SJVFS 1993:139

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:46) om arealbidrag;

beslutade den 11 november 1993

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen

(1993:298) om arealbidrag till jordbrukare, att 5 § verkets föreskrifter

(SJVFS 1993:46) om arealbidrag skall ha följande lydelse.

SJVFS 1993:139

Utkom från trycket

den 12 november 1993

5 §1 Som villkor för arealbidrag gäller följande.

1. Jordbrukaren skall lämna uppgifter till Lantbruksregistret, Statis-

tiska centralbyrån (SCB), om åkerarealens och omställningsarealens

användning under år 1993. Uppgifterna skall avse förhållandena den 10

juni 1993, uppgiftsdagen, och skall ha kommit in till Lantbruksregistret,

Statistiska Centralbyrån, 701 89 Örebro senast den 15 juli 1993. För det

fall vårsådden inte är avslutad den 10 juni 1993 skall uppgifterna avse den

dag då vårsådden avslutas, dock senast den 20 juni 1993.

2. Om någon del av åkermarken har övergått från ett jordbruksföretag

till ett annat senast den 10 juni 1993 skall detta ha meddelats till länssty-

relsen. Meddelandet skall ha lämnats på blankett som Jordbruksverket

fastställt och skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 15 juli 1993.

Uppgifterna skall godkännas av tidigare brukare med stödareal. Kan inte

godkännande erhållas skall uppgifterna styrkas på annat sätt av den som

utökat sin areal.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 november 1993.

SVANTE ENGLUND

Stefan Hermansson

(Arealstödsenheten)

------------------------

1Senaste lydelse SJVFS 1993:60.