SJVFS 1992:38

Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroa- sjuka hos bin

Å

Statens jordbruksverks

författningssamling ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks föreskrifter

om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroa-

sjuka hos bin;

beslutade den 7 april 1992

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 $ 2 och 17 $

bisjukdomsförordningen (1974:212), följande.

Allmänna bestämmelser

1$ Område som omfattas av förklaring om smitta eller misstanke om

smitta skall utgöras av församling. Om särskilda skäl föreligger, kan i

samband med smittförklaring område bestämmas att omfatta mer än en

församling.

Smittförklarade områden kan föras samman i zoner.

2 $ Länsstyrelsen får för tillsynsdistrikt utse ersättare för tillsynsman.

Denna tjänstgör efter beslut av länsstyrelsen då tillsynsman har förhin-

der. Länsstyrelsen för anteckningar om ersättares tjänstgöringstid.

Vad som i lag eller annan författning sägs om tillsynsman och dennes

befogenheter är även tillämpligt på ersättare för tillsynsman.

Till ersättare för tillsynsman utses i första hand tillsynsman i angrän-

sande tillsynsdistrikt.

Har tillsynsman och, om sådan utsetts, ersättare för tillsynsman för-

hinder, förordnar länsstyrelsen tillsynsman i annat tillsynsdistrikt att

tjänstgöra i deras ställe.

3 $ Länsstyrelsen skall genast till statens jordbruksverk sända uppgift

om de personer som utsetts till ersättare för tillsynsmän samt införa

uppgifterna i länets författningssamling och i ortstidning.

4 $ Länsstyrelsen skall utfärda intyg som styrker tillsynsmans behörig-

het att utöva bitillsyn. Tillsynsmannen skall vid förrättning kunna upp-

visa denna handling.

Vg.

VERKET

SJVES 1992:38

Saknr Y 12

Utkom från trycket

den 27 april 1992

SIVFS 1992:38 '

Saknr Y 12

5 $ Tillsynsman skall vid arbete i bigård iaktta största renlighet och

försiktighet för att ej bidra till spridning av smitta.

6 $ Tillsynsman bör skaffa sig en god kännedom om biodlingen inom

sitt tillsynsdistrikt och informera biodlare, auktionsförrättare, anstalter

för bearbetning av honung och vax samt försäljare av bidrottningar, bi-

samhällen och material för biskötseln om gällande bestämmelser till

7 $ En biodlare kan av statens jordbruksverk utses såsom godkänd

biodlare. Kraven härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande

vad som gäller för bitillsynsmannautbildning samt minst tre års doku-

menterad erfarenhet av biodling.

Bitillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flytt-

ningar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader.

Sådant tillstånd skall vara villkorat av att varroa ej påträffas i bigården

och av att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn,

adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller samt att sådana

undersökningar som sägs i 17 $ utförs i enlighet med vad som där

anges.

Flyttningstillstånd som avses i andra stycket får inte lämnas till

flyttning över zongräns för varroabekämpning.

Smittförklaring

8 & Får länsstyrelsen kännedom eller misstanke om smitta inom icke

smittförklarat område skall länsstyrelsen omedelbart underrätta statens

jordbruksverk.

Då skäl föreligger att upphäva eller ändra förklaring av område som

smittat eller misstänkt för smitta skall länsstyrelsen underrätta statens

jordbruksverk.

9 & Statens jordbruksverks beslut att förklara område smittat eller miss-

tänkt för smitta eller att upphäva eller ändra sådan förklaring skall läns-

styrelsen låta införa i ortstidning.

Förvaring och bortförande

10 $' Bibostäder, som ej längre hyser levande bin, samt honung eller

bivax och avfall av honung eller bivax får ej förvaras på sådant sätt att

bin får tillträde därtill.

Utan hinder av första stycket får efter anmälan till tillsynsman bibo-

städer hållas öppna för infångande av vildbisvärmar (svärmfångstkupor)

under tiden 15 maj - 31 juli. Som svärmfångstkupor får endast användas

2 0

väl rengjorda tomkupor, som tidigare inte hyst bisamhälle smittat med

amerikansk yngelröta. Utbyggda vaxkakor får härvid endast användas

om de kommer från bigård som de två föregående åren varit fri från

smitta. På kupan skall med namn, adress och telefonnummer tydligt

anges vem den tillhör.

11 $ Statens jordbruksverk kan medge undantag från bestämmelser i i

denna författning om förvaring och bortförande.

Särskilda bestämmelser om amerikansk yngelröta

12 $ Från bigård, i vilken amerikansk yngelröta konstaterats, får ej le-

vande bin bortföras förrän bigården ånyo undersökts och befunnits fri

från smitta. Förnyad undersökning skall utföras tidigast två månader ef-

ter det smitta påvisats.

Från sådan bigård får begagnade bibostäder och begagnade biod-

lingsredskap, under förutsättning att de är rengjorda på ett betryggande

sätt, flyttas inom smittförklarat område.

13 $ Innan tillstånd enligt 8 $ bisjukdomsförordningen (1974:212) läm-

nas att bortföra levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana,

begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap från område som

är förklarat smittat eller misstänkt för smitta av amerikansk yngelröta

skall bigården undersökas. Befinns undersökt bigård fri från smitta och

har smitta ej påvisats i bigården under de två föregående månaderna får

tillstånd utfärdas, Tillstånd att bortföra begagnade bibostäder och be-

gagnade biodlingsredskap får under förutsättning att föremålen är ren-

gjorda på ett betryggande sätt utfärdas även om bigården är smittad med

amerikansk yngelröta.

Tilistånd lämnas skriftligen av tillsynsman och får gälla för högst

åtta månader. Tillstånd krävs för varje flyttning. Tillståndsbevis för

flyttning skall anbringas väl synligt på bibostäder och andra föremål som

bortförs.

Särskilda bestämmelser om varroasjuka

14 $ Varroasmittförklarade områden är sammanförda i zoner m m i en-

lighet med vad som framgår av jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS

1991:86) om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta

och varroasjuka hos bin.

I 18 - 36 $$ i denna författning finns bland annat bestämmelser med

krav på varroafria nedfallsprover. Härmed avses prover som tagits vid

SJVFS 1992:38

Sakanr Y 12

SJVFS 1992:38

Saknar Y 12

sådan undersökning som sägs i 37 $ andra stycket och att samtliga pro-

ver varit fria från varroakvalster.

15$ Tillstånd att bortföra levande bin och biodlingsmaterial från för-

samling inom varroasmittförklarat område skall lämnas skriftligen och i

enlighet med bestämmelserna i 16 - 36 $$.

Flyttningstillstånd krävs för varje flyttning med de undantag som

framgår av 7 $ andra stycket.

Flyttningstillstånd får endast lämnas under förutsättning att den vid

varje flyttning berörda biodlaren, inseminatören eller parningsstationen

på goda grunder kan antas uppfylla de krav som gäller enligt denna för-

fattning för att flyttningen skall få ske.

Gemensamma flyttningsbestämmelser för flera zoner

16 $ Tillstånd att ur församling i zon 1, 2 och 3 bortföra utbyggda vax-

kakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder och biodlingsredskap

får lämnas om det som skall föras bort inte varit i kontakt med levande

bin under de senaste 14 dagarna före flyttningen.

17 $ Samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3

som sker i enlighet med tillstånd som avser flera flyttningar skall alltid

föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 $ andra stycket,

Biodlaren får själv utföra undersökningen i egen bigård.

Zon 1

18 3 Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor för

slungning i annan församling inom zon 1 utan att krav ställs på

varroafria nedfallsprover från bigården.

Finns varroafria nedfallsprover får tillstånd även lämnas till flyttning

till zon 2.

19 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 1 utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover

från bigården. Tillstånd får inte lämnas till flyttning ut ur zon 1.

