SJVFS 1993:107

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1984:29) med föreskrifter om bladdödning med Reglone i oljeväxter samt i utsädesodlingar av baljväxtgrödor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse

(LSFS 1984:29) med föreskrifter om bladdödning med

Reglone i oljeväxter samt i utsädesodlingar av balj-

växtgrödor;

beslutade den 6 september 1993

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 12 § förordningen

(1985:836) om bekämpningsmedel, att Lantbruksstyrelsens kungörelse

(LSFS 1984:29) med föreskrifter om bladdödning med Reglone i olje-

växter samt i utsädesodlingar av baljväxtgrödor skall upphöra att gälla.

SJVFS 1993:107

Utkom från trycket

den 6 september 1993

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 13 september 1993.

SVANTE ENGLUND

Anders Emmerman

(Växtodlingsenheten)