SJVFS 1994:233

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om inoch utförsel av livsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om in-

och utförsel av livsmedel;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 2, 9, 10, 13, 18, 19,

21 och 40 §§ förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jord-

bruksprodukter m.m. samt förordningen (JNFS 1987:25) om import- och

exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde, att följande

författningar skall upphöra att gälla, nämligen

SJVFS 1994:233

Utkom från trycket

den 28 december 1994

1. verkets föreskrifter (SJVFS 1991:11) om införsel av livsmedel

m.m., och

2. verkets föreskrifter (SJVFS 1991:12) om utförsel av livsmedel

m.m.

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid.

SVANTE ENGLUND

Stig Wingård

(Utvecklingsenheten)