208 Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av statens jordbruks-

verk, Tillstånd får lämnas utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården.

Tillstånden får avse flyttningar till och från inseminatörer i hela lan-

det. Flyttningarna skall ske med försändelsebur. När inseminatören

mottager bina skall dessa kontrolleras med avseende på varroakvalster.

Påträffas kvalster skall bina avlivas.

Drottningar och följebin får inte komma i kontakt med andra bin.

Vid behov får dock följebina bytas ut. Sker detta skall nya följebin vara

varroafria och de ursprungliga följebina avlivas. Drottningar och

följebin får endast återsändas till den bigård varifrån drottningarna

kommit.

21 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från parningsstation inom zon 1. Tillstånd får lämnas utan att krav

ställs på varroafria nedfallsprover från bigården.

sett eller försändelsebur.

Tillstånd till flyttning till parningsstation inom zon 1 får endast med-

ges för drottningar med följebin från zon 1 och Gotland.

22 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigård inom församling i

zon 1 samt till Gotland utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover

från bigården. Flyttningen skall ske med försändelsebur.

Tillstånd får inte medges till flyttning av drottningar med följebin

från zon 1 till zon 2, 3 etter icke smittförklarat område.

Zon2

23 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor till

zon 1 för slungning utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från

bigården.

Finns varroafria nedfallsprover får tillstånd även lämnas till flyttning

till zon 2 och 3.

24 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 2 om det finns varroafria nedfallsprover från bi-

gården samt till zon 1 och till Gotland utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården.

Tillstånd får inte lämnas till flyttning till zon 3 eller till icke smitt-

förklarat område.

25 & Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av statens

jordbruksverk. För sådant tillstånd gäller vad som sägs i 20 $.

SJVFS 1992:38

Saknar Y 12

SJVFS 1992:38

Saknr Y 12

26 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från parningsstation inom zon 2 om det finns varroafria nedfallspro-

ver från bigården.

Flyttning till parningsstation inom zon 2 får endast medges för

drottningar med följebin från zon 2, 3 och icke smittförklarat område.

Dock inte från zon 1 och Gotland.

Flyttning till parningsstationen skall ske med parningskassett eller

försändelsebur. När bin återsänds till bigård skall detta ske med försän-

delsebur. : |

När bin återsänds till bigård inom zon 2 skall de vara kontrollerade

med avseende på varroakvalster av auktoriserad person på parningssta-

tionen. Bin som återsänds till bigård inom zon 3 eller till icke smittför-

klarat område skall undersökas med avseende på varroakvalster på av-

delningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når bigår-

den.

27 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar i hela landet. För

tillstånd till sådan flyttning gäller följande:

1. Flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 1 och

Gotland får ske utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från bi-

gården eller på undersökning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2. För flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 2

krävs varroafria nedfallsprover från bigården.

3. För flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 3

eller icke smittförklarat område gäller vad som sagts under punkt 2 och

därutöver att bina skall kontrolleras med avseende på varroakvalster på

avdelningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når

mottagande bigård.

Zon3

28 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av yngelfria honungskakor för

slungning inom zon 2, 3 och icke smittförklarat område om det finns

varroafria nedfallsprover från bigården,

29 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av hela bisamhällen till annan

församling inom zon 3 om det finns varroafria nedfallsprover från bi-

gården samt till zon 1, 2 och Gotland utan att krav ställs på varroafria

nedfallsprover från bigården. Tillstånd får inte lämnas till flyttning till

icke smittförklarat område.

se

30 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från inseminatör som auktoriserats för varroakontroll av statens

jordbruksverk. För sådant tillstånd gäller vad som sägs i 20 $.

31 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från parningsstation inom zon 2, 3 och icke smittförklarat område

om det finns varroafria nedfallsprover från bigården.

Flyttning till parningsstation inom zon 3 får endast medges för

drottningar med följebin från zon 3 och icke smittförklarat område.

Flyttning till parningsstation skall ske med parningskassett eller för-

sändelsebur. När bina återsänds till bigården skall detta ske med försän-

delsebur.

