SJVFS 1992:43

Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr Y 12:1 om ändring i verkets föreskrifter (SJVFS 1992:38) om I mj 1990 bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

vg

Statens jordbruksverks

författningssamling ISSN 1102-0970 JORDBRUKS

5582 Jönköping tak: 036-15 50 00 VER KET

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

SJVFS 1992:43

Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr Y 12:1

om ändring i verkets föreskrifter (SJVFS 1992:38) om I mj 1990

bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka

hos bin;

beslutade den 7 maj 1992

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 $ 2 och 17 $

bisjukdomsförordningen (1974:212) att 7 $& i verkets föreskrifter

(SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och

varroasjuka hos bin skall ha följande lydelse.

7 & En biodlare kan av statens jordbruksverk utses såsom godkänd

biodlare. Kraven härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande

vad som gäller för bitillsynsmannautbildning samt minst tre års doku-

menterad erfarenhet av biodling.

Bitillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flytt-

ningar mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock

högst under tolv månader. Sådant tillstånd skall vara villkorat av att var-

roa ej påträffas i bigården och av att biodlaren i anslutning till bigården

tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet

gäller samt att sådana undersökningar som sägs i 17 $ utförs i enlighet

med vad som där anges,

Flyttningstillstånd som avses i andra stycket får inte lämnas till

flyttning över zongräns för varroabekämpning.

Denna författning träder i kraft den 11 maj 1992.

MATS PERSSON

Börje Johansson

(Växtodlingsenheten)