SJVFS 1995:120

Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till jordbruksföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om ersättning till jordbruksföretag för vissa merkost-

nader och förluster med anledning av Tjernobyl-

olyckan;

beslutade den 20 juli 1995

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen

(1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med an-

ledning av Tjernobylolyckan, följande.

SJVFS 1995:120

Saknr R 32

Utkom från trycket

den 21 juli 1995

Ersättning till jordbruksföretag

1 § Ersättning kan lämnas till jordbruksföretag.

2 § Ersättning för kasserat kött lämnas enligt 2 § andra stycket förord-

ningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med

anledning av Tjernobylolyckan. Ersättning skall därvid lämnas med belopp

motsvarande avräkningspriset för slaktkroppen om den skulle ha godkänts

och jordbrukarens kostnad för destruktion.

3 § Ersättning kan lämnas om slaktdjur måste stå på stall viss tid för att

förebygga hälsorisker från livsmedel. Detsamma gäller om slakten av

sådana skäl skett på annan tid än den annars skulle ha skett. Ersättning

kan lämnas för merkostnader, eget merarbete och eventuellt försämrat

ekonomiskt utbyte av slaktdjuret.

4 § Till getmjölksproducenter (getostproducenter) kan ersättning lämnas

för inköp av ersättningsfoder. Ersättning kan vidare lämnas för eget

merarbete och för kasserade produkter.

5 § Ersättning kan lämnas för foder som kasserats, plöjning av vall och

inköp av handelsgödsel för att förebygga hälsorisker från livsmedel.

SJVFS 1995:120

Saknr R 32

2

6 § Ersättning kan även lämnas för andra åtgärder som vidtagits i syfte att

minska radioaktivitet.

Övriga bestämmelser

7 § Om särskilda skäl föreligger kan ersättning lämnas även om förut-

sättningarna enligt dessa föreskrifter inte uppfyllts.

8 § Förskott skall beräknas efter kostnader och inkomstbortfall.

Utbetalning av ersättning enligt överenskommelse med förädlings-

företag eller sammanslutning av sådana räknas som förskott. För sådant

förskott erfordras inget beslut i varje enskilt fall.

9 § Länsstyrelsen prövar frågor om ersättning. Frågor om ersättning enligt

överenskommelse med förädlingsföretag eller sammanslutning av sådana

och frågor om särskilda skäl skall dock prövas av Jordbruksverket.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1995, då Statens jord-

bruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:134) om ersättning till jordbruks- och

trädgårdsföretag med anledning av Tjernobylolyckan skall upphöra att

gälla.

BIRGITTA HANSSON

Tord Constenius

(Företagsenheten)