SJVFS 1993:27

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av

amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin;

beslutade den 1 april 1993

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 § första stycket 2

och 17 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att 7 och 42 §§ verkets

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta

och varroasjuka hos bin skall ha följande lydelse.

SJVFS 1993:27

Saknr Y 12:2

Utkom från trycket

den 2 april 1993

7 §1 En biodlare kan av Statens jordbruksverk utses såsom godkänd

biodlare. Kraven härför är genomgången bisjukdomskurs motsvarande

vad som gäller för bitillsynsmannautbildning samt minst tre års doku-

menterad erfarenhet av biodling.

Tillsynsman får lämna en godkänd biodlare tillstånd till flera flytt-

ningar av bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och

hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader.

Sådant tillstånd skall vara villkorat av

1. att varroa eller amerikansk yngelröta ej påträffas i bigården,

2. att sådana undersökningar som sägs i 17 § rörande förekomst av

varroakvalster skall utföras i enlighet med vad som där anges,

3. att undersökningar med avseende på amerikansk yngelröta sker i

anslutning till varje flyttningstillfälle, och

4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress,

telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Tillstånd enligt andra stycket får inte lämnas till flyttning över

zongräns för varroabekämpning.

Tillstånd enligt andra stycket till flyttning inom zon 1 får lämnas utan

att de förutsättningar med avseende på varroa som anges i punkterna 1 och

2 är uppfyllda.

-------------------------

1 Senaste lydelse SJVFS 1992:43.

SJVFS 1993:27

Saknr Y 12:2

2

42 § I bigård där varroakvalster förekommer skall bitillsynsmannen

förelägga innehavaren av bisamhällena att vidtaga bekämpningsåtgärder

mot varroakvalster i bigårdens samtliga samhällen. Sådana bekämp-

ningsåtgärder skall avse användning av spärrbox, myrsyra eller mjölksyra

och de kemiska bekämpningsmedel som är godkända för bekämpning av

varroakvalster i bigård. Bekämpningsåtgärderna får användas enskilt eller

i kombination. Valet av bekämpningsåtgärd skall tillsynsmannen överlåta

på biodlaren.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 april 1993.

SVANTE ENGLUND

Mats Kvist

(Växtodlingsenheten)