SIFS 2019:3

Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn

1

Spelinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Spelinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för

tillsyn;

beslutade den 18 december 2019.

Spelinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 kap. 13 § spelförord-

ningen (2018:1475) samt 6 § automatspelsförordningen (2004:1062).

Tillämpningsområde och uttryck

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för den tillsyn

som spelmyndigheten utövar enligt spellagen (2018:1138) och lagen

(1982:636) om anordnande av visst automatspel.

2 §

Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i

föreskrifterna samma betydelse som i spellagen (2018:1138), spelförord-

ningen (2018:1475) och lagen (1982:636) om anordnande av visst auto-

matspel.

Med omsättning avses omsättningen för den spelverksamhet som licensen

avser den närmast föregående tolvmånadersperioden.

Med beräknad omsättning avses den beräknade omsättningen under av-

giftsperioden för den spelverksamhet som licensen avser, utifrån vad som

har angetts i ansökan om licens enligt spellagen.

Med avgiftsperiod avses den närmast kommande tolvmånadersperioden.

Betalningsansvarig

3 §

Av 15 kap. 5 § spelförordningen (2018:1475) och 6 § automatspelsför-

ordningen (2004:1062) framgår att det är den som är licenshavare enligt

spellagen (2018:1138) respektive tillståndshavare enligt lagen (1982:636)

om anordnande av visst automatspel som ska betala avgifterna till Spelin-

spektionen enligt dessa föreskrifter.

Beräkning av avgift

4 §

En fast avgift för tillsyn ska tas ut av den som har licens enligt spel-

lagen (2018:1138) med undantag för den som har licens att tillhandhålla

bingo eller lokalt poolspel enligt 6 kap.spellagen och spel på fartyg i inter-

nationell trafik enligt 10 kap.spellagen.

Den fasta avgiften enligt första stycket beräknas enligt bilaga 1. Om

licenshavaren har flera licenser ska en fast avgift utgå för varje licens om

inte annat följer av bilaga 1.

SIFS 2019:3

Utkom från trycket

den 14 januari 2020

2

SIFS 2019:3

Om licensen enligt spellagen endast avser delar av avgiftsperioden ska av-

giften beräknas för den del av avgiftsperioden som licensen avser. Avgiften

kan som lägst bestämmas till 1/12 av avgiften för avgiftsperioden.

Tredje stycket gäller inte för licens att tillhandhålla landbaserat kommer-

siellt spel enligt 9 kap.spellagen.

5 §

En rörlig avgift ska tas ut av den som har licens enligt spellagen

(2018:1138) eller den som har tillstånd enligt lagen (1982:636) om anord-

nande av visst automatspel för tillsyn som till följd av särskilda händelser

eller indikationer går utöver den planerade tillsynen och den fasta avgiften

inte täcker kostnaderna för denna tillsyn. En rörlig avgift ska också tas ut för

Spelinspektionens övervakning av en dragning.

Den rörliga avgiften enligt första stycket beräknas enligt bilaga 1.

Betalning

6 §

Fast avgift enligt 4 § ska betalas till Spelinspektionen i förskott för av-

giftsperioden mot faktura.

Rörlig avgift enligt 5 § ska betalas till Spelinspektionen månadsvis för

föregående månad mot faktura.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2020.

2. Genom föreskriften upphävs Lotteriinspektionen föreskrifter (LIFS

2018:12) om avgifter för kontroll och tillsyn.

3. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande avseende avgift för

tillsyn och kontroll som bedrivs enligt lotterilagen (1994:1000).

På Spelinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

3

SIFS 2019:3

Bilaga 1

(till SIFS 2019:3)

Fast avgift för den som har haft licens enligt spellagen hela den

föregående tolvmånadersperioden

Licens/omsättning kronor

Avgift kronor per

avgiftsperiod

1. Licens att tillhandhålla statligt lotteri enligt 5 kap.

spellagen (2018:1138) med undantag för kasinospel

och spel på värdeautomater

700 000

2. Licens att tillhandhålla kasinospel på ett kasino

enligt 5 kap.spellagen

3 500 000

3. Licens att tillhandahålla spel på värdeautomater

enligt 5 kap.spellagen, per licenshavare

2 500 000

4. Licens att tillhandhålla lotteri för allmännyttiga

ändamål enligt 6 kap.spellagen med undantag för

bingo och lokalt poolspel

a) omsättning, till och med 1 miljon

15 000

b) omsättning, mer än 1 miljon till och med

50 miljoner

30 000

c) omsättning, mer än 50 miljoner till och med

200 miljoner

60 000

d) omsättning, mer än 200 miljoner till och med

400 miljoner

120 000

e) omsättning mer än 400 miljoner till och med

800 miljoner

240 000

f) omsättning, mer än 800 miljoner till och med

1 500 miljoner

500 000

g) omsättning, mer än 1 500 miljoner

700 000

5. Licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel

enligt 7 kap. eller vadhållning enligt 8 kap.spellagen

a) omsättning, till och med 10 miljoner

30 000

b) omsättning, mer än 10 miljoner till och med

20 miljoner

60 000

c) omsättning, mer än 20 miljoner till och med

50 miljoner

120 000

d) omsättning, mer än 50 miljoner till och med

100 miljoner

240 000

e) omsättning, mer än 100 miljoner till och med

200 miljoner

300 000

4

SIFS 2019:3

Elanders Sverige AB, 2020

Fast avgift för den som inte har haft licens enligt spellagen hela

den föregående tolvmånadersperioden

Rörlig avgift

f) omsättning, mer än 200 miljoner till och med

500 miljoner

400 000

g) omsättning, mer än 500 miljoner

500 000

8. Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel

enligt 9 kap.spellagen

2 400

1. Licens att tillhandhålla statligt lotteri enligt 5 kap.

spellagen (2018:1138) med undantag för kasinospel

och spel på värdeautomater

700 000

2. Licens att tillhandhålla kasinospel på ett kasino

enligt 5 kap.spellagen

3 500 000

3. Licens att tillhandahålla spel på värdeautomater

enligt 5 kap.spellagen, per licenshavare

2 500 000

4. Licens att tillhandhålla lotteri för allmännyttiga

ändamål enligt 6 kap.spellagen med undantag för

bingo och lokalt poolspel

a) beräknad omsättning, till och med 50 miljoner

20 000

b) beräknad omsättning, mer än 50 miljoner till och

med 400 miljoner

100 000

c) beräknad omsättning mer än 400 miljoner

450 000

5. Licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel

enligt 7 kap. eller vadhållning enligt 8 kap.spellagen

450 000

6. Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel

enligt 9 kap.spellagen

2 400

Licens/tillstånd

Avgift kronor/princip

1. Licens att tillhandhålla spel enligt

5–10 kap.spellagen (2018:1138)

och tillstånd enligt 1 § lagen

(1982:636) om anordnande av visst

automatspel.

1 500 per timme (direkt lön samt

pålägg), samt i förekommande fall,

kostnader för resor, logi och övriga

kontrollkostnader som är direkt

hänförliga till licensen.

Licens/omsättning kronor

Avgift kronor per

avgiftsperiod