När bin återsänds till bigård inom zon 3 skall de vara kontrollerade

med avseende på varroakvalster av auktoriserad person på

parningsstationen. Bin som återsänds till bigård inom icke smittförklarat

område skall = undersökas med avseende på varroakvalster på

avdelningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når

biodlaren.

32 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar i hela landet. För

tillstånd till sådan flyttning gäller följande:

1. Flyttning av drottningar med följebin till bigårdar inom zon 1 och

Gotland får ske utan att krav ställs på varroafria nedfallsprover från bi-

gården eller på undersökning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2. Flyttning av drottningar med följebin till bigård inom zon 2 och 3

får ske om det finns varroafria nedfallsprover från bigården.

3. För flyttning av drottningar med följebin till bigårdar inom icke

smittförklarat område gäller vad som sägs under punkt 2 och därutöver

att bina skall undersökas med avseende på varroakvalster vid avdel-

ningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet innan de når mottagande

bigård.

Gotland

33 $ Levande bin, utbyggda vaxkakor, avfall av sådana samt begagnade

biodlingsredskap får flyttas inom Gotland utan flyttningstillstånd.

34 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från inseminatör. För sådan flyttning gäller vad som sägs i 20 $.

SJVFS 1992:38

Saknr Y 12

SJVFS 1992:38

Saknr Y 12

35 $ Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin till

och från parningsstation inom zon 1. Flyttning till och från parningssta-

tion skall ske med försändelsebur.

36 & Tillstånd får lämnas till flyttning av drottningar med följebin i

samband med försäljning av drottningar till bigårdar inom zon 1 utan att

krav ställs på varroafria nedfallsprover från bigården.

Flyttningen skall ske med försändelsebur. .

Tillstånd får inte medges för flyttning av drottningar med följebin

från Gotland till zon 2, 3 eller icke varroasmittförklarat område. .

Undersökning av bisamhälle

37 & Undersökning rörande förekomst av amerikansk yngelröta skall

omfatta alla bisamhällen i bigården samt förråd av utbyggda vaxkakor

och avfall därav. Har bigården undersökts tidigare under kalenderåret

och därvid befunnits fri från smitta får undersökning ske genom stick-

provsförfarande.

Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta

minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen.

Undersökningen skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva

period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst

14 dagar.

Undersökning för utfärdande av flyttningstillstånd som avses i 7 $

andra stycket får i fråga om amerikansk yngelröta göras genom

stickprov. I område som smittförklarats med avseende på varroakvalster

skall undersökning ske enligt tillvägagångssättet i andra stycket.

38 $ Kan bitillsynsmannen vid undersökningen inte avgöra om ameri-

kansk yngelröta förekommer skall han insända kakprov till avdelningen

för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kan bitillsynsmannen vid undersökningen inte avgöra om varroa-

kvalster förekommer i de uttagna proven skall han insända nedfallsprov

till avdelningen för bin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

39 $ Konstateras förekomst av amerikansk yngelröta i bisamhälle skall

undersökning även utföras i bigårdar som ligger inom tre kilometers

avstånd från det smittade bisamhället.

Konstateras förekomst av varroakvalster i bigård skall undersökning

även utföras i bigårdar som ligger inom sju kilometers avstånd från var-

roafyndet, om inte statens jordbruksverk för särskilt område bestämmer

annat.

Bekämpningsåtgärder

40 8 Finner tillsynsman bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta

skall han verkställa eller förelägga om förintande av bisamhället och sa-

nering eller förintande av bibostaden samt de ytterligare åtgärder som

bedöms nödvändiga för bekämpning av sjukdomen.

41 $ Finner tillsynsman varroakvalster i bigård där kvalster tidigare inte

påträffats skall han omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen om inte

statens jordbruksverk för särskilt område bestämmer annat. Länsstyrel-

sen skall omedelbart underrätta statens jordbruksverk om var varroa-

kvalster konstaterats.

