SJVFS 1996:128

Statens jordbruksverks föreskrifter om prisåterbäring till pälsdjursuppfödning säsongen den 1 juli - 31 december 19941

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46, telex: 70991

SJV-S

ISSN 1102-0970

Statens jordbruksverks föreskrifter

om prisåterbäring till pälsdjursuppfödning säsongen

den 1 juli - 31 december 1994

1

;

beslutade den 11 oktober 1996

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 32, 35 och 40 §§

förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.,

följande.

SJVFS 1996:128

Utkom från trycket

den 15 oktober 1996

1 § Grundläggande bestämmelser om prisåterbäring till pälsdjursupp-

födning finns i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruks-

produkter m.m.

2 § Prisåterbäring lämnas till pälsdjursuppfödning för spannmål och olja

som ingått i förbrukat foder. Återbäringen lämnas per skinn av samtliga

arter farmade pälsdjur utom pälsfår.

3 § Återbäring lämnas med följande belopp:

Per skinn

Kronor

mink

0,60

räv

1,25

iller

0,45

Anm. Till central forskningsfond avsätts dessutom 0,60 kronor, 1,25 kronor

respektive 0,45 kronor per skinn.

Minsta totalbelopp för utbetalning är 500 kronor.

1Senaste författning i ämnet SJVFS 1994:73.

SJVFS 1996:128

2

4 § Återbäringen betalas ut av Statens jordbruksverk efter särskild an-

sökan av pälsdjursuppfödare på blankett S 17. Ansökan skall bl.a. inne-

hålla uppgift om antalet levererade skinn av egen produktion. Ansökan

skall vara Statens jordbruksverk, marknadsavdelningen, 551 82 Jönköping

tillhanda före den 1 december 1996.

Anm. Ansökningsblanketter kommer att sändas ut av Jordbruksverket under oktober

månad 1996. Uppfödare som inte har erhållit blankett före den 15 november 1996

kan rekvirera sådan från marknadsavdelningen på Jordbruksverket.

5 § Som villkor för återbäringen gäller att sökanden för sådana anteck-

ningar om rörelsen och har sin bokföring så ordnad att kontroll av åter-

bäringen kan ske för varje levererat skinn.

6 § Bestämmelser om hävning av beslut om återbäring och om återkrav av

återbäring finns i 38 § förordningen (1991:914) om avgifter på vissa

jordbruksprodukter m.m.

7 § Av 39 § förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruks-

produkter m.m. följer att Jordbruksverkets beslut enligt dessa föreskrifter i

ett särskilt fall inte får överklagas.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 16 oktober 1996.

SVANTE ENGLUND

Carin Hörnsten

(Marknadsenheten)