SIFS 2020:2

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat  (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation

1

Spelinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Spelinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om begränsningar och förbud mot viss vadhållning

för att motverka manipulation av resultat

(bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering

av misstänkt manipulation;

beslutade den 14 september 2020.

Spelinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 6 § första stycket

och 11 § 2 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande allmänna

råd.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller kompletterande bestäm-

melser till spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475). Före-

skrifterna gäller vadhållning på sport som utförs i Sverige för den som har

licens att tillhandahålla vadhållning enligt 8 kap.spellagen.

2 § De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma

betydelse som i spellagen (2018:1138) och i spelförordningen (2018:1475).

Med sport avses i dessa föreskrifter och allmänna råd individuell presta-

tion eller lagprestation med tävlingsmoment som ofta är förknippad med fy-

sisk aktivitet och som kräver skicklighet och avgörs både av skicklighet och

av tur där deltagarnas skicklighet varierar och påverkar prestationen i stor

omfattning och ofta är av en konkurrenskraftig karaktär som t.ex. bandy,

basket, e-sport, fotboll, hästsport, golf, ishockey, motorsport, skidåkning,

skytte eller tennis.

2 kap. Förbud mot vadhållning på vissa påföljder och

minderårigas prestationer

1 § Vadhållning får inte erbjudas på påföljd för regelbrott i samband med

en match, tävling eller turnering.

Allmänt råd:

Påföljd kan vara rött eller gult kort, straffkast, straffslag, straffspark,

utvisning, varning, diskvalificering eller liknande.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-

skrifter för informationssamhällets tjänster.

SIFS 2020:2

Utkom från trycket 

den 1 oktober 2020

2

SIFS 2020:2

Elanders Sverige AB, 2020

2 § Vadhållning får inte erbjudas på individuell prestation i en match, täv-

ling eller turnering av en deltagare som vid tidpunkten för erbjudandet av

vadhållning är under 18 år.

3 kap. Särskilt om begränsning av och förbud mot vadhållning

på fotboll

1 § Vadhållning på fotboll får med de begränsningar som anges i 1 och

2 kap. endast erbjudas på

– de fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet,

– matcher mellan lag på internationell klubbnivå där lagen ingår i någon av

de fyra högsta serienivåerna i respektive land,

– matcher i Svenska Cupen där lagen ingår i någon av de fyra högsta serie-

nivåerna i det svenska seriesystemet, och

– matcher där U21-landslag upp till A-landslag deltar.

Vadhållning på tränings- eller vänskapsmatcher får inte erbjudas i andra

fall än där U21-landslag upp till A-landslag deltar.

Allmänt råd:

Matcher mellan lag på internationell klubbnivå kan till exempel vara

matcher i de europeiska cuperna som spelas i Sverige.

4 kap. Rapportering av registrerad misstänkt manipulation av

resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning

1 § En licenshavare ska till Spelinspektionen senast den 31 mars varje år

skicka en rapport över föregående års registrerade misstänkta manipulatio-

ner av resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning enligt 8 kap. 1 §

tredje stycket Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS

2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kont-

rollera, prova och certifiera spelverksamhet.

Varje registrerad misstänkt manipulation av resultat ska omfatta datum för

misstänkt manipulation och vad den misstänkta manipulationen avser.

Allmänt råd:

Rapportering om registrerade misstänkta manipulationer av resultat

bör endast avse match, tävling eller turnering. Eventuella personupp-

gifter avseende misstänkta manipulationer bör så långt det är möjligt

inte ingå i rapporten. En licenshavare bör sammanställa misstänkta

manipulationer av resultat löpande.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2021.

På Spelinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr