SJVFS 1993:65

Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:123) om katastrofskadeskydd inom rennäringen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1991:123) om katastrofskadeskydd inom ren-

näringen;

beslutade den 23 juni 1993

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 64 § rennäringsför-

ordningen (1971:438), att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:123) om

katastrofskadeskydd inom rennäringen skall upphöra att gälla.

SJVFS 1993:65

Saknr O 100:1

Utkom från trycket

den 24 juni 1993

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1993.

SVANTE ENGLUND

Tord Constenius

(Företagsenheten)