SJVFS 1994:68

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av

amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin;

beslutade den 10 juni 1994

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § bisjukdoms-

förordningen (1974:212) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroa-

sjuka hos bin,

dels att 14 och 16 §§ och rubriken närmast före 16 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 16 a §, av

följande lydelse.

SJVFS 1994:68

Saknr Y 12:3

Utkom från trycket

den 13 juni 1994

14 § Varroasmittförklarade områden är sammanförda i zoner m.m. i

enlighet med vad som framgår av Jordbruksverkets föreskrifter om

smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka

hos bin.

I 18 - 36 §§ i denna författning finns bland annat bestämmelser med

krav på varroafria nedfallsprover. Härmed avses prover som tagits vid

sådan undersökning som sägs i 37 § andra stycket och att samtliga prover

varit fria från varroakvalster.

Gemensamma flyttningsbestämmelser för flera zoner m.m.

16 § Tillstånd att ur församling i zon 1, 2 eller 3, bortföra utbyggda

vaxkakor utan honung, ägg och larver och avfall av sådana vaxkakor,

begagnade bibostäder och biodlingsredskap får lämnas om det som skall

föras bort inte varit i kontakt med levande bin under de senaste 14

dagarna före flyttningen.

16 a § Tillstånd att ur församling i zon 1, 2 eller 3 samt från Gotland

bortföra utbyggda vaxkakor med ägg eller larver får lämnas under

förutsättning att

1. bin inte tidigare har kläckts i kakstycket,

SJVFS 1994:68

Saknr Y 12:3

2

2. kakstycket inte innehåller larver som är äldre än 24 timmar, täckta

celler eller celler med honung,

3. kakstyckets storlek ej överstiger 100 x 50 mm,

4. inga fullbildade bin medföljer och

5. en okulärbesiktning av kakstycket utvisar att varroa inte före-

kommer.

----------------------

Denna författning träder i kraft den 15 juni 1994.

SVANTE ENGLUND

Mats Kvist

(Växtodlingsenheten)