SIVFS 1994:21

Statens invandrarverks föreskrifter om arbetstagares uppträdande i vissa fall.

Statens invandrarverks författningssamling

Ansvarig utgivare: Lena Häll Eriksson, Statens invandrarverk, Box 6113, 600 06 Norrköping

ISSN 1102-3902

SIVFS

1994:21

Utkom från trycket

den 12 oktober 1994

1

Statens invandrarverks föreskrifter om arbetstagares

uppträdande i vissa fall.

beslutade den 5 oktober 1994.

Statens invandrarverk föreskriver med stöd av 16 § verksförordningen

(1987:1100) följande:

1 § En arbetstagare vid Statens invandrarverk får inte vidtaga eller medverka

till åtgärd som försvårar av- eller utvisning.

Han/hon får heller inte ha en sådan nära personlig förbindelse med asyl- eller

andra tillståndssökande som finns på arbetsplatsen eller som han/hon annars

har kontakt med i tjänsten att det rubbar förtroendet för hans/hennes opartisk-

het eller skadar myndighetens anseende.

2 § Uppkommer misstanke om att en arbetstagare har åsidosatt vad som åligger

honom/henne enligt 1 §, skall detta, om inte utredning föranleder annat,

anmälas till Invandrarverkets personalansvarsnämnd för prövning.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då författningen enligt

uppgift på den utkom från trycket.

Denna föreskrift träder i kraft en vecka efter det att den utkom från trycket.

STATENS INVANDRARVERK

BERIT ROLLÉN

Erik Stenström