SJVFS 1994:230

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av livsmedel m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av

livsmedel m.m.;

beslutade den 23 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 13, 14, 21 och

40 §§ förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter

m.m., att verkets föreskrifter (SJVFS 1994:1) om avgifter vid import av

livsmedel m.m. skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:230

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

ALF WALLIN

Göran Öster

(Juridiska enheten)