SJVFS 1994:246

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse för tekniskt ändamål m.m.

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse

för tekniskt ändamål m.m.;

beslutade den 21 december 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 36 och 40 §§ förord-

ningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., att

verkets föreskrifter (SJVFS 1991:17) om rabattering av stärkelse för

tekniskt ändamål m.m. skall upphöra att gälla.

SJVFS 1994:246

Utkom från trycket

den 29 december 1994

-------------------------

1. Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestäm-

mer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har

väckts under föreskrifternas giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om

befrielse från avgift som hänför sig till den tiden.

SVANTE ENGLUND

Bengt Johnsson

(Vegetabilieenheten)