SJVFS 1994:237

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid tillverkning inom landet av vegetabiliskt och animaliskt fett

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid till-

verkning inom landet av vegetabiliskt och animaliskt

fett;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 och 40 §§ för-

ordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., att

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:7) om fettvaruavgift vid tillverkning

inom landet av vegetabiliskt och animaliskt fett skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:237

Utkom från trycket

den 28 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under före-

skrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller

nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

SVANTE ENGLUND

Bengt Johnsson

(Vegetabilieenheten)