42 $ I bigård där varroakvalster förekommer skall bitillsynsmannen

förelägga innehavaren av bisamhällena att vidtaga bekämpningsåtgärder

mot varroakvalster i bigårdens samtliga samhällen. Sådana bekämp-

ningsåtgärder skall avse användning av spärrboxmetoden, användning av

de kemiska substanserna myrsyra eller mjölksyra eller de kemiska be-

kämpningsmedel som är godkända för bekämpning av varroakvalster i

bigård. Metoderna kan föreläggas enskilt eller i kombination.

43 8 För vildbisamhälle, dvs. bisamhälle som tagit bostad i annat före-

mål än avsedd bibostad, gäller att tillsynsman får verkställa eller före-

lägga om åtgärder som bedöms nödvändiga för att förhindra smittsprid-

ning även i det fall då endast misstanke om smitta föreligger. Smitta be-

höver som regel befaras endast om något samhälle smittat av amerikansk

yngelröta under det innevarande eller föregående kalenderåret påträffats

inom ett avstånd av tre kilometer eller om något samhälle smittat av

varroakvalster under det innevarande eller föregående kalenderåret

påträffats inom ett avstånd av sju kilometer.

44 $ Skada som uppkommer vid förintande av vildbisamhälle föranlett

av misstanke om eller faktisk förekomst av amerikansk yngelröta eller

varroakvalster skall anses vara ringa och förintandet därmed tillåtet för

tillsynsmannen även om ägaren motsätter sig åtgärden, om uppkommen

kostnad eller förlust ej överstiger 300 kronor.

SJVFS 1992:38

Saknr Y 12

SJVFS 1992:38

Saknar Y 12

10

Tillsynsmans rapportering

45 $ Tillsynsman skall föra förrättningsprotokoll över varje utförd för-

rättning samt årligen senast den 1 november insända verksamhetsrapport

för innevarande år till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen sammanställer verksamhetsrapporterna och sänder in

sammanställningen till statens jordbruksverk före den 10 januari näst-

kommande år. | :

Ersättning

46 8 Ersättning för kostnad eller förlust genom beslut om förintande av

bisamhälle i bigård utgår enligt 13 $ bisjukdomsförordningen

(1974:212). Ansökan om ersättning inlämnas till vederbörande länssty-

relse för prövning. Till ansökan skall fogas protokoll över förrättningen.

47 & För kostnad eller förlust som uppkommit genom tillsynsmans eller

statens jordbruksverks beslut om förintande av vildbisamhälle enligt

40 $ och som varit nödvändig för att förhindra smittspridning utgår er-

sättning till berörd fastighetsägare. Ansökan om ersättning inlämnas till

vederbörande länsstyrelse för prövning. Om ersättningsanspråken från

fastighetsinnehavaren uppgår till 5 000 kronor eller mer skall länsstyrel-

sen tillsammans med eget yttrande vidarebefordra ansökan till statens

jordbruksverk som prövar ansökan. Till ansökan skall fogas verifikation

över uppkomna kostnader samt protokoll över förrättningen.

48 $ Tillsynsman skall vara närvarande vid varje förintande av bisam-

hälle som kan ge anledning till ersättning.

49 8 Tillsynsmans räkning insänds till länsstyrelsen för granskning och

utbetalning.

Biodlarens uppgiftsskyldighet

50 $ Innehavare av bisamhälle skall i anmälan till länsstyrelsen vart

tredje år räknat från år 1994 senast den 31 mars uppge var bisamhälle är

stadigvarande uppställt. Uppgift skall lämnas om innehavarens namn och

postadress, fastighet på vilken bisamhälle är stadigvarande uppställt,

församling och kommun där fastigheten är belägen samt huruvida bi-

samhälle flyttas till tillfällig uppställningsplats.

Den som startar eller övertar biodling skall göra anmälan enligt för-

sta stycket när verksamheten påbörjas.

-

SVANTE ENGLUND

Börje Johansson

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 1992:38

Saknr Y 12

u