SJVFS 1993:95

Statens jordbruksverks föreskrifter om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

1

Statens jordbruksverks föreskrifter

om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på

statens mark ovanför odlingsgränsen och på

renbetesfjällen;

beslutade den 30 juli 1993

Statens

jordbruksverk

föreskriver,

med

stöd

av

8

§

rennäringsförordningen (1993:384), följande.

SJVFS 1993:95

Utkom från trycket

den 2 augusti 1993

Allmänt

1 § Grundläggande bestämmelser om upplåtelser av rätt till småviltsjakt

och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

finns i rennäringslagen (1971:437) och i rennäringsförordningen

(1993:384).

Småviltsjakt

2 § Den som är folkbokförd inom kommun som omfattar mark ovanför

odlingsgränsen eller på renbetesfjällen skall, med undantag för vad som

anges i andra stycket, mot erläggande av årsavgift medges upplåtelse av

rätt till jakt efter småvilt inom den egna kommunen (årstillstånd).

Den som tidigare innehaft årstillstånd får inte medges nytt sådant

tillstånd innan viltrapport enligt 9 § har lämnats in.

3 § Den som inte är folkbokförd inom sådan kommun som anges i 2 § och

den som är bosatt inom sådan kommun men inte har löst årstillstånd, skall

medges upplåtelse av rätt till jakt efter småvilt mot erläggande av avgift

per dygn (dygnstillstånd).

4 § Jakträtt får inte upplåtas för område närmare än 1 000 meter från

1. bebyggelse,

2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när

anläggningarna används, eller

3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs.

SJVFS 1993:95

2

Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från

ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller

mindre.

Jakträtt får dock upplåtas nära bostad som endast används av

tillståndshavarens eget hushåll.

5 § Länsstyrelsen får i upplåtelsen förbehålla sig rätten att avlysa särskilt

område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln. Ett särskilt

område får vara avlyst högst 14 dagar under ett jaktår (1 juli - 30 juni).

6 § För att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård, får

länsstyrelsen inom vissa områden begränsa antalet jägare på lämpligt sätt.

7 § Underupplåtelser av jakträtt får endast medges i undantagsfall. I de

fall sådana upplåtelser medges får de endast ske till jaktvårdsföreningar

samt, inom för renskötseln störningskänsliga områden, till samebymedlem

eller sammanslutning av samebymedlemmar.

Särskilda områden avsedda enbart för underupplåtelser får inte

avsättas.

8 § För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i 93 §

rennäringslagen (1971:437), följande. Stående eller stötande hund får

användas vid jakt efter fågel. Hund som vid särskilt test konstaterats inte

jaga ren, får användas inom alla områden och vid all jakt. Vid jakt i

skogslandet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas.

Länsstyrelsen får dock om det finns särskilda skäl besluta om

inskränkningar vad gäller användningen av hund i skogslandet.

9 § Tillståndshavare skall till länsstyrelsen lämna in viltrapport

innehållande uppgifter om var han har jagat under tidigare

upplåtelseperiod, antal dygn som denna jakt har pågått samt om

avskjutningen.

Fiske

10 § För att tillgodose samebymedlemmarnas behov av fiskevatten skall

länsstyrelsen undanta vissa vatten från upplåtelse till allmänheten

(undantagsvatten). Samebymedlemmarnas behov beräknas efter antalet

familjer eller renskötselföretag i samebyn.

11 § Rätt till fiske för avsalu får endast upplåtas till fiskesamer,

fjällägenhetsinnehavare och licensierade yrkesfiskare.

Rätt till fiske för husbehov skall i första hand upplåtas till utpräglad

glesbygdsbefolkning boende ovanför odlingsgränsen eller i anslutning till

renbetesfjällen.

SJVFS 1993:95

3

12 § Underupplåtelser av fiskerätt får endast medges av medlem i sameby,

sammanslutning av samebymedlemmar eller fastighetsägare som delar rätt

till vatten med staten.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 augusti 1993.

ALF WALLIN

Tord Constenius

(Företagsenheten)