SJVFS 1994:242

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av införselavgift för nöt- och griskött m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av

införselavgift för nöt- och griskött m.m.;

beslutade den 27 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 21 och 40 §§

förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.,

att verkets föreskrifter (SJVFS 1991:15) om återbetalning av

införselavgift för nöt- och griskött m.m. skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:242

Utkom från trycket

den 29 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om

återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

MATS PERSSON

Agneta Nordström

(Animalieenheten)