SJVFS 1991:87

Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre- tag

Statens jordbruksverks

I:

författningssamling ISSN 1102—0970 JORBBRUKS

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036—15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJ V-S.

VERKET

Statens jordbruksverks föreskrifter

om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre-

tag;

beslutade den 27 november 1991

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 & förordningen

(19872606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföre-

tag, följande.

1 & Stöd i form av lånegaranti får lämnas endast då sökandens egna

likvida tillgångar och normala kreditmöjligheter utnyttjats.

2 5 Bidrag från andra än staten skall beaktas så att den bidrags-

grundande kosmaden reduceras med detta bidrag.

3 & Statligt regionalt stöd får ej avse bostadsbyggnad.

4 5 Statsbidrag utgår inte till fordon och inte heller till tältmaskiner

för jordbruks- eller Lrädgårdsproduktion.

5 5 Vid beräkning av bidragsberättigad byggnadskostnad skall bygg-

nadsinventan'er inkluderas.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1992, då lantbruks-

styrelsens föreskrifter (LSFS 1987:23) om regionalt stöd till jord-

bruks- och trädgårdstöretag skall upphöra att gälla..

S VANTE ENGLUN D

Lars Runemo

" (Företagsstödsenheten)

SJVFS 1991:87

Saknr R 22

Utkom från trycket

den 29 november 1991