SJVFS 1994:231

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för industrins råvarukostnader m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för

industrins råvarukostnader m.m.;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 - 14 och 40 §§

förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.,

att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:19) om prisutjämning för industrins

råvarukostnader m.m. skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:231

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

Ansökan om

a. kompensation för utjämningsavgift för vara exporterad av annan

än tillverkaren,

b. exportbidrag för vara som exporterats, och

c. utjämningsbidrag enligt 40 - 43 §§ avseeende varor som förbru-

kats vid tillverkningen,

skall ha inkommit till Jordbruksverket senast inom tre månader från

denna föreskrifts ikraftträdande.

SVANTE ENGLUND

Ingela Ekman

(Prisutjämningsenheten)