SJVFS 1994:234

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om införselavgift m.m. vid import av hästar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om

införselavgift m.m. vid import av hästar;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1, 21 och 40 §§

förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.

samt förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom

Statens jordbruksverks licensområde, att följande författningar skall

upphöra att gälla, nämligen

SJVFS 1994:234

Utkom från trycket

den 28 december 1994

1. verkets föreskrifter (SJVFS 1991:124) om befrielse från införsel-

avgift vid import av ponnyhästar från Island under ett kalenderår, och

2. verkets föreskrifter (SJVFS 1991:135) om införselavgift m.m. för

levande hästar.

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

SVANTE ENGLUND

Ann-Mari Sundsby

(Utvecklingsenheten)