ansvarsområden avseende funktionerna i 7 kap. 3–13 §§

dessa föreskrifter, och

3. hur brister som upptäcks genom intern kontroll ska rapporteras och föl-

jas upp.

Rutiner för modellriskhantering

2 §

Rutiner för modellriskhantering enligt 6 kap. 1 § andra stycket lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska

innehålla en beskrivning av vilka modeller som omfattas av rutinerna. Av

rutinerna ska framgå med vilka intervall och vid vilka tillfällen utvärdering

och kvalitetssäkring av modellerna ska genomföras, vilken funktion som an-

svarar för genomförande av utvärdering och kvalitetssäkring och hur genom-

förandet ska dokumenteras.

Rutinerna ska även innehålla en beskrivning av vilken funktion som är be-

hörig att fatta beslut om att ändra de modeller som används och hur sådana

beslut fattas och dokumenteras.

Särskilt utsedd befattningshavare

3 §

Licenshavare som föregående verksamhetsår har haft insatser före ut-

betalda vinster om minst 50 miljoner kronor, eller om sådana uppgifter sak-

nas och licenshavaren i licensansökan anger uppskattade insatser före utbe-

talda vinster om minst 50 miljoner kronor, ska ha en särskilt utsedd befatt-

ningshavare enligt 6 kap. 2 § 1 lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism.

Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att licenshavaren

upprättar och uppdaterar

1. den allmänna riskbedömningen enligt 2 kap. 1–2 §§ lagen om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

6

SIFS 2019:2

2. interna och gemensamma rutiner och riktlinjer enligt 2 kap. 8–10 och

1315 §§ samma lag.

Centralt funktionsansvarig

4 §

Om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket föreligger ska

licenshavaren utse en centralt funktionsansvarig enligt 6 kap. 2 § 2 lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den centralt funktionsansvarige ska

1. övervaka och löpande kontrollera att licenshavaren uppfyller lagen om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrifter

samt licenshavarens rutiner och riktlinjer,

2. ge råd och stöd till licenshavarens personal om regler som rör penning-

tvätt och finansiering av terrorism,

3. informera och utbilda berörda personer om regler som rör penningtvätt

och finansiering av terrorism,

4. ansvara för att uppgifter lämnas enligt 4 kap. 6 § lagen om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism och 5 kap. 1 § dessa föreskrifter,

5. kontrollera och regelbundet bedöma om licenshavarens interna och

gemensamma rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnytt-

jas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 8–10 och

13–15 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

samt den allmänna riskbedömningen enligt 2 kap. 1 § dessa föreskrifter, är

ändamålsenliga och effektiva, samt

6. lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagel-

ser som funktionen gjort.

5 §

Den centralt funktionsansvarige ska rapportera till styrelse eller verk-

ställande direktör eller motsvarande.

6 §

Den centralt funktionsansvarige kan utse en eller flera personer som bi-

träder denne samt får delegera befogenheter till dessa.

7 §

Licenshavaren får uppdra åt någon annan att utföra den centralt funk-

tionsansvariges arbete. Licenshavaren ansvarar dock alltid för den utlagda

verksamheten.

Oberoende granskningsfunktion

8 §

Om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket föreligger ska

licenshavaren utse en oberoende granskningsfunktion enligt 6 kap. 2 § 3

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den oberoende granskningsfunktionen ska

1. granska och regelbundet utvärdera om licenshavarens organisation,

styrningsprocesser, it-system, modeller, rutiner och riktlinjer är ändamåls-

enliga och effektiva,

2. granska och regelbundet utvärdera om verksamheten drivs i enlighet

med licenshavarens interna rutiner och riktlinjer,

3. granska och regelbundet utvärdera om licenshavarens interna kontroll

är ändamålsenlig och effektiv,

7

SIFS 2019:2

4. granska och regelbundet utvärdera tillförlitligheten och kvaliteten på

det arbete som utförs inom licenshavarens övriga kontrollfunktioner,

5. lämna rekommendationer för åtgärder till berörda personer baserade på

de iakttagelser som funktionen gjort, och

6. följa upp att åtgärderna enligt 5 genomförs.

9 §

Den oberoende granskningsfunktionen ska rapportera till styrelse eller

verkställande direktör eller motsvarande.

10 §

Den oberoende granskningsfunktionen ska vara organisatoriskt skild

från de funktioner och områden som den ska övervaka och kontrollera. Med

funktionens oberoende avses att funktionens anställda inte får delta i andra

funktioners arbete eller i den operativa verksamheten.

11 §

Licenshavaren får uppdra åt någon annan att utföra den oberoende

granskningsfunktionens arbete. Licenshavaren ansvarar för den utlagda

verksamheten.

Visselblåsningssystemets egenskaper

12 §

Rapporteringssystem enligt 6 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska skydda licenshavarens

information från åtkomst från obehöriga, förhindra att informationen för-

vanskas eller förstörs och säkerställa att informationen är tillgänglig när den

behövs.

Rapporteringssystemet ska möjliggöra att uppgifter kan lämnas anonymt.

8 kap. Registrering av spelombud

Ansökan

1 §

Ett spelombud som avses i 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138) ska

enligt 9 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) registreras om ansökan visar

att spelombudet är lämpligt att tillhandahålla spel.

Till ansökan om registrering av spelombud ska följande handlingar bifogas

1. utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister,

2. skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten,

3. bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger,

4. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket, och

5. en lista över spelombudets försäljningsställen med adress.

2 §

Är spelombudet en juridisk person ska licenshavaren tydligt visa vilka

som omfattas av ansökan enligt 9 kap. 3 § andra stycket 2 spelförordningen

(2018:1475).

Avser ansökan en person som inte är folkbokförd i Sverige ska en vidime-

rad kopia av identitetshandling samt motsvarande handlingar enligt 1 §

andra stycket från det land där personen är folkbokförd bifogas.

Avser ansökan en person som är folkbokförd i Sverige men som har varit

bosatt i annat land under de senaste fem åren ska, utöver vad som följer av

8

SIFS 2019:2

Elanders Sverige AB, 2020

1 § andra stycket, motsvarande handling enligt 1 § andra stycket 1 från det

landet bifogas.

Utländska handlingar ska skickas in på originalspråk tillsammans med en

översättning till svenska.

Allmänt råd:

Licenshavaren kan t.ex. visa vilka som omfattas av ansökan genom att

skicka in registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande

dokumentation.

3 §

Handlingar som efterfrågas i 1 § andra stycket ska vara aktuella och får

inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

Utbildning och information till registrerade spelombud

4 §

Spelombudet ska återkommande få utbildning och information som

krävs för att spelombudet ska kunna fullgöra licenshavarens skyldigheter i

frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

Är det registrerade spelombudet en juridisk person omfattas också den

personal hos spelombudet som säljer spel, tar emot insatser eller förmedlar

vinster för licenshavarens räkning enligt första stycket.

Allmänt råd:

En licenshavare kan själv välja tillvägagångssätt och omfattning för

utbildning och information enligt första stycket.

Flera licenshavare kan tillsammans genomföra eller arrangera ut-

bildning och informationsinsats för spelombud.

5 §

Utbildning enligt 4 § ska genomföras inom tre månader från det att

spelombudet registrerats.

6 §

Utbildningens innehåll och omfattning ska anpassas efter risken för

penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de aktu-

ella produkterna och transaktionsformerna.

Utbildningen ska minst omfatta de relevanta delarna av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrif-

ter och allmänna råd samt licenshavarens interna rutiner och riktlinjer om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2020.

2. Genom föreskrifterna upphävs Lotteriinspektionens föreskrifter och all-

männa råd (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

På Spelinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr