SJVFS 1991:85

Statens jordbruksverks föreskrifter '

Statens jordbruksverks * .,

författningssamling ISSN 1102-0970 JORDBRUKS

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 VEBKET

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S.

SJVFS 1991185

Utkom från trycket

den 29 november 1991

Statens jordbruksverks föreskrifter '

om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter;

beslutade den 21 november 1991

Statens jordbruksverk beslutar, med stöd av 14 5 förordningen

( 1990:958 ) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter, att föl-

jande skall gälla.

1 5 Bidrag lämnas till mjölkproducent som under perioden den

1 september 1990 — den 31 maj 1993 upphör med mjölkproduktion.

Bidrag lämnas i man av tillgång på medel.

2 5 Med mjölkproducent avses den som mejeri stadigvarande under

perioden den 1 juli - den 31 augusti 1990 avräknat för leverans av

mjölk och den som gemensamt med sådan mjölkproducent levererat

mjölk till mejeri.

Vid leverans av mjölk till annan än mejeri skall den anses vara

mjölkproducent som är skyldig att deklarera inkomst av mjölkproduk—

tion.

3 & Vad som i denna kungörelse sägs om producent som levererar

mjölk till mejeri skall på motsvarande sätt tillämpas beträffande pro-

ducent som levererar mjölk till annan än mejeri.

4 5 Bidrag lämnas till mjölkproducent som inte fyllt 60 år vid ut-

gången av den månad då han upphör med leveranser av mjölk till

mejeri. Om två eller flera gemensamt levererat mjölk till mejeri läm-

nas bidrag om minst en av dem inte fyllt 60 år vid utgången av den

månad da leveranserna till mejeri upphört.

5 & Bidrag lämnas inte till mjölkproducent om denne eller annan

med vilken producenten gemensamt levererat mjölk till mejeri be-

viljats avvecklingsersättning enligt förordningen ( 1982:1283 ) om av-

vecklingsersätming till vissa mjölkproducenter.

SJVFS .1991:85

6 & Bidrag lämnas för tiden fr o m månaden efter den månad då

leveranserna av mjölk till mejeri upphört, dock längst t o m juni

1993.

Mjölkproducent som bedrivit mjölkproduktion i arrenderade eko—

nomibyggnader kan endast erhålla bidrag för tiden 1 o m månaden

före den månad då arrendeperioden upphör. Om arrendeperioden för-

längs eller om tillträdande brukare förbinder sig att inte använda eko-

nomibyggnadema i strid med villkoren för bidrag kan dock ytterligare

bidrag lämnas efter särskild ansökan.

7 5 Bidrag lämnas med 36 öre per kilogram mjölk och år för per.

ioden oktober 1990 - december 1991 och med 24 öre per kilogram

mjölk och år för perioden januari 1992 — juni 1993 för den kvantitet

mjölk som mjölkproducenten levererat till mejeri under perioden den

1 juli 1989 - den 30 juni 1990.

Om leveransen av mjölk under perioden den 1 juli 1989 - den

30 juni 1990 varit ovanligt låg kan bidraget, om mjölkproducenten

begär det, grundas på den genomsnittliga leveransen av mjölk under

perioderna den 1 juli 1987 - den 30 juni 1988 och den 1 juli 1988 —

den 30 juni 1989, dock endast om avvikelsen uppgår till minst

25 000 kilogram.

Anm Kvantiteten levererad mjölk till mejeri omräknas inte med hänsyn till fetn

halten. * ,

8 5 Bidrag lämnas inte för årsleverans som är mindre än 10 000

kilogram.

9 & Som villkor för bidrag gäller

1. att mjölkproducenten upphör med leveranser av mjölk till mej-

eri senast den månad som infaller sex månader efter det att jord-

bruksverket fattat beslut om bidrag,

2. att mjölkproducenten inte återupptar mjölkproduktion före den 1

juli 1993, '

3. att ekonomibyggnader inte används av mjölkproducent eller an-

nan för mjölkproduktion eller yrkesmässig uppfödning av rekryte-

ringsdjur för mjölkproduktion före den 1 juli 1993,

4. att jordbruksverket eller dess ombud hos mejeri” har rätt att ta

del av uppgifter om levererade kvantiteter mjölk,

5. att mjölkproducenten tillhandahåller bokföring och de hand—

lingar som jordbruksverket eller dess ombud begär,

6. att jordbruksverket eller dess ombud har rätt att på plats

kontrollera användningen av ekonomibyggnader. '

10 & Rekryteringsdjur för mjölkproduktion som mjölkproducent äger

då han upphör med leveranser av mjölk till mejeri får försäljas som

rekryteringsdjur för mjölkproduktion, dock längst t o m ett år efter

det att mjölkleveransema upphört.

11 5 Ansökan om bidrag skall göras på av jordbruksverket fastställd

blankett.

Ansökningarna prövas i den ordning som de kommer in.

12 & Jordbruksverket kan lämna bidrag även om förutsättningarna

enligt denna förfatming inte är uppfyllda om särskilda skäl föreligger.

13 5 Bidrag betalas ut som engångsbelopp av jordbruksverket efter

det att mjölkproducenten upphört att leverera mjölk till mejeri.

14 & Jordbruksverkets beslut om bidrag kan omprövas. Begäran om

omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det

att mjölkproducenten fått del av beslutet om bidrag.

15 & Jordbmksverkets beslut får inte överklagas.

16 & Mjölkproducent är återbetalningsskyldig oin han felaktigt er—

hållit bidrag eller om han åsidosatt något villkor för bidrag. Jord-

bruksverket kan jämka återbetalningsbeloppet om det föreligger sär-

skilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då jordbruks-

nämndens kungörelse (JNFS 1990:97) med föreskrifter om omställ-

ningsbidrag till vissa mjölkproducenter skall upphöra att gälla.

SVANTE ENGLUND

Jan Smedhagen

(Arealstödsenheten)

SJVFS 1991:85

SJV oftset, Jön