Lantbruksstyrelsens kungörelse med anvisningar för fjäderfäkarantän

Lantbruksstyrelsens författningssamling

Veterinära bestämmelser (Vb) ISSN 0346-5888

Lantbrukstyrelsen - SS! 83 !önköping ' telefon 036-16 94 20

LE?

Lantbruksstyrelsens kungörelse

med anvisningar för fjäderfäkarantän;

den 6 maj 1980.

Lantbruksstyrelsen föreskriver följande för inrättande och skötsel av

fjäderfäkarantän.l

[mättande av karantän

! & Ansökan om inrättande av karantän skall sändas till länsstyrelsen.

Till ansökan skall bifogas en karta med angivande av karantänens läge rit—

ning och beskrivning av lokalerna, material ventilation vatten- och av—

loppssystem, utfodringsanordningar och inredning 1 övrigt

Ansökningshandlingarna skall med länsstyrelsens och statsepizooto—

logens]fjäderfäkonsulentens vid statens veterinärmedicinska anstalt ytt—

randen sändas till lanterksstyrelsen, som prövar fråga om godkännande

av lokalen

Godkännande av karantän gäller för ett visst införseltillfälle. Skall en

tidigare av lantbruksstyrelsen godkänd karantän anyo användas fordras

endast länsstyrelsens besiktning innan lantbruksstyrelsen prövar fråga om

godkännande av lokalen.

2 5 Karantän skall ligga på betryggande avstånd från större fjäderfäbe—

sättning eller annan fjäderfäkarantån. Vid bedömning av platsen för

karantän skall hänsyn tas till omgivande skog och terrängformationer.

Andra fåglar får inte hållas vid karantänenieller i dess omedelbara närhet.

Utformning av karantän

3 & I en karantän skall finnas förvaringsutrymme för fåglarna, provtag—

ningsrum, rum eller silo för förvaring av foder samt omklädningsrum för

personal.

4 & Förvaringsutrymmet för fåglarna kan bestå av en enhet eller vara

uppdelat i flera enheter. Dörren mellan provtagningsrum/personalavdel-

ning och förvaringsutrymmet för fåglarna skall vara försedd med inspek-

tionsfönster och dör—rstängare. Strömbrytare skall placeras utanför för-

varingsuttymmet för fåglarna Väggar, golv, tak och inredning skall vara

så utförda att smittrening lätt kan utföras. Golvbrunnar skall finnas 1 alla

rum. Fläkt i frånluftkanal skall vara försedd med smämaskjgt skyddsnät

av metall, som hindrar att fjäder () dyl följer med frånluften. Förvarings-

utrymmet för fåglarna bör vara försett med port som kan användas vid

djurens ankomst och vid tömning av lokalen. Samtliga lokaler skall vara

låsbara och säkrade mot råttor, möss och vilda fåglar.

1 I fråga om burfåglar giiller lantbruksstyrelsens kungörelse (1979: 11) med anvis-

ningar för burfågelkarantän.

LSFS 1980:8

Vb 2

Saknr J 27

Utkom från trycket

den 19 maj 1980.

LSFS 1980z8

Saknr 1 27

S 5 l anslutning till förvaringsutrymmet för fåglarna skall finnas rum

för provtagning m.m. l detta skall finnas bord, tvättställ med rinnande

kallt och varmt vatten, behållare för flytande tvål, engångshanddukar och

plats för förvaring av skyddskläder.

6 5 För förvaring av kadaver skall finnas kyl- och frysutrymmen.

För destruktion av kadaver, som ej skall sändas till laboratorium, bör

finnas kremeringsugn.

7 & Omklädningsrum för personalen skall bestå av en ren och en oren

avdelning. Den rena och orena avdelningen skall skiljas genom en hög

tröskel.

l såväl den rena som i den orena avdelningen skall finnas tvättställ med

rinnande kallt och varmt vatten, behållare för flytande tvål, engångshand-

dukar och plats för förvaring av kläder. 1 den rena avdelningen bör även

finnas dusch. I den orena avdelningen skall finnas wc eller kemisk toalett.

Omklädningsrum skall i övrigt ordnas enligt arbetarskyddsstyrelsens

anvisningar.

8 & Foder skall förvaras i silo eller i särskilt utrymme. Detta skall dels

ha dörr utåt för inlastning av foder, dels dörr mot förvaringsutrymmet

för fåglarna.

Karantänsförvaring

9 & Karantäniseringen skall alltid ske så att alla djuren samtidigt tas in

respektive lämnar karantänen (principen "allt in allt ut”).

Skötsel

10 & Under hela tiden fåglarna förvaras i lokalen skall beläggningen av—

passas enligt lantbruksstyrelsens råd och anvisningar (1974: 30) för djur-

skyddstillsyn: .

11 & Tillträde till förvaringsutrymmet för fåglarna skall ske via personal—

utrymmet. Gångkläder samt fotbeklådnad placeras i den rena avdelning-

en. I den orena avdelningen påtas arbetskläder/skyddskläder, huvudbo-

nad och gummistövlar/skyddsskor av engångstyp. Vid utpassage lämnas

dessa i den orena avdelningen.

! den rena avdelningen skall noggrann personlig rengöring ske, innan

karantänen lämnas.

12 & Den som tjänstgör som djurskötare får inte handha andra fåglar än

dem som finns i karantänen.

135 Efter avslutad karantänsbehandling skall karantänen tömmas på

gödsel, strö och överblivet foder samt smittrenasa.

Transportlådor rn, m., gödsel, strö och överblivet foder skall hanteras

enligt gränsveterinärens anvisningar.

21.2.

*Se 145 Lst-"S (979174 11.

fx ;

. 1

O')

Q

14 & Journal skall föras enligt formulär som fastställts av lantbrukssty-

relsen4. Journalen skall företes för gränsveterinären vid dennes besök.

Efter karantänstidens utgång skall journalen arkiveras-under fem år.

15 & Sjukdomsfall bland karantänsdjuren skall utan dröjsmål rapporteras

till gränsveterinären.

16 5 Djur som dör under karantänstiden skall kylförvaras i avvaktan på

gränsveterinärens beslut om hur det skall förfaras med djuren. Djur som

ej sänds till laboratorium skall antingen frysförvaras till karantänstidens

slut eller destrueras (kremeras).

17 & Generellt besöksförbud gäller för obehöriga. Som behörig räknas.

skötare (karantänsvakt), gränsveterinär och länsveterinär. Gränsveterinär

skall ha egen nyckel till karantänen.

18 & Lokalen skall alltid hållas läst. På ytterdörrama skall finnas tydlig

skylt med följande lydelse: ”Djurkarantän enligt godkännande av lant-

bmksstyrelsen. Tillträde förbjudet för obehöriga.”

19 5 Djur eller ägg får under karantänstiden inte föras till eller avlägsnas

från karantänen utan lantbruksstyrelsens medgivande.

Slakt av ett eller flera utvalda djur kan medges av lantbruksstyrelsen

efter särskild ansökan. Styrelsen meddelar närmare bestämmelser för

sådan slakt.

20 & Gränsveterinären får ta del av följesedlar, fakturor och motsvarande

handlingar för att kontrollera djurantal rn. m.

21 & Karantänsinnehavaren är skyldig att följa de närmare föreskrifter

gränsveterinären meddelar angående skötsel av karantänen.

Gränsveterinärens åligganden

22 & Gränsveterinären skall närvara vid brytande av tullplombering, kon-

trollera transportförhållandena och besiktiga djuren. Besiktningen skall

omfatta allmän hälsokontroll. Förekomsten av döda fåglar skall särskilt

uppmärksammas. Resultatet av besiktningen skall införas i karantäns-

journalen. .

Gränsveterinären skal] utföra i införseltillstånd föreskriven provtag-

ning samt låta obducera döda fåglar. Prover och ett representativt antal

döda fåglar skall, väl emballerade, genom gränsveterinärens försorg över—

föras till av lantbruksstyrelsen godkänt laboratorium, Följesedeln skall

utfärdas på fastställt formulärs.

Grånsveterinären skall vidare

fortlöpande kontrollera hälsoläget bland djuren,

utöva allmän kontroll av karantänsförhållandena (även oanmälda be-

sök skall göras) bl. a. omfattande rengöring, skötselrutiner och läsning av

lokalerna.

: LBS blankett nr n 15.

* LBS blankett nr 1» 30.

LSFS 198018

Saknr J 27

LSFS 1980:8

Saknr ! 27

anteckna verkställd provtagning, iakttagelser om hälsoläget och kon-

trollbesök i karantänsjoumalen, varvid anteckningarna skall bestyrkas

med signatur,

sända rapport till lantbruksstyrelsen på fastställt formulärö över slut-

besiktning av djuren i karantånen.

23 5 Vid onormal dödlighet eller vid misstanke om förseelse mot före-

skrift i införseltillstånd eller stadgande l författning om in- och utförsel

skall lantbruksstyrelsen underrättas.

Allmänna bestämmelser

245 Lantbruksstyrelsen kan meddela undantag från beståmmelsema i

denna kungörelse.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörel-

sen enligt uppgift på den utkommit från trycket i lantbruksstyrelsens för-

fattningssamling.

I fråga om redan godkända karantäner skall kungörelsen gälla från och

med. den 1 januari 1981. Vid användning för tiden därefter fordras att

lantbruksstyrelsen godkänt karantänen enligt denna kungörelse.

INGVAR WIDEN

Bengt Nordblom

(Smittskyd dsenheten)

6 LBS blankett nr D 33. LbsoffatJönköpinq lgsu