SJVFS 1994:131

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1993:95) om upplåtelser av rätt till

småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlings-

gränsen och på renbetesfjällen;

beslutade den 15 juli 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 § rennäringsför-

ordningen (1993:384), att 4, 8 11 och 12 §§ verkets föreskrifter (SJVFS

1993:95) om upplåtelser av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen skall ha följande lydelse.

SJVFS 1994:131

Utkom från trycket

den 19 juli 1994

4 § Jakträtt får inte upplåtas för område närmare än 1 000 meter från

1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,

2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggning-

arna används,

3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller

4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren

finns i området.

Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från

ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller

mindre.

Utan hinder av vad som anges i första stycket 1. får jakträtt upplåtas

nära bostad som endast används av tillståndshavarens eget hushåll

och nära enstaka byggnad. Jakträtt nära enstaka byggnad får dock inte

utövas om någon vistas i eller i omedelbar anslutning till byggnaden under

tiden tillståndshavaren jagar.

8 § För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i 93 §

rennäringslagen (1971:437), följande. Stående eller stötande hund får

användas vid jakt efter fågel. Hund som vid särskilt test konstaterats inte

jagar ren, får användas inom alla områden och vid all jakt. Vid jakt i

barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar användas. Om

det finns särskilda skäl får dock länsstyrelsen besluta om inskränkningar

vad gäller användningen av hund i barrskogsområdet.

SJVFS 1994:131

2

11 § Rätt till fiske för försäljning får endast upplåtas till fiskesamer,

fjällägenhetsinnehavare och yrkesfiskare.

Rätt till fiske för husbehov skall i första hand upplåtas till utpräglad

glesbygdsbefolkning boende ovanför odlingsgränsen eller i anslutning till

renbetesfjällen.

12 § Underupplåtelser av fiskerätt får endast medges av medlem i

sameby, sammanslutning av samebymedlemmar eller fastighetsägare som

i samma vatten delar rätt till fiske med staten.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1994.

ALF WALLIN

Tord Constenius

(Företagsenheten)