SJVFS 1995:100

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:42) med arbetsordning m.m. för distriktsveterinärerna

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens

kungörelse (LSFS 1982:42) med arbetsordning m.m. för

distriktsveterinärerna;

beslutade den 22 juni 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 16 § verksförord-

ningen (1987:1100), att Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:42)

med arbetsordning m.m. för distriksveterinärerna skall upphöra att gälla.

SJVFS 1995:100

Saknr C 13:5

Utkom från trycket

den 28 juni 1995

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.

SVANTE ENGLUND

Leif Denneberg

(Djurhälsoenheten)