SJVFS 1994:232

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för vissa fettvaror till livsmedelsindustrin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för

vissa fettvaror till livsmedelsindustrin;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 och 40 §§ för-

ordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., att

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:130) om tullkompensation för vissa

fettvaror till livsmedelsindustrin skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:232

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Ansökan om tullkompensation skall ha inkommit till Jordbruks-

verket senast inom tre månader från denna föreskrifts ikraftträdande.

SVANTE ENGLUND

Ingela Ekman

(Prisutjämningsenheten)